Byrets dom af 06. marts 2017 i sag K03-4168/2016

Info
  • SKM2017.132.BR

Resumé:

T var tiltalt for som direktør for et selskab, at have undladt rettidigt at opfylde sin forpligtelse til at indberette løn med videre for sine 3 ansatte for juni måned, trods SKATs gentagne vejledning herom.T tilstod. Det er korrekt, at han ikke har indberettet lønnen. Han havde 3 ansatte, men der var hurtig udskiftning.Byretten fandt T skyldig og idømte T en bøde på 5.000 kr. Retten lagde vægt på indholdet af forarbejderne i forbindelse med ændringen af skattekontrolloven i 2012, hvorefter bødeniveauet angives til en bøde på 5.000 kr. for virksomheder med 1-4 ansatte.

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af byretsdommer 

Leon Fredgaard

 ....................................................................................................

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Anklageskrift af 29. april 2016 er modtaget den 16. august 2016.

T er tiltalt for overtrædelse af

Skattekontrolloven § 14, stk. 2, jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, nr. 3, jf. indkomstregisterlovens § 4, stk. 1 1. pkt., jf. § 3, stk. 1,

ved i sin egenskab af direktør for selskabet H1 v/T, at have undladt rettidigt at opfylde sin forpligtigelse til at indberette løn med videre for sine 3 ansatte for juni måned, trods SKATs gentagen vejledning herom.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte har forklaret, at det er korrekt, at han ikke har indberettet lønnen. Han havde 3 ansatte, men der var hurtig udskiftning. Han har hele tiden erkendt sig skyldig, og han forstår ikke, hvorfor han skal i retten, for han kan anerkende en bøde.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de op lysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. skattekontrolloven § 14, stk. 2, jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, nr. 3, jf. indkomstregisterlovens § 4, stk. 1 1. pkt., jf. § 3, stk. 1.

Ved straffastsættelsen har retten lagt vægt på indholdet af forarbejderne i forbindelse med ændringen af skattekontrolloven i 2012, hvorefter bødeniveauet angives til en bøde på 5.000 kr. for virksomheder med 1-4 ansatte.

Da forholdet kunne og burde være afgjort ved at tilstille tiltalte et bødeforlæg - hvorved bemærkes at tiltalte fra starten har erkendt sig skyldig og har forventet en bøde - findes statskassen under disse omstændigheder at skulle bære sagens omkostninger.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte, skal straffes med en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.