Byrets dom af 05. marts 2014 i sag 1-7461/2013

Print

SKM2014.514.BR

Relaterede love

Retsplejeloven
Skattekontrolloven-GAMMEL

Relaterede retsområder

Skatteret
Strafferet

Resumé

T havde, som revisor for klienten PD, i PD´s selvangivelser for årene 2008-2011, selvangivet indkomst efter reglerne i virksomhedsskatteordningen til trods for, at PD afstod sin virksomhed i 2007, hvorved der senest i 2008 skulle ske beskatning af opsparet overskud på 950.000 kr.

T forklarede, at PD i 2007 solgte halvparten af en udlejningsejendom til sin søn. Dette medførte et tilgodehavende hos sønnen på godt 2,1 mio. kr., hvorfor der blev udstedt et gældsbrev til PD. T gjorde gældende, at gældsbrevet berettigede PD til fortsat at benytte virksomhedsskatteordningen.

Byretten fandt, at da T er statsautoriseret revisor må han derfor antages at kende skattereglerne. Allerede som følge heraf fandtes T at have handlet groft uagtsomt.

Straffen blev fastsat til en bøde på 15.000 kr.

Der var ved fastlæggelse af bødens størrelse lagt vægt på, at der blev givet urigtige og vildledende oplysninger til SKAT i flere på hinanden følgende indkomstår og på størrelsen af det beløb, der kunne være unddraget i skat. Som en formildende omstændighed blev anført at T ikke selv opnåede en økonomisk gevinst herved, og at statskassen ikke kunne antages at have lidt et tab.

Byrettens dom af 5. marts 2014, nr. 1-7461/2013

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T

Tiltale 

Anklageskrift er modtaget den 12. december 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

skattekontrollovens § 13, stk. 2, jfr. stk. 1,

ved - som revisor for PD - i PD´s selvangivelser for indkomstårene 2008-2011, groft uagtsomt at have afgivet urigtige og vildledende oplysninger til brug for skatteansættelserne og skatteberegningerne idet der for alle årene er sket opgørelse efter reglerne i virksomhedsskatteordningen til trods for, at PD afstod sin virksomhed den 1. juli 2007, hvorefter der senest i indkomståret 2008 skulle ske beskatning af opsparet overskud på 950.000 kr., hvilket ikke skete, idet opgørelserne for indkomstårene 2008-2011 er sket, som om PD fortsat drev erhvervsvirksomhed, alt hvorved det offentlige var i risiko for at blive unddraget ikke under 244.517 kr. i skat.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne V.1 og V.2. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 4.

Øvrige oplysninger 

Der har været fremlagt kendelse fra Landsskatteretten af 12. september 2013.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Tiltalte har uden forbehold erkendt, at der i de i tiltalen nævnte indkomstår er sket opgørelse af PD´s indkomst efter virksomhedsskatteordningen.

Der er endvidere enighed om størrelsen af det i tiltalen opgjorte beløb.

Det er ubestridt, at PD i juli måned 2007 solgte halvparten af en udlejningsejendom til sin søn. Tiltalte har forklaret, at dette medførte et tilgodehavende hos sønnen på godt 2,1 mio. kr., hvorfor der blev udstedet et gældbrev til PD. Tiltalte har gjort gældende, at gældsbrevet berettigede PD til fortsat at benytte virksomhedsskatteordningen.

Efter skattemedarbejder V.1´s forklaring sammenholdt med Landsskatterettens kendelse af 12. september 2013 lægges det til grund, at PD´s ret til at benytte virksomhedsordningen ophørte ved salget af udlejningsejendommen, og at besiddelsen af et enkelt gældsbrev ikke skattemæssigt kan karakteriseres som, at der drives finansiel virksomhed.

PD burde derfor senest i 2008 have betalt skat af det opsparede overskud fra salget af ejendommen.

Det lægges efter forklaringerne endvidere til grund, at der alene skete beskatning af overskuddet i 2012, fordi SKAT opdagede den fejlagtige skatteangivelse. Gerningsindholdet var således realiseret allerede ved afgivelsen af de urigtige oplysninger.

Tiltalte er statsautoriseret revisor og må derfor antages at kende skattereglerne. Allerede som følge heraf findes han at have handlet groft uagtsomt.

På den baggrund finder retten, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 15.000 kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1.

Der er ved fastsættelse af bødens størrelse lagt vægt på, at der blev afgivet urigtige og vildledende oplysninger til SKAT i flere på hinanden følgende indkomstår og på størrelsen af det beløb, der kunne have været unddraget i skat. Som en formildende omstændighed er der taget hensyn til, at tiltalte ikke selv opnåede en økonomisk fortjeneste herved, og at statskassen ikke kan antages at have lidt et tab.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 15.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 12 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.