Byrets dom af 04. august 2017 i sag 4679/2016

Info
  • SKM2017.598.BR

Resumé:

T var tiltalt for medvirken til særlig grov skatte- og momssvig, dokumentfalsk, bedrageri, overtrædelse af bogføringsloven samt at have afgivet urigtige oplysninger overfor politiet i en færdselssag. T var revisor og havde i sin egenskab af revisor rådgivet kunder til at købe virksomhed af ham og urigtigt oplyst at der heri var et skattemæssigt underskud samt en mellemregning som de kunne anvende skattemæssigt. T rådgav i den forbindelse kunderne til at udstede fiktive fakturaer. T havde endvidere udarbejdet årsrapporter, overdragelsesaftaler m.v. og falskelig underskrevet dem med navnet på selskabets tidligere direktør. T havde endvidere udstedt og gjort brug af falske fakturaer. T havde endvidere rådgivet bekendte til at investere i investeringsprojekter, hvor pengene nu var tabt. Det offentlige blev herved unddraget for 883.200 kr. i skat og 195.000 kr. i moms.T tilstod vedrørende medvirken til moms- og skattesvig, dokumentfalsk samt delvis bedrageri. T forklarede vedrørende investeringsprojekterne at han rent faktisk troede at de blev til noget.Byretten fandt T delvis skyldig i tiltalen. T fandtes skyldig i medvirken til moms- og skattesvig, dokumentfalsk og et forhold af bedrageri, men frifandtes for bedrageri vedrørende investeringsprojekterne og den del af bedrageritiltalen, der vedrørte at have overført pengene i et mellemværende, der angår narkotika.  T fandtes ikke at have sikret sit selskabs regnskabsmateriale på en sådan betryggende vis, at det har kunnet adskilles fra et andet selskabs materiale. T idømtes en tillægsstraf på 6 måneders ubetinget fængsel, tillægsbøde på 1.075.000 kr. samt rettighedsfrakendelse. Under hensyn til antallet og karakteren af forhold, som er begået i forbindelse med T’s erhverv som revisor, fandt retten, at der fortsat var en nærliggende fare for misbrug af stillingen som revisor.

Byrettens dom af den 4. august 2017, sags nr. 3700-76401-00006-14

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af byretsdommer

Anne Rode

Sagens oplysninger

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 22. december 2016, og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 24. april 2017.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Påtaleopgivet.

2.

Påtaleopgivet.

3.

straffelovens § 289, jf. § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 – medvirken til skattesvig af særlig grov karakter,

ved forud for 2012 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, som revisor og økonomisk rådgiver for PP og dennes selskab G2, ved tilskyndelse råd eller dåd, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, som ét af flere forhold (forhold 3 til 6) der samlet bevirker at forholdet må betegnes som særlig groft, og med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have foranlediget at G2 for indkomståret 2010 angav sin skattepligtige indkomst for lavt, idet han solgte PP virksomheden cvr.nr. ...11, i hvilken forbindelse han overfor PP oplyste, at der i denne virksomhed var et skattemæssigt underskud samt en mellemregning, som PP kunne udnytte til at opnå skattemæssige fordele, og hvorefter han vejledte PP om, at cvr. nr. ...11 skulle udstede en fiktiv faktura på 560.348 kr. til G2, der bevirkede at G2 for indkomståret 2010 angav sin skattepligtige indkomst for lavt med et tilsvarende beløb, idet der uretmæssigt blev foretaget fradrag herfor, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 140.087 kr.

4.

straffelovens § 289, jf. § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 – medvirken til skattesvig af særlig grov karakter,

ved forud for 2012 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, som revisor og økonomisk rådgiver for PP og dennes selskab G2, ved tilskyndelse råd eller dåd, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, som ét af flere forhold (forhold 3 til 6) der samlet bevirker at forholdet må betegnes som særlig groft, og med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have foranlediget at G2 for indkomståret 2011 angav sin skattepligtige indkomst for lavt, idet han solgte PP virksomheden cvr.nr. ...11, i hvilken forbindelse han overfor PP oplyste, at der i denne virksomhed var et skattemæssigt underskud samt en mellemregning, som PP kunne udnytte til at opnå skattemæssige fordele, og hvorefter han vejledte PP om, at cvr .nr. ...11 skulle udstede en fiktiv faktura på 567.179 kr. til G2, der bevirkede at G2 for indkomståret 2011 angav sin skattepligtige indkomst for lavt med et tilsvarende beløb, idet der uretmæssigt blev foretaget fradrag herfor, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 141.795 kr.

5.

straffelovens § 289, jf. § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 – medvirken til skattesvig af særlig grov karakter,

under de i forhold 3 nævnte omstændigheder, ved tilskyndelse råd eller dåd, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, som ét af flere forhold (forhold 3 til 6) der samlet bevirker at forholdet må betegnes som særlig groft, og med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have foranlediget at PP for indkomståret 2010 angav sin skattepligtige indkomst for lavt med 560.348 kr., idet denne foretog hævninger i sin virksomhed G2 for et tilsvarende beløb, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 235.346 kr.

6.

Straffelovens § 289, jf. § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk.1 medvirken til skattesvig af særlig grov karakter,

under de i forhold 4 nævnte omstændigheder, ved tilskyndelse råd eller dåd, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, som ét af flere forhold (forhold 3 til 6) der samlet bevirker at forholdet må betegnes som særlig groft, og med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have foranlediget at PP for indkomståret 2011 angav sin skattepligtige indkomst for lavt med 567.179 kr., idet denne foretog hævninger i sin virksomhed G2 for et tilsvarende beløb, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 229.696 kr.

7.

straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2 – dokumentfalsk af særlig grov karakter,

ved den 19. december 2011 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, i sin egenskab af revisor samt i forbindelse med det i forhold 9 beskrevne bedrageriske forehavende, at have gjort brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, idet han for virksomheden G3, cvr.nr. ...11, udarbejdede en årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2010 til 30. juni 2011, hvilket han falskelig underskrev eller foranledigede underskrevet med navnet på den tidligere direktør PJ og efterfølgende indsendte eller foranledigede indsendt til Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

8.

straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2 – dokumentfalsk af særlig grov karakter,

ved den 31. marts 2011 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, i sin egenskab af revisor samt i forbindelse med det i forhold 9 beskrevne bedrageriske forehavende, at have gjort brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, idet han for virksomheden G3, cvr.nr....11, udarbejdede en overdragelsesaftale vedrørende salg af virksomhedens anpartskapital til PP for 750.000 kr., hvilket han falskelig underskrev eller foranledigede underskrevet med navnet på MT som sælger.

9.

straffeloves § 279, jf. § 286, stk. 2 – bedrageri af særlig grov beskaffenhed,

ved den 31. marts 2011 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, svigagtigt at have bestemt PP til for 750.000 kr. at købe virksomheden G3, cvr.nr. ...11, der reelt var uden værdi, idet han i sin egenskab af revisor samt økonomisk rådgiver retsstridigt fremkaldte den vildfarelse hos PP, at der i denne virksomhed var et skattemæssigt underskud samt en mellemregning, som PP kunne udnytte til at opnå skattemæssige fordele, hvorved PP led et tilsvarende tab eller væsentlig risiko herfor.

10.

straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2 – dokumentfalsk af særlig grov karakter,

ved den 27. december 2011 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, i sin egenskab af revisor, efter aftale med direktøren for G4, IO samt i forbindelse med den i forhold 11 beskrevne momssvig, at have gjort brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, idet han udarbejdede eller foranledigede udarbejdet en falsk faktura på 625.000 kr. vedrørende udført arbejde og som hidrørende fra G5 til G4.

11.

straffelovens § 23, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 – medvirken til momssvig,

ved efter 2. kvartal 2012 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, som revisor for G4 og efter aftale med direktøren herfor, IO, til SKAT at have indsendt eller foranlediget at virksomheden indsendte urigtige momsangivelser for 2. kvartal 2012, idet der var foretaget momsfradrag på baggrund af den i forhold 10 nævnte falske faktura, bogført som indgående moms 27.juni 2012,hvorved det offentlige blev unddraget afgift med i alt 125.000 kr.

12.

Påtaleopgivet.

13.

straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2 – dokumentfalsk af særlig grov karakter,

ved den 20. december 2010 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, i sin egenskab af revisor, efter aftale med direktør og hovedanpartshaver for G6 samt i forbindelse med den i forhold 15, 17 og 19 beskrevne moms- og skatteunddragelse, at have gjort brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, idet han udarbejdede eller foranledigede udarbejdet en falskfaktura på 250.000 kr. vedrørende konsulentydelser og som hidrørende fra G7.

14.

straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2 – dokumentfalsk af særlig grov karakter,

ved den 12 januar 2012 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, i sin egenskab af revisor, efter aftale med direktør og hovedanpartshaver for G6 samt i forbindelse med den i forhold 16, 18 og 20 beskrevne moms- og skatteunddragelse, at have gjort brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, idet han udarbejdede eller foranledigede udarbejdet en falsk faktura på 100.000 kr. vedrørende konsulentydelser og som hidrørende fra G7.

15.

straffelovens § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 – medvirken til skattesvig,

ved efter den 1. januar 2011 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, som revisor og økonomisk rådgiver for JP og dennes virksomhed G6, ved tilskyndelse råd eller dåd, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding og med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have foranlediget at G6 for indkomståret 2010 angav sin skattepligtige indkomst for lavt, idet han vejledte JP om, at G6 skulle modtage den i forhold 13 nævnte falske faktura, i hvilken forbindelse der som delafregning skulle overføres 100.000 kr. til kontoen tilhørende tiltaltes virksomhed G8, der bevirkede at G6 for indkomståret 2010 angav sin skattepligtige indkomst for lavt med 200.000 kr., idet der uretmæssigt blev foretaget fradrag herfor, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 50.000 kr.

16.

straffelovens § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 – medvirken til skattesvig,

ved efter den 1. januar 2011 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, som revisor og økonomisk rådgiver for JP og dennes virksomhed G6, ved tilskyndelse råd eller dåd, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding og med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have foranlediget at G6 for indkomståret 2011 angav sin skattepligtige indkomst for lavt, idet han vejledte JP om, at G6 skulle modtage den i forhold 14 nævnte falske faktura, i hvilken forbindelse der som delafregning skulle overføres 40.000 kr. til kontoen tilhørende tiltaltes virksomhed G8, der bevirkede at G6 for indkomståret 2011 angav sin skattepligtige indkomst for lavt med 80.000 kr., idet der uretmæssigt blev foretaget fradrag herfor, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 20.000 kr.

17.

straffelovens § 23, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 – medvirken til momssvig,

ved efter 2. kvartal 2010 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, som revisor for G6, i forbindelse med det i forholdene 13, 15 og 19 beskrevne, og efter aftale med direktør og hovedanpartshaver herfor, JP, til SKAT at have indsendt eller foranlediget at virksomheden indsendte urigtige momsangivelser for 2. kvartal 2010, idet der var foretaget momsfradrag på baggrund af den i forhold 13 nævnte falske faktura, bogført som indgående moms i 2. kvartal 2010, hvorved det offentlige blev unddraget afgift med i alt 50.000 kr.

18.

straffelovens § 23, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 – medvirken til momssvig,

ved efter 2. kvartal 2011 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, som revisor for G6 og efter aftale med direktør og hovedanpartshaver herfor, JP, til SKAT at have indsendt eller foranlediget at virksomheden indsendte urigtige momsangivelser for 2.kvartal 2011, idet der var foretaget momsfradrag på baggrund af den i forhold 14 nævnte falske faktura, bogført som indgående moms i 2. kvartal 2011, hvorved det offentlige blev unddraget afgift med i alt 20.000 kr.

19.

straffelovens § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 – medvirken til skattesvig,

ved efter den 1. januar 2012 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, som revisor og økonomisk rådgiver for JP og dennes virksomhed G6, ved tilskyndelse råd eller dåd, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding og med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have foranlediget at JP for indkomståret 2011 angav sin skattepligtige indkomst for lavt, idet han, i forbindelse med det i forholdene 13, 15 og 17 beskrevne, vejledte JP om at bogføre en mellemregning i G6 og i henhold hertil udbetale 150.000 kr. til sig selv, hvilket medførte at JP angav sin skattepligtige indkomst for lavt med tilsvarende beløb, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 49.476 kr.

20.

straffelovens § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 – medvirken til skattesvig,

ved efter den 1. januar 2013 formentlig fra sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, eller sin arbejdsplads, G1, Y3-adresse i Y4-by, som revisor og økonomisk rådgiver for JP og dennes virksomhed G6, ved tilskyndelse råd eller dåd, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding og med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have foranlediget at JP for indkomståret 2012 angav sin skattepligtige indkomst for lavt, idet han, i forbindelse med det i forholdene 14, 16 og 18 beskrevne, vejledte JP om at bogføre en mellemregning i G6 og i henhold hertil udbetale 60.000 kr. til sig selv, hvilket medførte at JP angav sin skattepligtige indkomst for lavt med tilsvarende beløb, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 16.800 kr.

21.

Påtaleopgivet.

22.

Påtaleopgivet.

23.

Påtaleopgivet.

24.

straffelovens 279 – bedrageri,

ved den 7. oktober 2013 hos F1-bank på Y5 i Y4-by, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, svigagtigt at have bestemt WA til at udlevere 30.000 kr. i kontanter til sig samt overføre 220.000 kr. til OM’s konto, idet han i sin egenskab af revisor samt økonomisk rådgiver for WA retsstridigt fremkaldte den vildfarelse hos hende, at hun herved placerede sine penge i en bank i Y6-by, hvorved WA led et samlet tab på 250.000 kr. eller væsentlig risiko herfor.

25.

straffelovens 279 – bedrageri,

ved den 23. december 2015 på adressen Y7-adresse i Y8-by, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, svigagtigt at have bestemt NK til at overføre 35.000 kr. til tiltaltes daværende samlever KR’s konto, idet han i sin egenskab af revisor samt økonomisk rådgiver retsstridigt fremkaldte den vildfarelse hos NK, at hun herved investerede i et EUprojekt vedrørende økologisk mad eller lignende, hvorved hun led et tilsvarende tab eller væsentlig risiko herfor.

26.

straffelovens 279 – bedrageri,

ved den 13. maj 2016 formentlig på adressen Y9-adresse i Y10-by, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, svigagtigt at have bestemt PM til at overføre 50.000 kr. til tiltaltes daværende samlever KR’s konto, idet han i sin egenskab af revisor samt økonomisk rådgiver retsstridigt fremkaldte den vildfarelse hos PM, at han herved investerede i et EU-projekt vedrørende økologisk mad eller lignende, hvorved han led et tilsvarende tab eller væsentlig risiko herfor, idet pengene i stedet blev videreoverført til IK i forbindelse med et økonomisk mellemværende vedrørende narkotika .

27.

Påtaleopgivet.

28.

Påtaleopgivet.

29.

Påtaleopgivet.

30.

straffelovens § 171 – dokumentfalsk,

ved den 30. juni 2015 på ukendt sted, at have gjort brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, idet han falskelig udarbejdede en faktura på 25.000 kr. som udstedt af G9 i forbindelse med leje af murer til murermester LM.

31.

overtrædelse af straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2, jf. bogføringslovens § 16, stk. 1, jf. § 10, stk. 1,

ved i perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. maj 2013 på adressen Y1-adresse i Y2-by eller i lejede lokaler hos en kammerat i Y11-by, som direktør for anpartsselskabet G10, under omstændigheder som kendetegner forholdet som særligt groft, at have undladt at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrørte.

32.(33.)

Overtrædelse af straffelovens § 164, stk. 1,

ved den 20. januar 2016, med forsæt til at en uskyldig blev sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge, at have afgivet urigtige oplysninger, idet tiltalte oplyste til politiet, at personbil ...Q i forbindelse med overtrædelse af færdselsloven den 4. oktober 2015, kl. 19.48 på Y12-adresse ved Y8-by, blev ført af KC, cpr. nr. xxxxxx-xxxx, boende Y13-adresse, uagtet tiltalte selv var fører af bilen.

Subsidiært

Overtrædelse af straffelovens § 164, stk. 3, jf. stk. 1,

ved den 20. januar 2016, med forsæt til at KC med dennes samtykke blev sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et forhold han ikke havde begået, at have afgivet urigtige oplysninger, idet tiltalte oplyste til politiet, at personbil ...Q i forbindelse med overtrædelse af færdselsloven den 4. oktober 2015, kl. 19.48 på Y12-adresse ved Y8-by, blev ført af KC, cpr. nr. xxxxxx-xxxx, boende Y13-adresse, uagtet tiltalte selv var fører af bilen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. I forhold 8 og forhold 32, den principale påstand, har anklagemyndigheden påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2.

Endelig har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, indtil videre frakendes retten til at udøve virksomhed med revision, bogføring eller regnskab samt økonomisk rådgivning eller til at være beskæftiget i en sådan virksomhed.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 8, 24, 25, 31 og 32, den principale tiltale, men har i øvrigt erkendt sig skyldig.

PM har påstået, at tiltalte skal betale 50.000 kr. i erstatning.

Tiltalte har anerkendt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne NK og WA. Forklaringerne er gengivet til retsbogen således:

"Tiltalte forklarede, at han i 1993 fik en elevplads som revisor. Men han var elev, tog han 1. del af HD. Efter 2 års elevtid blev han ansat i G1 som revisor. Han færdiggjorde sin HD og blev i 2002 endvidere cand. merc., hvormed han blev registreret revisor. Herefter blev han medejer af G1 sammen med LB. Hans ansættelse hos G1 ophørte i slutningen af 2012. Siden da har han blandt andet arbejdet som selvstændig revisor. Han har deponeret sin registrering som revisor. For at få registrering igen vil det kræve, at han tegner forsikring for de kunder, han har, og at han undergiver sig sædvanlig kvalitetskontrol.

G8 var et selskab, der opkøbte og bebyggede jord med henblik på videresalg, og som endvidere købte og udlejede ejendomme. Han var med til at stifte selskabet og var den, der stod for økonomien i det. Medejer af selskabet var hans kammerat MT. Selskabet er gået konkurs i 2014 eller 2015.

G10 var et bogførings- og rådgivningsfirma for mindre private kunder. Han overtog selskabet, som var stiftet i 1980'erne, omkring 2002. Dette selskab gik konkurs i 2013. Han stod for driften alene i de sidste 2 år af dets levetid.

Hans arbejdsopgaver i G1 var en blanding af alt muligt. De kunder, som er nævnt i anklageskriftet, var hans egne kunder, og det var kun ham, der havde kontakt med dem. Det var tiltalte, der lavede disse kunders regnskaber.

Ad forhold 3-9 forklarede tiltalte, at han havde kendt PP i 3-4 år forud for 2011-2012. PP bogførte selv, og tiltalte fik regnskabsmaterialet en gang om året og udarbejdede regnskaberne. PP brugte ham endvidere som økonomisk sparringspartner, idet PP spurgte ham til råds om økonomiske forhold.

G3 var en anden virksomhed, som tiltalte var revisor for. På et tidspunkt overtog tiltalte selv selskabet, idet direktøren sagde, at det måtte han få. Det var et holdingselskab, og datterselskabet var lukket. Tiltalte gav ikke noget for selskabet ud over, at de slettede en mindre revisorregning. Det var G8, der overtog selskabet. Tiltalte sagde til PP, at han kunne købe selskabet og derefter bruge underskuddet skattemæssigt i relation til sin virksomhed, G2. Tiltalte sagde til ham, at der var en mellemregning i selskabet, men det var der reelt ikke. Selskabet var helt tomt. PP skulle give 750.000 kr. for det, og det betalte han rent faktisk. Det er tiltalte, der har underskrevet overdragelsesaftalen på vegne MT. Han ringede i forvejen til MT og sagde, at han ville underskrive på hans vegne. MT vidste dog ikke noget om, hvad det var for et dokument, tiltalte ville underskrive. Tiltalte gjorde sådan, for at PP ikke skulle vide, at tiltalte var ejer af G8 og således var den, der solgte selskabet. Om overdragelsesaftalen § 3 forklarede tiltalte, at det der står om, at underskuddet kan anvendes, ikke er rigtigt. PP så ikke noget regnskab for G3, før han købte selskabet. Han stolede på, hvad tiltalte sagde.

Ad regnskabet for G11, ekstraktens side 71 ff, forklarede tiltalte, at det har han lavet. Det er ham, der har sat tallene vedrørende underskud og mellemregning ind. Han præsenterede PP for dette regnskab, og det er PP, der har underskrevet det. Tiltalte forklarede ham, at han kunne nulstille det overskud, han havde i G2, ved at fakturere fra G3/G11 i forbindelse med dette selskabs skattemæssige underskud. De to fakturaer fra G11 har PP selv lavet ud fra tiltaltes anvisninger, idet tiltalte tog udgangspunkt i overskuddet fra G2. Fakturaen af 27. december 2010 er tilfældigt dateret. Det er PP, der har stillet fakturaen op. Tiltalte vidste, at fakturaerne var konstrueret til formålet og ikke havde reelt indhold. Omkring mellemregningskontoen vejledte tiltalte PP om, at PP kunne hæve det hele. Tiltalte vidste, at PP lavede fakturaerne og dermed benyttede det oplyste underskud.

Vedrørende årsregnskabet for G3 2010-2011, ekstrakten side 84, forklarede tiltalte, at det ikke er PJ, der har underskrevet. Det er tiltalte, der har brugt hans underskrift. Det havde han ikke talt med PJ om i forvejen. Dette regnskab blev sendt ind til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Regnskabet for G11 blev ikke sendt nogen steder hen.

Det, tiltalte fik ud af denne konstruktion, var købesummen på de 750.000 kr. Han har betalt beløbet tilbage.

Ad forhold 10 og 11 forklarede tiltalte, at G4 havde været en af hans kunder igennem 5-6 år. IO bogførte selv, og tiltalte lavede regnskaber årligt og ydede endvidere løbende vejledning. Om baggrunden for fakturaen, ekstrakten side 155, forklarede tiltalte, at IO planlagde at sælge G4's ejendom. Han havde ikke flere afskrivningsmuligheder tilbage, så han stod til at få en masse genvundne afskrivninger. Det, der skete her, skete for at hjælpe IO til at spare skat. Det blev imidlertid ikke til noget, for ejendommen blev ikke solgt, men tanken bag udstedelsen af fakturaen var, at IO så ikke skulle betale skal af de første 500.000 kr., han fik for ejendommen. Det er tiltalte, der har lavet fakturaen. Den har ikke noget reelt indhold og er således både falsk og fiktiv. Oprindeligt brugte IO fakturaen momsmæssigt, men siden trak han den ud af sit regnskab. Tiltaltes selskab G8 fik de 125.000 kr., der svarede til momsen af fakturaen, overført til sig. Det var fra starten meningen, at tiltalte skulle tjene disse penge igennem sit selskab. Tiltalte har underskrevet et gældsbrev til G4 på de 125.000 kr., idet han anerkender et erstatningskrav af den størrelse.

Ad forhold 13-20 forklarede tiltalte, at G6 var hans kunde. Han havde samme opgaver for dette selskab som for de andre kunder, han har forklaret om. JP var indehaver af G6. Fakturaerne på ekstrakten side 186 og 188 har tiltalte lavet. G7 har ikke haft kendskab til, at de blev udstedt. G7 var et andet selskab, som han var revisor for. Tiltalte lavede de to fakturaer, fordi JP på et møde spurgte ham, om de ikke kunne gøre noget ved hans skat. Tiltalte sagde, at han havde et selskab, der var lukket, og som de bare kunne fakturere fra, og JP kunne så bogføre fakturaerne ind i sit regnskab. Derved kunne han spare moms og skat i størrelsesordenen som angivet i anklageskriftet, forhold 15-18. Tanken var fra starten, at tiltalte skulle have disse beløb. JP skulle få det ud af det, at han skulle hæve resten af fakturabeløbene via en mellemregningskonto, idet han skulle lade som om han havde betalt fakturaerne igennem selskabet. Det skete rent faktisk på den måde.

Anklageren nedlagde på vegne JP krav om erstatning på 152.546 kr., jf. ekstrakten side 212f. Forsvareren bestred kravet både for så vidt angår erstatningspligten og kravets størrelse. Retsformanden bestemte i medfør af retsplejelovens § 992, at kravet ikke tages under påkendelse.

Ad forhold 24 forklarede tiltalte, at han i 2013 var revisor for WA. Han havde da sin egen virksomhed. Han havde været revisor for hende i 2-3 år. Hun havde nogle depoter med aktier, og tiltalte hjalp med beregning af avancer heraf samt med udarbejdelse af selvangivelser. I oktober 2013 havde han og hun fundet ud af, at hun stort set ikke havde fået forrentning af sine aktier i 2012, og tiltalte sagde til hende, at han kendte én, som kunne gøre det bedre. Han forklarede hende, at vedkommende var OM. OM var en investeringsmand inden for råstoffer, som tiltalte havde hjulpet med at stifte et selskab, F2-finans. Tiltalte sagde til WA, at OM kunne investere hendes penge bedre end banken. For hende virkede det ligesom en bank. Tiltalte ringede til OM, der oplyste, at hun kunne forvente i hvert fald 10% i afkast. Det fortalte tiltalte WA. Tanken var, at hun skulle have noget af afkastet udbetalt løbende, og at aftalen skulle løbe, indtil hun blev pensionist. Det blev aftalt, at hun skulle overføre pengene til OM, og hun overførte 220.000 kr. til hans selskabs bankkonto. Hun var bekendt med, at pengene blev overført til OM’s selskabs konto. De 30.000 kr. i kontanter fik tiltalte. Han gav dem videre til OM, der skulle bruge dem til at åbne nogle konti. De 30.000 kr. var en del af investeringen. På dette tidspunkt troede tiltalte, at investeringen rent faktisk blev til noget. WA sagde, at hun skulle kunne ringe til både tiltalte og OM, og han gav hende både sit eget og OM’s telefonnummer og også en kopi af sit sygesikringsbevis. Tiltalte oplyste over for OM, at pengene kom fra en klient. Tiltalte har ikke haft til hensigt, at WA skulle bedrages. Foreholdt, at hun har forklaret, at hendes investering er væk, forklarede tiltalte, at han ved, at det trak ud med den investering, OM skulle foretage. Tiltalte har i fogedretten anerkendt at skylde WA 250.000 kr., fordi han havde ondt af hende, og fordi han havde lovet hende, at hun ville få pengene tilbage af ham, hvis hun ikke fik dem tilbage af OM. Det lovede han, fordi han var sikker på, at investeringen var en god ide.

Ad forhold 25 forklarede tiltalte, at NK var hans nabo på dette tidspunkt. Tiltalte var ikke revisor for hende, men de talte sammen nogle gange, fordi hun overvejede at starte som selvstændig og søgte råd hos ham. De kom til at tale om et EU-projekt, som var noget, OM havde gang i, og som OM havde fortalt tiltalte om. Vilkårene for at investere i projektet var, at man skulle kunne opnå 10% i rente på 3 måneder, hvorefter man fik både investering og afkast tilbage. OM havde bedt tiltalte skaffe midler til projektet. Der var to forskellige projekter, delt noget med hjemmepleje i Y14-land, dels noget med økologisk mad i Y14-land, hvortil der kunne ydes EU-tilskud. Tiltalte sagde til NK, at hun kunne investere 35.000 kr., som hun så ville få tilbage med afkast som beskrevet. Hun investerede beløbet, men fik ikke pengene tilbage. OM sagde, at det trak ud, og at der manglede en godkendelse. OM opholdt sig på det tidspunkt i Y14-land. Nu bor han vist i Y15-land. De 35.000 kr. blev sat ind på tiltaltes kæreste KR’s konto. OM havde bedt om at få pengene i kontanter. Pengene blev overført til KR’s konto, fordi tiltaltes egne konti var lukket efter alle konkurserne. Tiltalte skulle mødes med OM samme aften, og KR hævede pengene, hvorefter tiltalte gav OM dem. Tiltalte troede på OM’s projekter og har selv skudt flere millioner i dem.

Ad forhold 26 forklarede tiltalte, at PM var en kammerats kammerat. Tiltalte var ikke revisor for ham, men han var revisor for sin kammerat. Han kom i kontakt med PM derved, at PM’s kammerat havde investeret omkring 10.000 kr. i OM’s EU-projektet og fået 13.000 kr. tilbage efter 3 måneder. PM kom til tiltalte og bad ham hjælpe med at gøre det samme. Tiltalte burde have sagt nej. Han brugte selv pengene, som blev overført til KR’s konto, i forbindelse med et personligt mellemværende med IK, som han var kommet i klemme i. På det tidspunkt, da aftalen med PM blev indgået og tiltalte modtog de 50.000 kr., var det tiltaltes hensigt selv at beholde pengene. Han kan ikke sige, om han på det tidspunkt ikke længere troede på OM’s projekt.

Ad forhold 30 forklarede tiltalte, at det er rigtigt, at de 25.000 kr. er indgået på KR’s konto. Murermester LM havde lejet en murer af tiltaltes selskab G8. Dette selskab gik imidlertid konkurs omkring samme tidspunkt. Tiltalte valgte at lave en faktura, ekstrakten side 313, med oplysning om KR’s kontonummer. Arbejdet var udført før konkursen, og beløbet skulle således rettelig være fakturereret af konkursboet. Tiltalte udleverede selv fakturaen til Murermester LM.

Ad forhold 31 forklarede tiltalte, at der har været regnskabsmateriale i selskabet. Kurator kunne ikke få det udleveret efter konkursen, fordi det firma, tiltalte havde kontorfællesskab med, og som stod som lejer, var gået konkurs, og dette firmas kurator lejede nogle folk til at tømme kontoret. Da røg tiltaltes mapper med også. Der gik en måneds tid før tiltalte opdagede dette. Han undersøgte da hvad der var sket med materialet, og fik det svar, at det var smidt ud. Dette skete før G10 selv gik konkurs.

Ad forhold 32 forklarede tiltalte, at han blev taget i en fotofælde i sin kæreste KR’s bil. Der blev sendt et bødeforelæg til KR, ekstrakten side 386, og tiltalte sagde til hende, at det skulle han nok ordne. Han tog ud og talte med en kammerat, KC, der sagde, at den ville han godt tage på sig, hvis tiltalte gav ham pengene. Derved ville tiltalte opnå, at han ikke skulle op til en orienterende køreprøve. Tiltalte oplyste derefter over for politiet KC’s navn som den, der havde ført bilen, og KC fik ekstraktens side 389. Tiltalte har ikke betalt KC pengene, fordi KC trak sit tilsagn tilbage. Tiltalte ved ikke, hvorfor KC har sagt til politiet, at han blev truet til at erkende at være fører, men han gætter på, at det er fordi, at tiltalte ikke ville betale KC pengene, før KC havde vedtaget bøden."

"Tiltalte forklarede supplerende ad forhold 25, at det er korrekt forstået, at han på dette tidspunkt stadig troede på OM’s projekter.

Tiltalte forklarede videre, at det er korrekt, at der under ransagning hos ham blev fundet en brun iPhone. Ad ekstrakten side 417 ff, en skype-besked af den 15. september 2014, "Jeg har bare fået tæsk..." forklarede han, at den har han skrevet til OM. Der ligger det bag, at der var en anden, som tiltalte ikke vil navngive, der også havde lånt OM 250.000 kr. til et tilsvarende projekt, som også trak ud. Personen blev hidsig og kunne ikke få fat i OM og troppede op hos tiltalte og sagde, at han skulle få fat i OM, og at de skulle have styr på det. Tiltalte overdrev i beskeden, idet han ikke fik tæsk, han blev kun truet med tæsk. Vedkommende fik faktisk pengene tilbage, bare 3 måneder for sent. Vedkommende lavede derefter en ny investering hos OM på 75.000 USD. Ad side 419, en besked af 21. september 2015, "Jeg skal minimum bruge 75.000..." forklarede tiltalte, at det også er en, tiltalte har skrevet til OM. Her var tiltalte igen blevet rykket af den samme person. Vedkommende stillede hos tiltalte hver dag, idet vedkommende ville have sin investering og sin forrentning. Ad side 420, en besked af 21. september 2015, "Men sig hvor meget ..." forklarede tiltalte, at det er en besked fra OM til tiltalte. Ad en besked samme dag, "Så skal jeg skyde 100.000...", forklarede han, at det også er en besked fra OM til tiltalte. Ad side 422, en besked af 29. september 2015, "Spot på 2 mil .." forklarede han, at den er fra OM til tiltalte. Den drejer sig om en aftale vedrørende handel med olie, som OM havde lavet. Tiltalte fik ikke de 100.000 USD, men han har flere år senere hørt, at den person, han ikke vil navngive, har fået sine penge."

"Vidnet NK ... forklarede ad forhold 25, at det er rigtigt, at hun den 23. december 2015 overførte 35.000 kr. til KR’s bankkonto. Vidnet kender tiltalte, idet han har boet sammen med KR, der er vidnets nabo. De talte med hinanden som man gør i et almindeligt naboskab. Forud for den 23. december 2015 havde vidnet fået at vide, at tiltalte var revisor, og idet vidnet ville starte et firma op, talte hun uformelt med tiltalte om dette. Den 23. december 2015 kom tiltalte over og fortalte vidnet, at han havde et godt tip til en investering, og at hun skulle have lov at være med, idet det var et godt tilbud, som ikke indebar nogen risiko. Det var et EU-projekt med et økologisk køkken, der havde brug for et hurtigt lån for at kunne få EU-støtte i januar 2016. Det skulle således være et lån, som hun skulle yde i en måned, og så ville hun få renter, når hun fik pengene retur.

Hun husker ikke rentesatsen. Tiltalte sagde, at vidnet kunne få papirer på det, men det fik hun ikke, og hun bad heller ikke om det. Tiltalte sagde ikke noget om, hvad det var for en virksomhed, der stod bag projektet. Hun fik et kontonummer, hun skulle overføre pengene til, men hun fik ikke at vide hvem kontoen tilhørte. Hun skulle bare skrive, at det var efter aftale med tiltalte. Hun gik ud fra, at hun ville få papirer på det senere, men det fik hun ikke. Efter den 23. januar 2016 rykkede hun tiltalte for, hvordan det gik med investeringen, og han sagde, at der var sket en fejl med projektet, så hendes penge skulle løbe i 4 måneder i stedet for een, hvilket var en fordel for hende. Senere fik hun at vide af tiltalte, at tilbagebetalingen af hendes penge ville ske yderligere 2 måneder senere. Hun fik dog aldrig pengene tilbage. Navnet OM siger hende ikke noget, F2-finans heller ikke. Hendes beslutning om at foretage investeringen havde helt sikkert at gøre med, at tiltalte var revisor, fordi der er en troværdighed i den titel."

"Vidnet WA ... forklarede ad forhold 24, at hun har haft tiltalte som revisor i ca. 10 år fra omkring 2006. Hun havde nogle værdipapirer og havde ikke så meget forstand på det, så hun ønskede en revisor, der kunne hjælpe hende med dem. Hun gav tiltalte 1.000 kr., hver gang han kom. Grunden til, at hun overførte 220.000 kr. var, at tiltalte kom og sagde, at hun kunne få større renter, hvis hun flyttede pengene ned til Y6-by. Han sagde, at det var til en bank eller til en virksomhed. Hun var nede i banken sammen med tiltalte, og pengene blev overført til et kontonummer, som han oplyste. Tiltalte sagde også, at hvis hun gav ham 30.000 kr., kunne hun få 30.000 kr. hvert forår. Hun gik ud fra, at de 30.000 kr. skulle gemmes i tiltaltes lomme, og at SKAT ikke måtte få noget at vide om det. Hun fik et stykke papir fra tiltalte om de 30.000 kr. Han lavede det bare på et almindeligt stykke papir. Hun hævede de 30.000 kr. og gav dem til tiltalte, før hun overførte de 220.000 kr. Han var med hende nede i banken at hæve de 30.000 kr. Det var vist nogle dage før de var nede i banken for at overføre de 220.000 kr. Hun har hørt om OM og vist også om F2-finans, idet tiltalte sagde, at pengene skulle sendes ned til OM, både de 220.000 kr. og de 30.000 kr. Han sagde ikke noget om, hvad det var for en virksomhed, der var tale om. Tiltalte sagde heller ikke noget om, at der var en risiko forbundet med det, eller noget om renter. Der blev heller ikke talt om, hvornår hun skulle have pengene tilbage, men det var hendes tanke, at de skulle blive stående, til hun skulle have folkepension. Hun tror, at hun sagde ja til at overføre, henholdsvis hæve, pengene, fordi hun stolede på sin revisor igennem 10 år. Hun har ikke fået pengene tilbage. Hun tror ikke, at det er rigtigt, at tiltalte ikke ville snyde hende. Hun tror han ville stjæle fra hende. Det tror hun på grund af måden, det blev sagt på og gjort på."

Tiltalte er tidligere straffet ved Vestre Landsrets ankedom af 28. februar 2017 med fængsel i 2 år 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., samt ved bødeforelæg den 13. marts 2017 for overtrædelse af færdselsloven.

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han blev skilt i 2015. Indtil da var alting fint. SKAT erklærede ham konkurs, efter at de havde forhøjet hans indkomst. Det har de siden trukket tilbage, men han stod for at skulle miste sit hus, og det tog meget hårdt på hans hustru. Allerede to år forinden var han presset af banken, hvilket var årsagen til, at de problemer, han stødte ind i, opstod. De penge, der er gået ind til G8, er brugt til byggeprojekter i selskabet. Han har afsonet en del af straffen på 2 år 3 måneder, men blev løsladt i forbindelse med landsretsdommen i februar 2017. Han afsoner pt igen. Han har hele tiden haft arbejde, mens han har afsonet, først som gangmand og siden på et landbrug, der hører under fængslet. Hans plan er at få overstået resten af straffen. Han mangler 3 måneder i at have afsonet halv tid, idet han har fået tilsagn om at blive prøveløsladt efter halv tid. Han har stadig sin kæreste. Hans plan er at bygge hus på en byggegrund, han ejer. Indtil da bor han hos kæresten. Hans forhold til hans børn er fint. Han er blevet tilbudt arbejde som sparringspartner til direktøren på en brændefabrik.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 8 og forhold 32, den principale tiltale:

I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte i disse forhold.

Ad forhold 3-7, 9-11, 13-20, 26, 30 og 32, den subsidiære tiltale:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

I forhold 26 frifindes tiltalte dog for den del af tiltalen, der vedrører at have overført pengene i et mellemværende, der angår narkotika.

Ad forhold 24:

Det ligger fast, at vidnet WA på tiltaltes opfordring har udleveret til tiltalte, henholdsvist overført til OM’s konto, de beløb, der er angivet i anklageskriftet. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han gav kontanterne videre til OM. Retten lægger til grund, at pengene ikke er tilbagebetalt til vidnet, og at hendes investering er tabt.

Tiltalte har forklaret, at han på dette tidspunkt troede, at investeringen hos OM rent faktisk blev til noget, og retten har efter bevisførelsen ikke grundlag for at tilsidesætte denne forklaring. Det er derfor ikke bevist, at han har haft forsæt til at fremkalde en vildfarelse hos WA med henblik på at skaffe sig eller andre uberettiget vinding. Tiltalte frifindes derfor i dette forhold.

Ad forhold 25:

Retten lægger til grund, at det omhandlede beløb rent faktisk er overført fra vidnet NK’s konto til KR’s konto, og at beløbet derefter, som forklaret af tiltalte, er overgivet til OM som investering i to forskellige projekter i Y14-land, hvortil der kunne ydes EU-tilskud.

NK har forklaret, at tiltalte sagde til hende, at den investering, han foreslog hende, ikke indebar risiko. Tiltalte har forklaret, at han på dette tidspunkt stadig troede på OM’s projekter.

Efter bevisførelsen har retten ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte denne forklaring. Det er derfor ikke bevist, at tiltalte har haft forsæt til at fremkalde en vildfarelse hos NK med henblik på at skaffe sig eller andre uberettiget vinding. Tiltalte frifindes derfor i dette forhold.

Ad forhold 31:

Retten lægger efter tiltaltes forklaring til grund, at der har foreligget regnskabsmateriale for det pågældende selskab, men at dette regnskabsmateriale er bortkommet. Retten har ikke grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at regnskabsmaterialet er blevet kasseret uden hans vidende i forbindelse med et andet selskabs konkurs. På denne baggrund finder retten ikke, at forholdet er så groft, at det er omfattet af straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2. Da imidlertid tiltalte efter det foreliggende ikke har sikret sit selskabs regnskabsmateriale på en sådan betryggende vis, at det har kunnet adskilles fra et andet selskabs materiale, har han overtrådt bogføringslovens § 10, stk. 1. I dette omfang er han således skyldig i dette forhold.

Straffen fastsættes som en tillægsstraf på fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. § 23, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, straffelovens § 279, tildels jf. § 286, stk. 2, straffelovens § 164, stk. 3, jf. stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 23, skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 23, og bogføringslovens § 16, stk. 1, jf. § 10, stk. 1, alt jf. straffelovens § 89.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.075.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

Under hensyn til antallet og karakteren af forhold, som er begået i forbindelse med tiltaltes erhverv som revisor, samt til det tidsrum, forholdene er begået over, finder retten, at der fortsat er en sådan nærliggende fare for misbrug af stillingen som revisor, at anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse skal tages til følge, jf. herved straffelovens § 79, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1. Frakendelsen sker indtil videre.

Efter retsformandens bestemmelse tages den af PM nedlagte erstatningspåstand til følge som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T straffes med en tillægsstraf på fængsel i 6 måneder. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.075.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte frakendes indtil videre retten til at udøve virksomhed med revision, bogføring eller regnskab samt økonomisk rådgivning eller til at være beskæftiget i en sådan virksomhed.

Tiltalte skal inden 14 dage til PM, Y9-adresse, betale 50.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. juli 2017.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.