Byrets dom af 05. februar 2016 i sag SS-1-20109/2015

Info
  • SKM2017.565.BR

Resumé:

T var tiltalt for moms- og skattesvig. T havde som indehaver af en virksomhed for perioden 31.03.2011-31.10.2012 angivet et momstilsvar på 90.344 kr., og blev foreløbig fastsat til yderligere 100.000 kr., selvom momstilsvaret rettelig var 226.610 kr. For perioden 01.11.2012-31.05.2013 havde T fortsat driften af virksomheden og udstedt fakturaer med moms, selvom SKAT havde inddraget registreringen den 30.10.2012. T havde endvidere for indkomståret 2011 undladt inden 4 uger efter modtagelsen af skatteansættelsen, at reagere på at den var for lav med 335.132 kr. For 2012 havde T uden at have modtaget en skatteansættelse undladt at indgive selvangivelse, hvorefter overskuddet på 554.788 kr. i T’s virksomhed ikke blev beskattet. T havde derved unddraget for 105.792 kr. i moms, 312.385 kr. i skat og 71.173 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.T ønskede ikke at afgive forklaring til sagen.Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Den lagde de talmæssige opgørelser af unddragelserne til grund. Det fandtes bevist, at T har været klar over, at han ville unddrage statskassen disse beløb. T idømtes 3 måneders fængsel betinget med vilkår om behandling mod misbrug samt en tillægsbøde på 485.000 kr.

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af byretsdommer

Helle Hastrup

Sagens baggrund og parternes påstande

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 7. august 2015.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr, 1,

ved for perioden den 31. marts 2011 til den 31. oktober 2012, som indehaver af virksomheden G1 v/ T, CVR. nr. ...11, Y1-adresse, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han samlet set angav et momstilsvar på 90.344 kr., og blev foreløbig fastsat til yderligere 100.000 kr., selvom momstilsvaret for perioden rettelig var 226.610 kr., hvorved statskassen blev unddraget 36.266 kr. i moms.

2.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf § 47, stk., 6, 2, pkt.,

ved for perioden den 1. november 2012 til den 31. maj 2013, som indehaver af den momspligtige virksomhed G1 v./ T, CVR. nr. ...11, Y1-adresse, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have fortiet oplysninger om virksomhedens momstilsvar til brug for afgiftskontrollen, selvom virksomhedens registrering den 30. oktober 2012 var inddraget af SKAT og at have fortsat driften af virksomheden, efter at virksomhedens registrering var inddraget af SKAT, ligesom han uagtet den manglende momsregistrering i samme periode udstedte fakturaer, der var indbefattet moms, hvorved han unddrog statskassen 69.526 kr. i moms,

3.

skattekontrollovens § 16. stk. 3, jf. stk., 1,

ved for indkomståret 2011, på Y1-adresse, med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt inden 4 uger efter modtagelse af skatteansættelse af den 5. oktober 2012 at meddele SKAT, at den skattepligtige indkomst var ansat for lavt med kr. 335.132, hvorved det offentlige blev unddraget 132.344,88 kr. i skat og 26.810 kr. i arbejdsmarkedsbidrag, i alt 159.154,88 kr.,

4.

Skattekontrollovens § 15,

ved for indkomståret 2012, på Y1-adresse, med forsæt til at undgå skatteansættelse at have undladt at indgive selvangivelse, hvorefter overskuddet på 554.788 kr. i tiltaltes virksomhed ikke blev beskattet, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 180.040,51 kr. og 44.383 kr. i bidrag, i alt 224.423,51 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Der nedlægges endvidere påstand om en tillægsbøde på 485.000 kr. i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af vidnet KM.

Tiltalte har ikke ønsket at afgive forklaring .

Hans forklaring i retsmødet den 2. juli 2015 er blevet dokumenteret.

Vidnet KM har til retsbogen afgivet følgende forklaring :

”…

Vidnet forklarede, at hun havde arbejdet i SKAT fra 1993, og at hun i de sidste 15 år havde beskæftiget sig med kontrol af selvstændiges regnskaber.

Hun var pr. 1. januar 2016 flyttet til et andet arbejdsområde. Hun var uddannet skatterevisor og havde taget enkelte fag på masteruddannelsen.

Man havde i 2013 et projekt, hvor man kontrollerede virksomheder, der var tvangsafmeldt. Hun tog ud på tiltaltes private adresse på Y2-adresse, hvorfra virksomheden senest blev drevet. Der var ingen hjemme, og hun lag­de et brev til tiltalte. Efter en uges tid ringede tiltalte til hende uden at få fat i hende. Hun ringede så tilbage til ham den 8. maj 2013. Tiltalte benægtede, at han skulle have drevet virksomhed efter den 30. oktober 2012, hvor virksomheden var tvangsafmeldt. Tiltalte sagde også, at han havde afleveret alt sit materiale vedrørende 2011 til inddrivelsesafdelingen. I denne afdeling benægtede man imidlertid, at man havde modtaget materiale fra tiltalte. Vidnet skrev så den 31. maj 2013 til tiltalte og bad om, at han indsendte materialet, jf. brevet under faneblad 12. 1. juli 2013 havde vidnet endnu ikke hørt fra tiltale. Hun tjekkede oplysningerne i folkeregistret og konstaterede, at tiltalte fra juli 2013 var anført med ukendt adresse. Vidnet indhentede bank oplysninger fra F1-bank, se under fane 13, og fakturaer fra G2, se under fane 15. Hun modtog materialet fra G2 i slutningen af august 2013, jf. fane 16. Hun udfærdigede tre forslag til efterbetaling af skat og moms, jf. brev af 6. september 2013. Hun sammenholdt her fakturaerne med oplysningerne fra banken om, hvad der var indsat, jf. her fane 17. Dette lå blot på sagen, da man ikke havde nogen adresse at sende til. Hun traf så en afgørelse, jf. brev af 1. oktober 2013, som dog heller ikke blev sendt til tiltalte, som fortsat ikke havde nogen kendt adresse. Det var vidnet, som lavede beregningerne i afgørelsen.

Vidnet gennemgik beregningerne vedrørende forhold 3 og forhold 4. De beløb, som blev modregnet, var beløb, som fremgik af materialet fra G2. Hun forstod, at der kunne være tale om udgifter vedrørende bilen. Disse udgifter blev lagt ud af G2. Hun fratrak ikke yderligere. Fradrag for udgifter krævede som udgangspunkt dokumentation, og en sådan havde hun ikke. Man kunne ikke ud af kontoudtogene se, om en nærmere angiven udgift var privat eller knyttet til virksomheden. Momsen af de pågældende beløb blev også fratrukket. Vedrørende forhold 4 forklarede vidnet, at der heri også var indeholdt den periode, hvor tiltalte havde haft indtægt af virksomheden, selv om denne var afmeldt.

Anklageren henviste til faneblad 8 vedrørende afmeldingen.

Anklageren oplyste, at der fra vidnets opgørelser fra fratrukket yderligere skønsmæssige beløb, hvorfor tallene i tiltalen var lavere. Dette fremgik nær­ mere af ansvarsredegørelsen.

Vidnet forklarede, at såfremt SKAT var i besiddelse af tal vedrørende indtægter måtte disse komme fra tiltalte, idet ingen andre kunne indberette. Det var udelukket, at det kunne være tal, som SKAT havde regnet sig frem til på grundlag af fakturaer fra G2.

..."

Oplysningerne i sagen

Sagen er gennemgået og dokumenteret blandt andet på grundlag af SKATs ansvarsredegørelse.

Personlige oplysninger

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1 - 4

Ved den skete dokumentation og gennemgang af sagens bilag samt vidnets forklaring er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Det er herunder bevist, at de talmæssige opgørelser af de unddragne beløb er som i tiltalen, og at tiltalte fortsatte med at drive virksomhed, selv om der var sket tvangsafmelding af denne. Det er endvidere bevist, at tiltalte har været klar over, at statskassen blev unddraget de angivne beløb.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og nr. 2, jf. tildels § 47, stk. 6, 2. pkt., og skattekontrollovens § 15, og § 16, stk. 3, jf. stk. l.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1. Retten har herved navnlig lagt vægt på oplysningerne om tiltaltes helbredstilstand.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 485.000 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T straffes med fængsel i 3 måneder.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af,

At

tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden

At

tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen

At

tiltalte, såfremt Kriminalforsorgen finder det fornødent, undergiver sig behandling mod misbrug af alkohol

At

tiltalte, såfremt Kriminalforsorgen finder det fornødent, undergiver sig behandling mod misbrug af euforiserende stoffer

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 485.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal delvist betale sagens omkostninger, herunder 10.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Michael Sahl Nielsen. Et yderligere salær på 10.000 kr. + moms til den samme forsvarer betales af statskassen.