Byrets dom af 03. oktober 2023 i sag BS-47998/2021-HJO

Print

Relaterede love

Renteloven
Retsplejeloven
Vandløbsloven

Resumé

Sag om, hvorvidt Sagsøger kan gøre erstatningskrav gældende mod Sagsøgte ApS som følge af problemer med afvanding af overfladevand på Sagsøgers ejendom, samt størrelsen af et eventuelt erstatningskrav

RETTEN I HJØRRING

DOM

afsagt den 3. oktober 2023

Sag BS-47998/2021-HJOSagsøger(advokat Christian Lund Agerbæk)modA-Bolig DK ApS(advokat Anker Laden-Andersen)Denne afgørelse er truffet af Dommer.Sagens baggrund og parternes påstandeRetten har modtaget sagen den 15. december 2021.Sagen drejer sig, hvorvidt Sagsøger kan gøre eterstatningskrav gældende mod sagsøgte, A-Bolig DK ApS, som følge af proble-mer med afvanding af overfladevand på ejendommen beliggende Adresse 1Adresse 1, By, samt størrelsen af et eventuelt erstatningskrav.Sagsøger har påstået, at A-Bolig DK ApS til Sagsøgerskal betale 100.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.A-Bolig DK ApS har principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Sagsøger har retshjælpsdækning.

2

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a. Dommen indeholder dog en gengivelse af de forklaringer, der er afgivet under hovedforhandlingen.

Oplysningerne i sagen

Det fremgår af sagen, at ejendommen beliggende Adresse 1, By, Matrikel nr. 1 blev udstykket i 2002/2003 og bebygget i 2007, hvorefter Sagsøger købte den i 2009. Langs ejendommen er et læbælte, som blev etableret omkring 2000. I 2017 blev naboejendommen Adresse 2, By, købt af A-Bolig DK ApS. A-Bolig DK ApS anlagde i forbindelse med udstykningen en asfalteret sti langs den sydlige matrikelgrænse til Adresse 1.

Lokalplan nr., Kommuneplantillæg nr. 12 Boligområde ved Vej 1, By, er under sagen fremlagt i mindre dele.

Af lokalplanens side 11, bilag H og side 19, og af fremgår blandt andet:

”…

Spildevand og overfladevand

Overfladevandet fra lokalområdet udledes til Bæk via det i lokalplanen angivne forsinkelsesbassin. Udledningen kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, og der vil i denne fastsættes nærmere vil-kår for bl.a. maksimal udløbsvandmængde, nødvendigt bassinvolumen samt at bassinet udformes som et vådbassin.

…”

Af side 11 i lokalplanen bilag H fremgår:

”…

Beplantning og friarealer

Det eksisterende beplantningsbælte langs lokalplanområdets afgræns-ning mod øst, vil som udgangspunkt blive bevaret.

…”

Af udskrift fra dingeo.dk af den 23. februar 2022, bilag 12, vedrørende Adresse 1, fremgår blandt andet:

”…

Risiko for oversvømmelse

Ekstrem regn

3

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og /eller regu-lære skybrud på Adresse 1, By.

Ejendommen ligger ikke i en lavning og befæstelsesgraden er lav, men overfladevand har alligevel svært ved at sive ned i jorden fordi den hy-drauliske ledningsevne er dårlig.

! Hydraulisk ledningsevne

I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hy-draulik ledningsevne på <50 mm/dag i området omkring Adresse 1, By. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

…”

Sagsøger rettede efter etablering af stien henvendelse til Brønderslev Kommune, som den 19. november 2019 ved Vandløbsmedarbejder Person 1 skrev et brev til A-Bolig DK ApS vedrørende afvanding på Vej 2, bilag 3.

Heraf fremgår blandt andet:

”…

Jeg har besigtiget området og konstateret, at der står rigtigt meget vand på den del af Adresse 1, som støder på til Matrikel nr. 2 som ejes af A-Bolig DK ApS.

En medvirkende årsag hertil er anlægget af den asfalterede sti langs med beplantningsbæltet.

…”

Sagsøger kontaktede i sensommeren 2019 Ulsted Haveanlæg, som den 31. maj 2020, bilag 8, har konkluderet, at flere af planterne i hans have er gået ud på grund af store mængder overfladevand, der ikke har mulighed for at blive ledt videre, da grøften er fuld af døn/grøfte slam.

Brønderslev Kommune påbød den 12. marts 2021 A-Bolig DK ApS at oprense privat vandløb ved Vej 2, bilag 4, hvilket A-Bolig DK ApS derpå gjorde.

Sagsøger indhentede pr. 21. september 2021 tilbud fra Virksomhed 1, bilag 7. Heraf fremgår, at der gives tilbud på overslagspris på 85.000 kr. eksklusive moms for dræning af overfladevand i haven.

4

Adresse 1 blev sat til salg den 22. september 2021 til 4.495.000 kr. Prisen blev efterfølgende reduceret til 4.395.000 kr. og senere til 4.270.000 kr. Ejendom-men blev solgt den 23. juni 2022 til 3.800.000 kr., bilag G.

Rådgivende ingeniør og geotekniker Skønsmand har afholdt skønsforret-ning den 23. august 2022 og afgivet skønserklæring nr. 1 af den 29. september 2022 og skønserklæring nr. 2 af den 30. januar 2023.

Af skønserklæring nr. 1 fremgår blandt andet:

”…

Spørgsmål 1:

1.Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt sti inklusive vold opført på rekvisi-tus’ ejendom forhindrer tilstrækkelig vandafledning af overfladevand fra rekvirentens ejendom.

2.Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende, bedes oplyst, hvorvidt rør lagt under stien, vil kunne afhjælpe problematikken, såfremt det lægges 10-20 cm. Lavere. Det ønskes herudover oplyst eventuelle andre årsager til at stien forhindrer afvanding.

3.Det ønskes oplyst hvorvidt eventuelle påpegede forhold ved stien jf. spm 1.2 er at anse som fagmæssige korrekte.

Svar på spørgsmål 1:

Indledningsvist redegøres for de af skønsmanden foretagne tekniske un-dersøgelser.

Geotekniske forhold: Der er udført 2 håndboringer på ejendommen rela-tiv tæt ved læbælte (ud for havehus og rutsjebane).

Håndboringerne viser samstemmende ca. 0,6 m leret muld underlejret af silt, leret og svagt sandet. Såvel muldlaget som de underliggende siltaf-lejringer må betegnes som ret vandlidende og med ringe gennemstrøm-nings – og nedsivningsegenskaber. Den modtagne geotekniske rapport vedrørende udstykningen bekræfter i store træk ovennævnte forhold, med hensyn til gennemstrømningsegenskaber.

Terrænopmålingerne omfatter punktvise kotebestemmelser (relativ) så-vel på grunden som af sti – og grøfteforløb. Med udgangspunkt i indkør-sel (relativ kote 10,00 m) fås følgende forhold:

5

Terræn i læbæltet er generelt beliggende i niveau og højere i forhold til laveste del af havearealet (supplerende detailmålinger med vaterpas vi-ser 0 – ca. 10 cm over haveniveau).

Stien er beliggende ca. 0,05 – 0,1 m under terræn ved laveste haveareal nærmest læbælte. Stien har hældning mod grøft mellem udstykning og stiforløb.

Grøften mellem læbælte og sti er ca. 0,3 – 0,4 m under havearealet nær-mest læbælte.

Underside underløbsrør er placeret ca. 0,35 m under haveterræn og med fald mod grøft mellem udstykning og sti.

Det ses, at terræn øst for stien er beliggende over niveau for stien, at grøf-ten mellem udstykning og sti er oprenset, og at søens vandspejl er under stiniveau.

1.Ud fra de tekniske undersøgelser og sagens bilag, herunder blandt andet bilag nr. 10 og 13, skønnes det at etablering af stien ikke har medført for-ringelse af afvanding af overfladevand fra ejendommen. Det skønnes, at terræn ved/i læbælte, herunder en vis hævning af terræ-net skønnes at forhindre tilstrækkelig afvanding fra ejendommen.

2.Det etablerede rør med tilhørende grøft mellem sti og læbælte vil ikke kunne afhjælpe problematikken fuldstændigt, uden supplerende foran-staltninger til bortledning af overfladevand gennem læbæltet. På grund-lag af detailbesigtigelsen og opmålinger skønnes det dog, at bortledning af overfladevandet fra ejendommen er forbedret efter etablering af grøft mellem sti og læbælte med tilhørende rørunderføring under stien. Som anført, skønnes den primære årsag til manglende bortledning af overfladevand fra ejendommen at være læbæltets terrænforhold, samt ringe nedsivningsevne på selve ejendommen. Det skal bemærkes, at ejen-dommens terrænfald mod syd/sydvest / læbæltet sammenholdt med de ringe nedsivningsforhold generelt betyder, at der ved større regnmæng-der vil forekomme overfladevand på de laveste dele af ejendommen, jf. bilag 3 (19.11.2019) og bilag 10, foto 10.5.2021. Det skal til ovennævnte foto 10.5.2021 bemærkes, at der i dagene forinden (især 9.5.2021) har væ-ret koncentreret nedbør ifølge DMI. Såvel bilag 13 samt bilag B indikerer lavninger / vandlidende områder på ejendommen, også før etablering af stien. Overfladevand skønnes derfor i en vis grad at kunne forekomme uanset en forbedring af bortledning af overfladevandet fra ejendommen.

6

Ved detailbesigtigelse 28.9.2022 efter flere dages moderat regnvejr ses vand i grøft mellem læbælte og sti, men ikke særligt opblødte forhold på den laveste del af ejendommen nærmest læbæltet. Det vides ikke hvor-vidt der sket en terrænhævning generelt i havens nedre del (bilag 10 kunne indikere sådant).

Det skønnes ikke nødvendigt, at sænke røret gennem stien, for at bort-lede overfladevand fra ejendommen i tilstrækkelig grad.

3.Etablering af selve stien med tilhørende grøftesystem skønnes at være udført fagmæssigt korrekt. Såfremt afvanding af naboarealer, herunder fra den aktuelle ejendom, er en del af formålet, skønnes denne afvanding ikke at være udført fagmæssigt korrekt ved etableringen af læbæltet, idet læbæltet efter skønsmandens opfattelse forhindrer tilstrækkelig afvan-ding af overfladevand fra ejendommen.

Spørgsmål IA:

1.Skønsmanden bedes oplyse, om jordbunden på Adresse 1 har dårlig nedsivningsevne og det dermed er forventeligt at der i vinterhal-våret kan stå vand på grunden i forbindelse med nedbør.

2.I forlængelse heraf bedes skønsmanden oplyse, om etableringen af stien og de eventuelle hermed forbundne terrænændringer, heriblandt det ni-veau hvorpå stien er etableret, har påvirket jordbundsforholdene på Adresse 1.

Svar på spørgsmål IA:

1.Jordbundsforholdene på Adresse 1 og i området generelt er do-mineret af aflejringer med ringe nedsivningsevne, såvel i muldlaget som i underliggende intakte aflejringer. Med de aktuelle terrænforhold og lavninger på grunden vil det dermed være forventeligt, at der ved væ-sentlige nedbørsmængder, vil forekomme en vis vandophobning på den sydøstlige del af grunden (nærmest læbæltet), se også svar 1.1.

2.Etablering af selve stien skønnes ikke, at have påvirket jordbundsforhol-dene på Adresse 1.

Spørgsmål ID:

1.Skønsmanden bedes oplyse, om den etablerede grøft på den nordvestlige side af stien har påvirket afvandingsforholdene på Adresse 1.

7

2.Såfremt spm ID.1 besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, om denne påvirkning har medført en forværring eller en forbedring af afvan-dingsmulighederne sammenlignet med før etableringen af stien.

Svar på spørgsmål ID:

1.Den etablerede grøft mellem læbælte og den etablerede sti skønnes at have forbedret afvandingsforholdene på Adresse 1, i en vis grad hvad angår bortledning af overfladevand, dog begrænset af terræn ved / i læbæltet, men ik-ke hvad angår en egentlig dræning af Adresse 1, grundet den re-lative ringe dybde af grøften og de aktuelle jordbundsforhold.

2.Stiniveauet er omtrent i niveau med havearealets nuværende terrænni-veau nærmest læbæltet. I henhold til bilag 10 er der muligvis sket en mindre hævning af terrænniveauet i de laveste områder. Såfremt terræn-niveau i haven nærmest læbæltet har været lavere på et tidspunkt, har etablering af sti formentlig medført en mindre forværring af afvandings-forholdene på Adresse 1. Det skal bemærkes, at det er terræn i læbæltet / læbæltet, der skønnes at være den primære årsag til manglende afledning af overfladevand til grøftesystemet.

…”

Af skønserklæring nr. 2 fremgår blandt andet:

”…

Spørgsmål SS 1:

Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt jordbundsforholdene tilsiger, at der i forbindelse med udførelse af arbejder som eksempelvis anlæg af en sti som den i sagen omhandlende skal foretages særlige foranstaltninger herunder eksempelvis:

Sigteanalyse

Effekt af komprimering med tungt grej i forhold til vandspejl og jord-bund

Risikovurdering ved brug af tunge maskiner mv. Skønsmanden bedes i forlængelse heraf oplyse, hvorvidt skønsmanden anser det som en mulighed, og i givet fald anføre i procent hvor stor en

8

mulighed, at etablering af stien har medført ændringer af jordbunden, som har medført forringet afledningsevne for Adresse 1.

Svar på spørgsmål SS 1:

Efter skønsmandens opfattelse vil der altid skulle foretages en vurdering af anlægsarbejders indflydelse på omgivelserne.

Som anført i svar 1, skønserklæring nr. 1 skønnes afvandingsforholdene gennem jordlagene ikke forringet grundet etablering af stien. Selve stiop-bygningen vil normalt skulle overholde DS 410, Norm for sand og grus-materialer, samt norm/vejledning for anlægsgartnerarbejder, herunder beskaffenhed af bundsikringslag. Der er ikke egentlige krav til bundsik-ringens tykkelse, dog vælges typisk en samlet stiopbygning på ca. 40 – 50 cm, dog afhængig af underbundens egenskaber.

Med konstaterede jordbundsforhold skønnes anvendelse af normalt ma-teriel til stiopbygning ikke at have indflydelse på såvel vandspejl som underbund og de omkringliggende arealers egenskaber, f. eks. med hen-syn til vandgennemstrømning.

Det skønnes fortsat, at der er terræn i læbæltet, der formentlig er blevet hævet i en vis udstrækning. Der kan konstateres en vis hævning af ter-ræn i læbæltet fra den etablerede grøft mellem læbælte og sti. Det kan ikke helt afvises, at der i forbindelse med etablering af stien er sket en minimal hævning af terræn i læbæltet, f.eks. ved afgravning og muldjord etc. og fjernelse af beplantning.

Spørgsmål SS 2:

Skønsmanden bedes oplyse den mest sandsynlige årsag til, at grunden efter sagsøgers oplysninger siden opførelsen af bebyggelsen og beplant-ningen herunder læbæltet i 2000 først får udfordringer med afvanding i den af skønsmanden konstaterede grad i 2019.

Svar på spørgsmål SS 2:

Det skal indledningsvist bemærkes, at en del af grunden jf. ældre kort, sagens bilag B altid har været vandlidende og disponeret for megen ned-bør. Det ses ligeledes af bilag B, at læbæltet er blevet reduceret i bredden i forbindelse med etablering af stien, ca. 2018. Det vurderes derfor sand-synligt at den laveste del af haven i en årrække har været disponeret for oversvømmelser i perioder.

Det skønnes sandsynligt, at der er foretaget en vis terrænregulering (op-fyldning) i læbæltet i forbindelse med etablering af grøft. Det kan ikke

9

helt afvises, at der endvidere er sket en vis opfyldning med opgravede materialer i forbindelse med etablering af stien i 2018.

Som anført i svar 1, skønserklæring nr. 1 skønnes afstrømningsforhol-dene for overfladevand forringet, grundet det højere terræn i læbæltet i forhold til de laveste dele af haveterrænet.

Det skønnes tillige sandsynligt, at afstrømningsforholdene for overflade-vand i en vis grad er forringet i forbindelse med etablering af stien, ved at stiens overflade muligvis er blevet hævet i forhold til daværende ter-ræn (terræn i stiens tracè), således at oprindelig overfladeafstrømning på daværende terræn er forringet til daværende grøft mellem stien og den nye udstykning i forhold til før stiens etablering. Det skal bemærkes, at et daværende lavere terræn i havearealet (se bemærkning i svar 1.2, skøn-serklæring nr. 1) nærmest læbæltet vil forøge risikoen decideret vand på overfladen af havearealerne.

Samlet skønnes nedsivningsegenskaberne gennem jordlagene i havearea-lerne generelt at være ringe. Dette øger kravene til en god overfladeaf-vanding for at undgå våde områder i nedbørsrige perioder. Jordlagenes sammensætning betyder endvidere, at der kan ske en endog stor fugtop-hobning i jordlagene over tid og dermed forringe nedsivningen generelt.

Foranstaltninger som anført i svar 2, skønserklæring nr. 1 skønnes derfor fortsat relevante og tilstrækkelige.

…”

Forklaringer

Sagsøger og Person 2 har afgivet partsforklaringer. Skønsmand er blevet afhjemlet og Vidne har afgivet vid-neforklaring.

Sagsøger har forklaret blandt andet, at han købte Adresse 1 i 2009 med sin daværende kone. De blev skilt i 2016, hvorefter han overtog ejen-dommen, som blev vurderet til ca. 3.650.000 kr.

De brugte mange penge på haven, som de havde anlægsgartnere til at beplante. Der var på det tidspunkt ikke udfordringer med vand på grunden, men når det havde regnet flere dage i træk, kunne der ligge vand på den laveste del af grun-den i et par dage. Det gav dog ikke udfordringer med beplantningen. Efter ud-stykning af nabogrunden i 2019 og etablering af en sti, oplevede de en markant forringelse af grunden, som nu var oversvømmet helt op til terrassefliserne. Store dele af haven var ubrugelig i lange perioder, og deres frugttræer og læ-

10

bæltet lå blankt under vand. Læbæltet mod stien begyndte at dø, og det samme skete med allétræerne og frugttræerne.

Der blev gravet en lille grøft, men det gjorde ingen forskel for vandmængden. Regnvandet løb ud over stien, og han ved, at Person 2 blev kon-taktet af flere, som var bekymret over vandet på stien. Han kontaktede selv Person 2 for at købe noget jord, som blev lagt ud på grunden de steder, hvor den var ujævn. Det havde dog ingen effekt på mængden af vand. Hans oplevelse er, at det er blevet værre år for år. Kommunen henviste til, at ansvaret lå ved det private firma, der havde udstykket nabogrunden. Oprens-ningen af vandløbet gjorde ingen forskel på vandmængderne.

Han solgte boligen ved ejendomsmægler Vidne. Han havde forinden da indhentet et tilbud for dræning af overfladevand. Selve tilbuddet, bilag 7, kom den 21. september 2021. Det var efter, at ejendomsmægleren havde prissat ejendommen. Han sendte tilbuddet til ejendomsmægleren, og de blev enige om, at det var mest ordentligt at sætte ejendommen tilsvarende ned. Senere blev pri-sen sat yderligere ned, da han og mægleren vurderede, at prisen nok var sat for højt. Det blev solgt for 3.800.000 kr., da han på det tidspunkt havde købt et an-det hus, og det derfor var nødvendigt for ham at få det solgt. Det var en svær ejendom at værdisætte, da der ikke var sammenlignelige ejendomme i By. Han antog Nybolig i håb om at kunne tiltrække købere fra Aalborg og derved få en højere pris.

Person 2 har forklaret blandt andet, at han er murermester og direktør i A-Bolig DK ApS. Området ved Vej 2 har A-Bolig DK ApS ejet i en årrække og derefter udstykket derfra. Læbæltet mod Adresse 1 blev an-lagt omkring 1999/2000, inden Vej 3 blev udstykket. Det var også A-Bolig DK ApS, der udstykkede Vej 3. Hele området er med lerholdig jord med meget langsom nedsivning. Der var ingen indsigelser til lokalplanen.

Ved etablering af stien blev muldlaget fjernet, og der blev udlagt stabilgrus un-der stiens asfalt. Terrænet blev ikke hævet mere end asfaltens højde på 6-8 cm. Læbæltet blev beskåret, men den opgravede muld blev ikke lagt i læbæltet. Han kan ikke genkende det, som Brønderslev Kommune skriver i bilag 3 om, at de opgravede materialer er lagt som en vold i beplantningsbæltet. Da kommunen skrev, at der var en problematik med vandet, gjorde de først ikke noget, men

ved anden henvendelse oprensede de vandløbet. Der blev også lagt rør under asfalten., så vandet kunne holdes af stien. Hver grund skal aflede sit eget over-fladevand. De havde geoteknikere, ingeniører med flere til at projektere og ud-arbejde lokalplan.

Han talte nogle gange med Sagsøger, men han husker ikke, hvad han sagde. De foretog sig ikke noget i anledning af brevet fra kommunen den 19.

11

november 2019, bilag 3. Læbæltet stod på A-Bolig DK ApS´ grund. Han har sagt til køberne af de andre udstykkede grunde, at de skal bygge højt, og sørge for at vandet kan sive væk.

Skønsmand har til spørgsmål 1 forklaret blandt andet, at stikonstruktionen ikke har haft en negativ indflydelse med afledningen af vand. Det er jordbunds- og terrænforholdene i området, der gør, at det er vanskeligt at få regnvand væk fra Vej 3, da nedsivningsforholdene er dårlige, og regnvandet derfor skal afledes ved at løbe fra grunden. Når der etableres en sti, bliver der fjernet jord, og stiens egenskaber til at få vandet væk, bliver derfor ikke forringet. Den nederste del af haven ud mod læbæltet er lav, og der skal derfor ikke så meget til før, at regnvandsopstuvningen bliver større end hidtil. Enkelte steder i læbæltet kan det se ud som om, at der er lagt en skovlfuld jord op mod læbæltet, men det er ikke en jordvold. Læbæltet blev gjort smallere i forbindelse med etablering af stien, men han vurderer, at det ikke har nogen be-tydning for afledningen af regnvandet.

 

Skønsmanden har til spørgsmål SS2 forklaret, at han vurderer, at det primært er terræn ved læbæltet, der er årsag til forøgelsen af vandproblemerne. Derudover skiftede området karakter i perioden, og det kan også have betydning for afled-ningen. Området har tidligere været et lavvandsområde med periodevise over-svømmelser. Jorden bliver over tid mere og mere mættet, og der er forsinkelse på regnvandsopstuvning, så man ikke ser vandproblemerne med det samme. Terræn i læbælter vokser/hæves langsomt, hvilket sker helt naturligt.

Vidne har forklaret, at han er ejendomsmægler, og at han forestod

handlen af Adresse 1 for Sagsøger. Han vurderede huset, og Sagsøger fortalte ham, at der var problemer med, at der kunne stå vand på grund. De satte prisen under forudsætning af, at der ikke længere var pro-blemer med vand. Han fik udleveret tilbuddet, bilag 7, og de satte derfor ejen-dommen 100.000 kr., ned, da det svarede nogenlunde til prisen for dræning. Udbudsprisen var derfor efterfølgende sat efter, at der skulle gøres noget ved dræn i haven. Udbudsprisen blev yderligere justeret, da ejendommen ikke blev solgt. Det er meget normalt i en bolighandel. Ejendommen blev solgt til 3.800.000 kr. Han havde forinden da køberne ude for at se ejendommen flere gange. De var optaget af, at ejendommen havde stået til salg længe, og de kunne derfor presse Sagsøger på prisen. Prisen blev reduceret med 700.000 kr., inden den blev solgt. Han syntes, at prissætningen var realistisk. Liggetiden på 8 måneder var over gennemsnittet. Hvis der ikke havde været en vandproblematik, er det hans vurdering, at huset kunne have været solgt til 3.900.000 kr.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i sit påstandsdokument anført:

12

” Anbringender:

Det gøres gældende,

atsagsøgte har handlet uagtsomt ved anlæg af sti og forhøjelse af terræn i læbæltet uden at tage hensyn til naboers, herunder især sagsøgers, mulig-heder for vandafledning,

atsagsøgte ved anlæg af sti og vold langs sagsøgers grund har handlet an-svarspådragende, idet måden hvorpå anlægget er sket medfører, at vand ikke længere kan ledes bort fra sagsøgers ejendom,

atdet henset til, at vandproblematikkerne først opstod efter sagsøgtes forhø-jelse af terræn i læbælte og anlæg af sti må have formodningen for sig, at årsagerne til vandproblematikkerne skal findes i sagsøgtes forhold,

atforholdet herudover overstiger den naboretlige tålegrænse,

atsagsøgte skal betale erstatning for det tab, som sagsøger lider ved, at sagsøgers grund står under vand,

atsagsøger som direkte konsekvens af sagsøgtes handlinger måtte nedsætte udbudsprisen på Adresse 1 med 100.000 kr., og at dette beløb udgør sagsøgers tab.

…”

A-Bolig DK ApS har i sit påstandsdokument anført:

”ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte afvisningspåstand gøres det gældende:

atdet påståede krav udspringer af en påstået overtrædelse af vandløbs-loven, som skulle være påklaget til kommunen og ikke indbragt for domstolene

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres gældende

atA-Bolig ikke er ansvarlig for prissætningen på Sagsøgers tidligere ejen-dom

atder ikke er bevist en ansvarspådragende handling fra A-Boligs side

13

atder ikke er bevist en årsagssammenhæng mellem den anlagte sti og det påståede tab

atdette heller ikke er dokumenteret ved det udførte syn og skøn, som klart tilkendegiver at den anlagte sti ikke har haft indflydelse på ejendommens muligheder for at aflede overfladevand

atlæbæltet har stået uændret siden sin etablering, som var før Adresse 1 overhoved var færdiganlagt

atdet heller ikke er påvist, at ejendommens manglende egenskab til at aflede vand har medført et værditab for ejendommen, da udbudspri-sen og den endelige salgspris divergerer med 1,1 millioner kroner

atA-Bolig under alle omstændigheder ikke ville have pligt til at sørge for, at ejendommen ville kunne aflede overfladevand, da en grunde-jer selv har denne pligt

atde fire erstatningsbetingelser ikke er opfyldt

4. UDDYBENDE REDEGØRELSE FOR DE ANFØRTE ANBRINGENDER

Afvisningspåstanden

A-Bolig opfatter fortsat det fremsatte krav således, at der sagsøges på baggrund af en overtrædelse af vandløbslovens § 6, da Sagsøger angiver de af A-Bolig foretagne indgreb på grunden har medført, at A-Bolig har hindret vandets naturlige afløb til anden ejendom.

Det gøres gældende, at da Sagsøger opfatter den ansvarspådragende handling som værende en overtrædelse af vandløbsloven, er Brønderslev kommunes vand-løbsmyndighed det kompetente organ til at behandle sagen, og ikke domsto-lene.

Det fremgår imidlertid af stævningen, at ”det ikke har været muligt at få Brøn-derslev kommune eller sagsøgte” til at udbedre forholdene. Sagsøger har ikke doku-menteret, hvorfor Brønderslev kommune ikke har behandlet forholdet ud over at fremsende det tidligere påbud og oprensning, jf. bilag 4, som A-Bolig efter-kom.

Såfremt der var sket en ændring af forholdene i strid med vandløbslovens § 6 bør vandløbsmyndigheden have konstateret dette, samt fremsat påbud om ud-bedring af forholdet. Sagsøger opfordres derfor til at fremlægge afvisningen på at be-handle forholdet nærmere fra Brønderslev kommune, da det ud fra formulerin-

14

gen i stævningen må antages, at der har været forsøgt indhentet et sådant på-bud.

Det gøres på den baggrund gældende, at sagen skal afvises, da retten skal tage stilling til et erstatningskrav som udspringer af et forhold, retten ikke kan tage stilling til.

De erstatningsretlige betingelser

Det afholdte syn og skøn og de efterfølgende skønserklæringer giver ikke an-

ledning til ændringer af det fremførte anbringende om, at erstatningsbetingel-serne ikke er opfyldt.

Navnlig bekræfter skønsmanden, at der ikke er årsagssammenhæng mellem etablering af stien og afledning af vandet fra Sagsøgers (nu tidligere) ejendom, da år-sagen, jf. skønsmandens svar på spørgsmål 1, at de ringe afstrømningsforhold skyldes læbæltet, sammenholdt med at nedsivningsforholdene på grunden skønnedes at være ringe, jf. svaret på spørgsmål SS 2.

Herudover er der ikke fremsat bevis for, at A-Bolig har handlet ansvarspådra-gende. Der henvises i den forbindelse til, at den pågældende sti er anlagt i over-ensstemmelse med en af Brønderslev kommune vedtaget lokalplan, og at alle planmæssige, bygningsmæssige og miljømæssige krav hertil er overholdt. Da der ikke er påvist manglende overholdelse af lovgivning, regulering eller vej-ledning, stilles der således strenge krav til beviset for, at den naboretlige tåle-grænse er overskredet, jf. hertil retspraksis, UfR 2009.2680 H vedrørende nabo-retlige gener fra vindmøller, som netop overholdt alle lovgivningens krav og derfor ikke medførte en overskridelse af den naboretlige tålegrænse.

Herudover henvises til bilag 14, hvori kommunen bekræfter, at A-bolig har for-taget de tiltag som kommunen har påbudt.

Pligt til at holde regnvand på egen grund

Uanset udfaldet af ovenstående erstatningsvurdering, skal det fremhæves, at enhver ejendomsejer har en almindelig pligt til at holde regnvand på egen grund.

Det gøres gældende, at pligten til at aflede regnvand fra Adresse 1 påhviler den enhver tid værende ejer af ejendommen, og ikke under nogen henseender ejerne af naboejendommene.

Hertil bemærkes, at det fremgår øverst i stævningens sagsfremstilling, at den anlagte påstand støtter sig på et anbringende om at A-Bolig har overskredet den naboretlige tålegrænse ved at etablere en sti, som forhindrer afvanding fra

15

Adresse 1 – og altså ikke, at der er opstået gener som følge af vandind-trængen på Adresse 1 fra grunden hvorpå stien er anlagt.

Det må forstås således, at Sagsøger har haft en opfattelse af, at det byggemodnet og senere udstykket areal ejet af A-Bolig har tålt regnvandsafledning fra Adresse 1, og således har en forpligtelse til fortsat at aftage dette regnvand. Dette bestrides

Skulle det lægges til grund, at etableringen af stien har medført at Sagsøgers regn-vand ikke længere kan afledes til nabogrunden (som ejes af A-Bolig) gøres det gældende, at A-Bolig aldrig har haft en pligt til at aftage Sagsøgers regnvand. Tvær-timod har påhviler den pligt ham selv som ejer af ejendommen.

En ejer af en ejendom har selv pligt til at sørge for afledning af vand på egen grund, og denne pligt løses ikke uden videre ved at lede vandet ud på naboer-nes ejendomme jf. eksempelvis bygningsreglements § 77, hvorefter afledning af regnvand skal ske på en måde så det ikke medfører ulemper eller gener, samt stk. 2, hvoraf det følger af tagvand skal holdes på egen grund.

Det er en almindelige norm inden for afledning af regnvand, at regnvand skal holdes på egen grund. Som eksempel herpå henvises til side 18 af ”Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund” , udarbejdet tværfaglig af bl.a. Tek-nologisk institut, Orbicon og Aarhus Kommune i maj 2012, som er fremlagt som bilag D. Som det følger heraf (fremhævet) må regnvandet ikke afledes til na-bogrunden. Det samme gør sig gældende for ”Har du regnet den ud?” En fol-der udarbejdet tværfagligt af Clean, Grundejernes Investeringsfond og Virksomhed 2 i oktober 2017, hvor det fremgår af side 11 (fremhævet) at:

” man ikke må lede vand over til naboen, medmindre det er aftalt. En sådan aftale bør tinglyses” .

Folderen er fremlagt som bilag E.

Slutteligt fremgår det af Egedal Kommunes vejledning på www.mitspilde-vand.dk, under oversvømmelser, nederst, at:

” Har du problemer med at komme af med vandet på din egen grund (f.eks. på

grund af højt grundvandsspejl), ligger initiativet udelukkende på dig selv. Under-søg muligheden for omfangsdræn omkring huset. Undersøg om der er mulighed for afledning/dræning til lavereliggende områder.

Husk! Hvis du ønsker at aflede/dræne din grund til anden matrikel, kræver det til-

ladelse fra kommunen og eventuelt en tinglyst ret til bortledning. Du kan blive ansvarspådragende, hvis du laver en kontrolleret afledning til anden matrikel.”

16

Udklip fra hjemmesiden med fremhævelse er fremlagt som bilag F.

Uanset om det regnvand, der efter Sagsøgers angivelse har været afledt til A-Boligs grund, har været til gene eller ej, er der intet grundlag for at antage at A-Bolig har haft en pligt til at aftage det.

Såfremt retten skulle finde, at den af A-bolig anlagte sti har medført problemer med afledning af overfladevand, gøres det gældende, at disse problemer under alle omstændigheder ikke kan være A-Boligs ansvar, da det er grundejeren af Adresse 1, og ikke A-Bolig, som har ansvaret for at aflede overfladevand fra Adresse 1.

Det gøres således, opsummerende, gældende, at enhver grundejer har pligten til at holde regnvand på egen grund, og A-bolig således allerede af den grund ikke kan ifalde erstatningsansvar for forholdet.

Slutteligt, henvises der til de anbringender, der er anført i starten af nærvæ-rende processkrift.

…”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

A-Bolig DK ApS har principalt påstået sagen afvist under henvisning til, at sagen skulle være påklaget til kommunen. Da sagen drejer sig om, hvorvidt Sagsøger kan gøre et erstatningskrav gældende mod A-Bolig DK ApS, herunder hvorvidt A-Bolig DK ApS har handlet ansvarspådragende ved anlæg af sti og forhøjelse af terræn i læbæltet, og derved overskredet den naboretlige tålegrænse, finder retten, at der ikke er grundlag for at tage afvisningspåstanden til følge.

Retten lægger efter indholdet af skønserklæring nr. 1 og nr. 2 sammenholdt med skønsmandens forklaring til grund, at jordbundsforholdene på Adresse 1, By er vandlidende og med ringe nedsivningsegenskaber. Grunden har altid været vandlidende og disponeret for meget nedbør, og den nederste del af haven har i en årrække været disponeret for oversvømmelser i perioder. Ejendommen har terrænfald mod syd/sydvest mod læbæltet, ligesom der er lavninger på grunden, hvilket medfører, at det er forventligt, at der forekommer vandophopbning nærmest læbæltet, når der er meget nedbør. Retten lægger endvidere til grund, at etablering af stien ikke har påvirket jordbundsforholdene på Adresse 1, og at stien og grøftesystemet er udført håndværksmæssigt korrekt. Læbæltet blev etableret

17

inden udstykningen af Adresse 1. Skønsmanden har udtalt, at det er terræn i læbæltet, der skønnes at være den primære årsag til manglende afledning af overfladevand til grøftesystemet, da selv ganske små terrænforskelle kan medføre, at vandet ikke kan afledes fra grunden. Det lægges efter skønsmandens forklaring til grund, at terræn i læbælter naturligt hæves over tid, og at jorden gradvist bliver mere mættet med vand, hvorfor der er forsinkelse på regnvandsopstuvning.

Retten finder på denne baggrund, at Sagsøger ikke har godtgjort, at A-Bolig DK ApS har handlet ansvarspådragende ved etablering af stien, hvorfor erstatningsbetingelserne ikke er opfyldt.

Retten tager herefter A-Bolig DK ApS´ subsidiære påstand til følge, hvorefter A-Bolig DK ApS frifindes.

Sagsøger skal efter sagens udfald betale sagsomkostninger til A-Bolig DK ApS. Sagsøger skal endeligt afholde de udgifter, han foreløbigt er blevet pålagt af retten.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald, herunder at der er afgivet to skønserklæringer, fastsat til dækning af advokatudgift med 38.000 kr. med tillæg af moms, og af øvrige udgifter til skønserklæring og skønsmandens honorar for fremmøde i retten med 9.600 kr., i alt 47.600 kr.

Sagsomkostningerne er eksklusive moms, da A-Bolig DK ApS er momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

A-Bolig DK ApS frifindes.

Sagsøger skal til A-Bolig DK ApS betale sagsomkostninger med 47.600 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

Publiceret til portalen d. 03-10-2023 kl. 13:00

Modtagere: Sagsøger, Sagsøgte A-Bolig DK ApS, Advokat (H) Christian Lund Agerbæk, Advokat (H) Anker Laden-Andersen