Byrets dom af 05. november 2009 i sag BS 10J-3891/2008

Print

SKM2009.689.BR

Relaterede love

Retsplejeloven
Skattekontrolloven-GAMMEL

Relaterede retsområder

Skatteret

Resumé

SKAT havde modtaget sagsøgerens selvangivelse 22 dage efter selvangivelsesfristens udløb, og havde følgelig pålagt sagsøgeren et skattetillæg efter skattekontrollovens § 5, stk. 1 på 4.400 kr.

Sagsøgeren havde erkendt, at selvangivelsen var indleveret ca. 1 uge for sent. Sagsøgeren gjorde gældende, at selvangivelsen var indleveret til kommunen, der herefter havde videresendt selvangivelsen til SKAT.

Retten lagde til grund, at selvangivelsen var indleveret til kommunen, men at det var uvist hvornår. På baggrund af oplysninger fra kommunen om at post kun videresendtes til SKAT 1-2 gange om ugen og efter en samlet vurdering fandt retten, at det ikke kunne lægges til grund, at selvangivelsen var indgivet mere end 14 dage for sent. Retten nedsatte herefter skattetillægget til kr. 2.800.

Parter

A
(Selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Adv.fm. Mia Thulstrup Gedbjerg)

Afsagt af byretsdommer

Camilla Lorenz

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører skattemyndighedernes krav på skattetillæg efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, som følge af at selvangivelse er indleveret for sent. Sagsøger der er den skattepligtige har navnlig gjort gældende, at selvangivelsen for året 2006 blev indleveret senest en 1 uge efter fristens udløb den 1. juli 2007 i en postkasse på rådhuset. Sagsøgte bestrider, at selvangivelsen er indleveret rettidig, og tidligere end den 24. juli 2007, som angivet ved modtagelsesstempel hos SKAT.

Påstande

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at anerkende at der ikke kan opkræves skattetillæg for 2006 på 4.400 kr., subsidiært at beløbet nedsættes til et beløb fastsat efter rettens skøn.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218a, stk. 2, dog er den afgivne forklaring gengivet nedenfor.

Den 24. juli 2007 blev sagsøgerens udvidede selvangivelse for året 2006 stemplet med postmodtagelse fra SKAT. Sagsøgeren blev pålagt et skattetillæg på 4.400 kr. som følge af, at selvangivelsesfristen var overskredet med 22 dage. Ifølge årsopgørelse for 2006 med kørselsdato den 20. august 2007 var sagsøgerens skattepligtige indkomst 266.154 kr.

SKAT har i forbindelse med klagebehandling i Landsskatteretten angivet i en udtalelse af 18. september 2007, at:

"...

Postkasser på såvel rådhuse som i SKAT tømmes for selvangivelser hver morgen og stemples modtaget dags dato - herved sikres, at der pålignes samme skattetillæg uanset om en selvangivelse afleveres personligt eller sendes med posten.

Ifølge stemplingsdato på klagers selvangivelse er selvangivelsen modtaget på SKAT den 24. juli 2007.

Selvangivelsen er registreret som modtaget 22 dage for sent og der er pålignet et skattetillæg på 4.400 kr.

... "

SKAT har ved brev af 1. oktober 2007 oplyst ordlyden af § 5 i bekendtgørelse nr. 1007 af 20. oktober 2005 til sagsøgeren, og bl.a. anført i brevet, at:

" ...

SKAT har d.d. haft telefonisk kontakt med Borger service /TJ, som kan bekræfte denne procedure.

Kommunen oplyser videre, at selvangivelserne pakkes og forsendes til SKAT løbende.

SKAT er desværre ikke længere i besiddelse af de kuverter, som kommunen pakker forsendelserne i og har ikke mulighed for at fremsende yderlige oplysninger om befordringen af netop din selvangivelse.

..."

Ved brev af 23. oktober 2007 har SKAT til sagsøgeren yderligere oplyst følgende:

"...

SKAT har ved brev af den 11. oktober 2007 anmodet kommunen om en skriftlig orientering omkring befordringen af din selvangivelse, herunder er der forespurgt til postlister.

Kommunen oplyser ved brev af den 16. oktober 2007 til SKAT følgende

"I dit brev af den 11. oktober 2008 anmoder du om en udtalelse om indgået selvangivelse vedrørende A.

Når vi modtager selvangivelser i kommunen stempler vi dato for modtagelsen. Jeg kan dog ikke garantere, at enkelte selvangivelser ikke stemples ved en fejl fra vores side.

Kommunen fører ikke postlister."

SKAT kan herudover ikke bidrage med yderligere oplysninger omkring din selvangivelse

...

Endelig kan det oplyses, at din selvangivelse er indberettet som masseindberetning ved råkonvertering og derfor ikke forsynet med navn på sagsbehandler."

Landsskatteretten har den 18. juli 2008 stadfæstet SKAT's afgørelse.

Landsskatterettens begrundelse er sålydende

"...

Det påhviler klageren at godtgøre, at han har afleveret selvangivelsen således, at selvangivelsen under normale omstændigheder ville være kommet rettidigt frem til SKAT. Landsskatteretten anser det ikke for tilstrækkeligt godtgjort, at klageren personligt har lagt selvangivelsen i postkassen på rådhuset primo juli 2007.

Retten lægger derfor i stedet til grund, at klageren selvangivelse først er modtaget i SKAT den 24. juli 2007. Det er derfor med rette, at klageren er pålagt skattetillæg med 4.400 kr.

Det i årsopgørelsen anførte om skattetillægget, dets beregning, lovhjemmel og klageadgang opfylder betingelserne til en gyldig forvaltnings afgørelse...

Den påklagede afgørelse stadfæstet derfor.

..."

Kommunen har som svar på aktindsigtsbegæring fra sagsøgeren ved brev af 23. september 2009 svaret følgende

"...

Der noteres ingen steder hvilke selvangivelse vi modtaget og videresender. Alt der modtages indgangsstemples med "indgået d.d. kommunen". Afhængig af hvor mange selvangivelser vi modtager videresendes de til SKAT 1-2 gange om ugen

..."

Forklaringer

Advokat A har forklaret, at han gennem flere år personligt har indleveret sin selvangivelse til kommunen. Dette har i de forløbne 30 år ikke tidligere givet modtagelsesproblemer. I gamle dage lå skatteforvaltningerne i kommunen og indlevering var derfor direkte til modtageren, SKAT. Han afleverede personligt selvangivelserne for at sikre sig, at den kom rettidigt frem og ikke blev forsinket af postbefordringen. Det er hans erfaring, at post ofte kan være forsinket. Han afleverede gennem årene også sine forældres selvangivelser. Han cyklede personligt ned til rådhuset og lagde om aftenen selvangivelsen i postkassen. Det var engang i begyndelsen af juli 2007. Han kan ikke huske den præcise dato. Det var formeligt cirka en uge efter fristens udløb. Selvangivelsen kom derfor nok sent, men ikke 22 dage for sent. Han kan ikke huske den nøjagtige indleveringsdato, fordi han var optaget af andre ting, herunder pasning af sin syge familie. Selvangivelsen lå i en kuvert sammen med nogle bilag. Han noterede selvangivelse udenpå kuverten, for at kommunen let kunne se, at den skulle ekspederes videre til SKAT. Han havde en interesse i at få en hurtig behandling, idet han forventede at skulle have penge retur. Han er 100 procent sikker på, at selvangivelsen blev lagt i postkassen på rådhuset primo juli 2007.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har gjort gældende, at det ikke er bevist, at selvangivelsen er kommet så sent frem, at der skulle pålægges skattetillæg for 22 dage., og at der højst kan kræves skattetillæg for en uge. Selvangivelsen er kommet fra kommunen til SKAT og må derfor være kommet til kommunen tidligere end den 24. juli 2008. Sagsøgeren har yderligere gjort gældende, at sagsøgeren har løftet bevisbyrden for, at selvangivelsen ikke er afleveret mere end højst en uge for sent og at 22 dage er for meget i tillægsskat, når der ikke foreligger oplysninger om postgangen fra kommunen til SKAT. Sagsøgeren har forgæves efterlyst oplysninger om, hvem der har påført stemplet, og hvem der har pålagt sagsøgeren skattetillægget uden at undersøge modtagelsesforholdene, og hvad der er sket med den kuvert, hvori selvangivelsen lå. Sagsøgerens kuvert ville, hvis den var blevet fremlagt og påført modtagestempel, have vist en tidligere dato end den 24. juli 2007. Da beviset for modtagelsen er forsvundet, må dette være sagsøgtes risiko. Endvidere har sagsøgeren gjort gældende, at sagsøgte har bevisbyrden for en senere indlevering end en uge efter fristen, når sagsøgtes ikke kan fremlægge kuverten med kommunens modtagestemplet, og at stemplet ved en fejl enten ikke er sat på, eller kuverten er smidt væk. Når skattevæsenet giver borgerne mulighed for at indlevere selvangivelsen i kommunen, så må sagsøgte bære risikoen for fejl i transporten mellem kommunen og SKAT. Borgeren har kun ansvaret frem til det offentlige. Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at SKAT ikke har kunnet oplyse, hvilken medarbejder der har pålagt skattetillægget. Hvis skattetillægget er pålagt af en maskine og intet menneske, så er der ikke truffet nogen gyldig forvaltningsafgørelse, hvorfor skattetillægget på den baggrund skal bortfalde.

Sagsøger har tillige gjort gældende, at skattetillægget er beregnet for høj en sats.

Sagsøgte har gjort gældende at beregningen af skattetillægget ikke tages under påkendelse, da det først er fremsat under hovedforhandlingen.

Men hensyn til hvornår selvangivelsen kan anses for indleveret, har sagsøgte gjort gældende, at sagsøgerens selvangivelse for indkomståret 2006 er indleveret for sent til skattemyndighederne, og at sagsøgeren ikke har løftet bevisbyrden for at den omhandlede selvangivelse er indgivet rettidigt. Frist for rettidig indlevering af selvangivelse var i medfør af skattekontrollovens § 4, stk. 1, den 1. juli 2007. Ifølge stempel på sagsøgerens selvangivelse, er selvangivelsen modtaget i SKAT den 24. juli 2007. Selvangivelsen er dermed indleveret 22 dage for sent. SKAT er på denne baggrund og i henhold til skattekontrollovens § 5 , stk. 1, berettiget til at fastsætte et skattetillæg på 4.400 kr. Sagsøgeren har efter retspraksis bevisbyrden for, at den omhandlede selvangivelse er indgivet rettidigt, og sagsøgeren har ikke løftet denne bevisbyrde. Der er henvist til UfR 1927.771 Ø, LSRM 1874.87 LSR, LSRM 1975.150 LSR, SKM2006.221.LSR og UfR 2007.2971 H. Sagsøgeren har ikke præcist kunnet redegøre for, hvornår selvangivelsen efter eget udsagn skulle have været indleveret. Sagsøgeren har under telefonmødet den 12. juni 2009 erkendt, at indlevering af selvangivelsen var forsinket med 1 uge, hvorfor sagsøgeren ikke kan få medhold i sin principale påstand. Sagsøgerens anbringende om, at selvangivelsen var indleveret på rådhuset, og at der er sket en fejl i transporten mellem kommunen og SKAT understøttes ikke at de fremlagte bilag i sagen, og sagsøgeren har heller ikke med sin forklaring løftet bevisbyrden herfor. Da selvangivelsen alene er stemplet som modtaget i SKAT og henset til den i brev af 23. oktober 2007 (bilag 4) indeholdte udtalelse fra kommunen, hvori det anføres, at kommunen stempler dato for modtagelsen på selvangivelser, der indleveres til kommunen, bestrides det som udokumenteret, at sagsøgeren som påstået har indleveret selvangivelsen i postkassen på rådhuset, og det bestrides endvidere som udokumenteret, at der er sket en fejl i transporten mellem kommunen og SKAT. Sagsøgte har yderligere gjort gældende, at der ved indtastning af selvangivelsen alene er tale om råkonvertering af selvangivelsens indhold samt beregning af skattetillæg, og at der ikke ved indtastningen er foretaget en egentlig sagsbehandling. Skattetillægget udløses automatisk og pålægges uden hensyntagen til den selvangivelsespligtig subjektive tilregnelse.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten finder, at spørgsmålet om hvorvidt beregningssatsen for skattetillægget var for høj ikke kan tages under påkendelse, når dette først er fremsat under hovedforhandlingen.

Retten finder, at skattemyndighedernes afgørelse om skattetillæg er en forvaltningsretlig afgørelse.

Fristen for rettidig indlevering af selvangivelse var den 1. juli 2007. Det er ubestridt, at indgivelse af selvangivelse til kommunen inden fristens udløb var rettidigt.

Det fremgår af skattekontrollovens § 5, at der skal betales et tillæg på 200 kr. for hver dag fristen overskrides.

Sagsøger har forklaret, at selvangivelse blev indleveret formentlig en uge efter fristens udløb. I henhold til skattekontrollovens § 5 skal der derfor betales et skattetillæg.

Det er usikkert, hvornår selvangivelsen blev indgivet til kommunen. Det er intet modtagelsesstempel fra kommunen. Kommunen har oplyst, at alt der modtages indgangsstemples med " indgået d.d. kommunen", og at der videresendes til SKAT 1-2 gang om ugen. Det er herefter sandsynliggjort, at den generelle procedure for påligning af skattetillæg, herunder daglig tømning af postkasser på rådhuset ikke har været fulgt. Henset hertil og efter en samlet vurdering, finder retten, at det ikke kan lægges til grund, at selvangivelsen er indgivet mere end 14 dage for sent.

Sagsøgerens får derfor medhold i den subsidiære påstand, således at skattetillægget nedsættes til 2.800 kr.

Med hensyn til sagens omkostninger finder retten, at hver part under hensyn til sagens karakter og udfald bør afholde egne omkostninger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at advokat As skattetillæg for 2006 nedsættes til 2.800 kr.