Byrets dom af 02. maj 2013 i sag Retten i Sønderborg, BS C2-1162/2012

Print

SKM2013.442.BR

Relaterede love

Renteloven
Retsplejeloven
Spilleloven

Relaterede retsområder

Afgiftsret

Resumé

Spillemyndigheden havde meddelt sagsøger afslag på hendes ansøgning om tilladelse til at drive spillehal med gevinstgivende spilleautomater. Det var spillemyndighedens vurdering, at sagsøgeren ikke kunne forventes at ville drive spillehallen på faglig forsvarlig måde. Sagsøgeren havde tidligere været bestyrer af en spillehal, og det var ved 8 kontrolbesøg konstateret, at hun ikke efterlevede de dagældende bemandingskrav. Det tidligere gældende bemandingskrav blev efterfølgende lempet, hvorfor sagsøgeren mente sig berettiget til en ny tilladelse til at drive spillehal. Sagsøgeren nedlagde derfor påstand om, at spillemyndigheden skulle tilpligtes at meddele tilladelse.

Retten fandt, at spillemyndigheden ikke kun burde lægge vægt på sagsøgerens tidligere manglende overholdelse af tilladelsen. Spillemyndigheden burde også tage hensyn til den nuværende lovgivning, den mellemliggende tidsperiode, samt karakteren af den tidligere overtrædelse, hvilket spillemyndigheden ikke havde gjort. Da retten imidlertid ikke kunne tage stilling til, om sagsøgeren opfyldte kravene for at hun skulle meddeles tilladelse, kunne hendes påstand ikke tages til følge, hvorfor spillemyndigheden blev frifundet.

Parter

H1 v/A
(advokat Birgitte H. Frederiksen)

mod

Spillemyndigheden
(kammeradvokaten v/advokat Mikkel Isager-Sally)

Afsagt af byretsdommer

Kim Grunnet

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører Spillemyndighedens afslag på ansøgning om tilladelse til at drive en spillehal med gevinstgivende spilleautomater.

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Spillemyndigheden, skal meddele sagsøger, H1 v/A, tilladelse til at opstille og drive virksomhed med gevinstgivende spilleautomater på spillestedet H1.

Spillemyndigheden har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Følgende fremgår blandt andet af et brev af 27. marts 2009 fra SKAT til G1 ApS:

"...

Spillemyndigheden skal hermed meddele G1 ApS afslag på fornyelse af tilladelsen til at opstille og drive virksomhed med gevinstgivende spilleautomater, jf. lov om gevinstgivende spilleautomater § 8, stk. 1.

Spillemyndigheden har siden meddelelsen af tilladelsen gældende fra den 17. oktober 2003 gentagne gange konstateret, at spillehallen ikke var bemandet. Dette er i strid med reglerne i spilleautomat lovens § 2, stk. 4.

Ved kontrolbesøg den 6. februar 2007, den 8. november 2007, den 10. januar 2008, den 15. maj 2008 og den 1. juli 2008 var spillehallen ikke bemandet.

Den 6. februar 2007, den 10. januar 2008, den 15. maj 2008 og den 1. juli 2008 blev det indskærpet overfor selskabet, at spillehallen skal være bemandet i hele åbningstiden, uanset om der er spillere til stede i spillehallen eller ej.

...

Det fremgår af kontrolrapporterne, at bemandingen flere gange har været optaget af gøremål i den tilstødende restauration. Selskabet er gentagne gange, i de til selskabet fremsendte kontrolrapporter, blevet gjort opmærksom på, at spillehallen skal aflukkes, hvis bemandingen forlader lokalet. Bestyreren af spillestedet er derudover mundtligt ved kontrolbesøg blevet orienteret om ovenstående.

Spillemyndigheden fremsendte den 27. februar 2009 en agterskrivelse til selskabet, hvoraf det fremgik, at Spillemyndigheden agtede ikke at forny tilladelsen til spillestedet. Selskabet kunne indtil den 12. marts 2009 fremsende bemærkninger til skrivelsen.

Spillemyndigheden har ikke modtaget bemærkninger fra selskabet.

Det følger af vejledningen til gevinstgivende spilleautomater, at bemandingen kun må forlade spillehallen, såfremt der er tale om kortvarige toiletbesøg eller akut opståede situationer. Dette gælder uanset, om der er spillere i spillehallen eller ej. Ved de ubemandede kontroller ses ingen af de ovennævnte undtagelser at være opfyldt.

På baggrund af indberetningerne om, at der gentagne gange har været problemer med manglende bemanding af spillehallen, finder Spillemyndigheden, at det må antages, at selskabet ikke vil drive virksomheden med spilleautomater på stedet på fuldt forsvarlig måde, da spillehallen ikke kan forventes at være bemandet.

Spillemyndigheden skal hermed meddele G1 ApS afslag på fornyelse af tilladelse til spillestedet G2, ...2, idet det må antages, at selskabet ikke vil drive virksomhed med gevinstgivende spilleautomater på fuldt forsvarlig måde, jf. lov om gevinstgivende spilleautomater § 8, stk. 1.

Spillemyndighedens afgørelse kan efter lov om gevinstgivende spilleautomater § 37 påklages til Spillenævnet. Spillenævnets adresser er:

Spillenævnet
c/o Hovedcenteret
Østbanegade 123
2100 København Ø

Såfremt selskabets klage over denne afgørelse er kommet frem til Spillenævnet inden den 27. april 2009, har Spillemyndigheden konkret vurderet, at selskabet kan fortsætte driften med spilleautomater på spillestedet, indtil Spillenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Ifølge spilleautomatlovens § 6, stk. 1, må opstilling og drift med gevinstgivende spilleautomater kun ske med tilladelse fra Spillemyndigheden. Afslaget på fornyelsen medfører, at det betragtes som en overtrædelse af § 6, stk. 1, hvis der udbydes spil på gevinstgivende spilleautomater på spillestedet efter den 16. april 2009, såfremt sagen ikke påklages til Spillenævnet. Overtrædelsen kan straffes med bøde jf. Spilleautomatlovens § 40.

..."

Den 29. maj 2009 skrev SKAT således til G1 ApS:

"...

Afslag på fornyelse af tilladelse til spilleautomater

Den 27. marts 2009 fik I afslag på fornyelse af tilladelse til spilleautomater på spillestedet G2, ...2. Tilladelsen udløb den 16. april 2009.

I fik mulighed for inden den 27. april 2009, at klage til Spillenævnet over vores afgørelse. Denne mulighed har I ikke benyttet jer af.

Ifølge spilleautomatlovens § 6. stk. 1, må opstilling og drift med gevinstgivende spilleautomater kun ske med tilladelse fra Spillemyndigheden. Overtrædelse af denne bestemmelse kan straffes med bøde.

Da Spillemyndigheden via Telelink har konstateret, at automaterne fortsat er i drift, kan dette forhold blive anmeldt til politiet.

Spillemyndigheden vil kontrollere, hvorvidt automaterne bliver slukket.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig.

..."

Følgende fremgår af et brev af 29. marts 2012 fra Spillemyndigheden til A:

"...

Partshøring om spillehal med spilleautomater

Du har søgt om tilladelse til at opstille og drive virksomhed med gevinstgivende spilleautomater i en spillehal på spilstedet: H1, ...1.

Spillemyndigheden agter at meddele dig afslag på ansøgningen.

Det fremgår af lov om spil § 29, stk. 1, at tilladelse til udbud af spil kun kan gives til ansøgere, der må antages at kunne udøve virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis.

Du har tidligere været bestyrer af en spillehal på ovennævnte adresse, hvor G1 ApS var tilladelsesindehaver.

I perioden fra den 6. februar 2007 til den 12. februar 2009, mens du var bestyrer, har der på spilstedet været 8 kontrolbesøg, hvor spillehallen ikke har været bemandet, hvorfor også den daværende tilladelse ikke blev fornyet.

Spillemyndigheden vurderer på baggrund heraf, at det må antages, at du ikke vil kunne drive en spillehal på forsvarlig måde.

Inden vi træffer afgørelse har du har mulighed for at udtale dig om ovennævnte.

Vi skal have modtaget dine kommentarer skriftligt senest den 26. april 2012. Hvis du ikke har svaret inden denne dato, vil vi gå ud fra, at du ikke har nogen kommentarer. Meddel venligst, hvis du ikke kan overholde svarfristen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. Oplys venligst journalnummeret (...).

..."

A svarede den 1. april 2012 Spillemyndigheden således:

"...

Partshøring - journalnr. 12-037382

Ja, det er korrekt, at Spillemyndighedens repræsentant, NK, ved sine kontrolbesøg desværre har måttet konstatere, at den daværende spillehal, G2, ...2, var ubemandet.

Det er dog meget vidtfavnende, ud fra disse kontrolbesøg, at vurdere min person som værende ude af stand til at drive spillehal på økonomisk og forsvarlig vis.

NK´s besøg tillader ikke den konklusion, at spillehallen skulle have været permanent ubemandet, endsige, helt uden opsyn.

Den daværende spillehal var som minimum under opsyn fra ekspeditionsområdet i det tilstødende lokale, altså helt i overensstemmelse med den lempelse, der er indeholdt i den nye spillelov.

I denne sammenhæng vil jeg også gerne pointere, at der aldrig i hele perioden fra november 2003 til april 2009, hvor jeg var den daglige bestyrer af spillehallen, har været mindreårige tilstede i spillehallen. Har der enkelte gange været tvivl om en persons alder, er denne blevet bedt om at fremvise dokumentation i form af kørekort eller sygesikringsbevis. Forældre med småbørn på armen er blevet bedt om at forlade lokalet.

Alt på forsvarlig vis.

Hvad angår min økonomisk forsvarlige indstilling til at drive forretning/ spillehal kan anføres, at jeg ikke alene driver men også er indehaver af forretningen H1 (grill- og isbar). Jeg har drevet forretningen siden maj 1993 og erhvervet de 2 bygninger ...2 og ...1 i henholdsvis 1993 og 1996. Desuden har jeg p.t. ansvaret for 3 ansatte, hvoraf den ene har været ansat i 15 år. Endvidere har der aldrig været tale om økonomiske uregelmæssigheder i forbindelse med spillehallens drift.

Slutteligt vil jeg gerne gøre opmærksom på

-

at jeg til fulde opfylder spillelovens punkt 3.2 om krav til ansøger

  

-

at denne nye ansøgning bedes behandlet ud fra den nye Spillelov pr. 1. januar 2012

  

-

at NK´s eventuelle fremtidige kontrolbesøg ikke vil give anledning til nogen kommentarer

  

-

at jeg af politi og øvrige myndigheder er godkendt til opstilling af 3 stk. spilleautomater i restauration med alkoholbevilling.

Jeg håber, at nærværende brev giver anledning til en revurdering af min person og fremsender gerne kopier af reviderede regnskaber og kopi af straffeattest eller anden nødvendig dokumentation, skulle I anse det for nødvendigt.

..."

I et brev af 13. juni 2012 fra Spillemyndigheden til A hedder det:

"...

Du har søgt om tilladelse til at opstille og drive virksomhed med gevinstgivende spilleautomater på spilstedet H1, ...1.

Spillemyndigheden skal meddele dig afslag på din ansøgning.

Det fremgår af lov om spil § 29, stk. 2, at tilladelse til udbud af spil kun kan gives til ansøgere, der må antages at kunne udøve virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis.

Som også nævnt i partshøringsbrev af 29. marts 2012, har du tidligere været bestyrer af en spillehal på ovennævnte adresse, hvor G1 ApS var tilladelsesindehaver.

I perioden fra den 6. februar 2007 til den 12. februar 2009, mens du var bestyrer, har der på spilstedet været 8 kontrolbesøg, hvor spillehallen ikke har været bemandet, hvorfor også den daværende tilladelse ikke blev fornyet.

Spillemyndigheden vurderer på baggrund heraf, at det må antages, at du ikke vil kunne drive en spillehal på forsvarlig måde.

Dit partshøringssvar af den 1. april 2012 har ikke ændret på indstillingen.

Vi har derfor besluttet at meddele dig afslag på din ansøgning, jf. lov om spil § 29, stk. 2.

..."

Der er enighed om, at der i perioden 6. februar 2007 til 12. februar 2009 var 8 kontrolbesøg i spillehallen G2, hvor der i samtlige tilfælde blev konstateret manglende bemanding i selve spillehallen.

Forklaringer

A oplyser, at hun ejer ...2 og ...1. Hun har en grillbar på stedet, hvor der sælges mad, is, og der er spilleautomater. Åbningstiden er 09.30 - 18.00 på hverdage og 09.30 - 14.00 på lørdage, hvilket er som for de andre forretninger, der ligger i gågaden. Hun har ejet ...1 siden 1993 og i 1996 erhvervede hun ...2. Der har altid været spilleautomater i forretningen. Der er stor forskel på, at have 3 eller 4 spilleautomater. I 1996 blev ...2 og ...1 lagt sammen, og hun søgte alkoholbevilling. Da det kun blev tilladt at have 3 spilleautomater, begyndte hun at drive spillehal. Fordi der også blev serveret mad, skulle spilleautomaterne stå i et separat lokale, hvorfor hun ikke kunne anvende "disk-løsningen". G1 ApS ejede de 20 spilleautomater, der blev stillet op i ...2. Mellem ...2 og ...1 var der en svingdør. Der blev lavet en kontrakt, hvor hun fik 50 % og G1 ApS 50 %. SKAT var ikke på kontrolbesøg fra 2003, - hvor spillehallen åbnede, til 2007. Loven krævede, at der var bemanding i spillehallen, hvilket ikke blev overholdt, men der var kun ca. 4 meter fra disken i lokalet med grillbar til spillehallen. For at komme ind i spillehallen skulle kunderne forbi disken, så personalet vidste altid, når der var kunder i spillehallen. Der var aldrig personer under 18 år i spillehallen. Et par gange blev nogle kunder bedt om at vise legitimation. Hvis kunder havde børn med, fik de ikke adgang. Fra 2007 begyndte kontrolbesøgene som tog til, da der ikke var bemanding som foreskrevet. Kontrolbesøgene havde til formål at påse om reglerne blev overholdt, blandt andet om der var mindreårige til stede. Det eneste der ikke var i orden var bemandingen. Det var ikke aftalt med G1 ApS, at hun skulle sørge for bemanding. En mulighed havde været, at spillehallen blev bemandet af personer fra foreninger, hvilket loven gav mulighed for, men denne løsning brugte hun ikke. Hun fik besked på at lukke spillehallen, hvorefter hun slukkede for 17 maskiner. Samtidig kontaktede hun politiet for at få en ny alkoholbevilling, så hun kunne have 3 spilleautomater. Der var ingen grund til tro, at hun ikke ville få denne bevilling. Dagen efter at NK fra SKAT var på det sidste kontrolbesøg, kom der en midlertidig alkoholbevilling med posten. Forholdet blev anmeldt til politiet, som hun aldrig hørte noget fra, hvilket G1 ApS imidlertid gjorde. Efter ændringen af spilleloven, har hun søgt om at få tilladelse til at drive spillehal. Hun vil selv stå for det hele, og vil ikke have en aftale med en "opstiller", som er forbundet med for store omkostninger, og momsmæssige konsekvenser. Kravene i den nye spillelov er lempet, og indretningen af hendes lokaler og bemandingen som den er nu, vil opfylde kravene. Der er heller ingen grund til at tro, at hun ikke vil drive spillehallen forsvarligt. Den eneste overtrædelse SKAT konstaterede ved kontrolbesøgene angik bemandingen. Hun har i dag 3 spilleautomater, hvilket er for lidt. Hun vil gerne have flere, for at øge indtjeningen. Efter hendes opfattelse, vil der ikke være større risiko for misbrug, hvis hun får flere spilleautomater.

Parternes synspunkter

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at Spillemyndigheden har begrundet sit afslag med, at det ikke må antages, at hun kan udøve virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis, jf. spillelovens § 29, stk. 1.

Der skal foretages en individuel vurdering af ansøgerens forhold.

Undersøgelsen og vurderingen skal tilpasses den omsætning og udbredelse som spillet, der søges tilladelse til, forventes at ville have.

Bemandingskravet i spillelovens § 23 er ændret, således at det er tilstrækkeligt, hvis der er bemanding i et tilstødende lokale til spillehallen. Dette var anderledes i perioden 2006 - 2009, idet bemandingen skulle være i samme rum, som spilleautomaterne var opstillet.

Det er korrekt, at hun i perioden 2007 - 2009 har tilsidesat bemandingskravet. Den nugældende spillelovs § 23 er lempet i forhold til lov om gevinstgivende spilleautomater, idet tilsynet med spillet kan føres fra et andet rum end selve spillehallen. Kravet om bemanding skyldes primært, at det løbende skal sikres, at personer under 18 år ikke befinder sig i spillehallen. Hendes tidligere adfærd er nu blevet lovliggjort, hvorfor det gøres gældende, at spillemyndighedens begrundelse er usaglig.

Hun opfylder betingelserne for at opnå tilladelse til at opstille og drive virksomhed med gevinstgivende spilleautomater på spillestedet H1.

Hun er på intet tidspunkt idømt en bødestraf for overtrædelse af spillelovgivningen på trods af, at spillemyndigheden den 24. august 2009 har anmodet Politiet om, at overtrædelsen sanktioneres med bøde.

Spillemyndigheden skal foretage vurdering ud fra gældende ret, hvilket ikke er sket i denne sag.

Spillemyndigheden er berettiget til at udøve et konkret skøn inden for den ramme, som er fastlagt i spillelovens § 29, stk. 2, hvilket ikke betyder, at spillemyndigheden har valget mellem en ubestemt flerhed af hensyn.

Domstolene kan gå forholdsvist langt i prøvelsen af denne type sager. Det er den almindelige opfattelse i såvel teori og retspraksis, at vandelskrav og lignede henhører til kategorien af forvaltningsafgørelser, der kan efterprøves ved domstolene.

Valget af og afvejningen mellem hensyn inden for kredsen af lovlige hensyn er underlagt spillemyndighedens frie skøn, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder. Men domstolene kan prøve, om et hensyn er lovligt anvendt. Spillemyndighedens afgørelse er behæftet med den retsvildfarelse, at spillemyndigheden har haft den opfattelse, at den har været bundet af den tidligere spillelov, og har derfor lagt vægt på et hensyn og en adfærd fra hendes side, der nu er lovliggjort. Spilleloven er lempet og en virksomhedsudøvelse, der nu er lovliggjort, skal ikke komme hende til skade. Der er intet, der taler imod, at hun vil udøve virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis, og der er ikke risiko for, at dette ville ske, ligesom der ikke er risiko for, at hun vil misbruge hvervet. I den forbindelse bemærkes det, at der aldrig har været mindreårige tilstede i den tidligere spillehal, ligesom der aldrig ved kontrolbesøgene blev truffet mindreårige. Endvidere er hun godkendt til at have 3 spilleautomater i kraft af sin alkoholbevilling. Det er ikke samfundstjenligt, at hun bliver "kriminaliseret" for noget, der er lovligt. A har taget sin straf, idet hun ikke har kunnet drive spillehal efter den tidligere spillelov.

Spillemyndigheden har til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand overordnet gjort gældende, at spillemyndighedens afgørelse af 13. juni 2012 (bilag 1) er lovlig og gyldig.

Spillemyndighedens afgørelse om at meddele afslag på A´s ansøgning om tilladelse til at opstille og drive 20 gevinstgivende spilleautomater er truffet i overensstemmelse med spillelovens regler. Spillemyndigheden har udøvet et konkret skøn inden for de rammer, som er fastlagt i spilleloven. Ved afgørelsen har spillemyndigheden inddraget de relevante hensyn i sagen, herunder hensynet til at sikre, at spilvirksomhed udbydes på en faglig forsvarlig måde. Sagsøgeren har ikke godtgjort et grundlag for at tilsidesætte spillemyndighedens skønsmæssige afgørelse.

Det er ikke korrekt, når A anfører, at "Sagsøgte antager, at sagsøger vil misbruge hvervet, og at sagsøger er økonomisk uansvarlig. "Det er heller ikke korrekt, når A anfører, at" Sagsøgte har begrundet afslaget i, at det ikke må antages, at sagsøger kan udøve virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis".

Af spillemyndighedens afgørelse af 13. juni 2012 (bilag 1) fremgår det således, at "Spillemyndigheden vurderer [...], at det må antages, at du ikke vil kunne drive en spille hal på forsvarlig måde. "Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at A ikke kan antages at ville kunne drive en spillehal på faglig forsvarlig måde, jf. spillelovens § 29.

Det er ikke fra spillemyndighedens side gjort gældende, at A er økonomisk uansvarlig, og spillemyndigheden har da heller ikke under den administrative sagsbehandling bedt om at få tilsendt budget eller andre økonomiske oplysninger fra A.

Det følger af spillelovens § 19, stk. 1, at der kan gives tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller. Tilladelse kan kun gives til ansøgere, der må antages at kunne udøve virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis, jf. lovens § 29, stk. 1. Tilladelse kan derimod ikke gives, hvis ansøgeren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, jf. § 29, stk. 2.

Det følger således direkte af loven, at spillemyndighedens afgørelse er baseret på en konkret skønsmæssig vurdering af, om A må antages at kunne udøve virksomhed med spil på en faglig forsvarlig måde.

Det følger af retspraksis, at domstolsprøvelse af skønsmæssige afgørelser er begrænset til en prøvelse af, om der er fejl eller mangler ved grundlaget for skønsudøvelsen, og i øvrigt om almindelige forvaltningsretlige principper er iagttaget. Parterne er imidlertid enige om, at domstolsprøvelse af skønsmæssige afgørelser ikke omfatter den skønsmæssige afvejning af de hensyn, der er indgået i den konkrete vurdering.

Det gøres gældende, at der ikke er fejl eller mangler ved spillemyndighedens afgørelse (bilag 1). I den forbindelse bestrides det, at spillemyndigheden skulle have inddraget usaglige hensyn ved behandlingen af A´s ansøgning.

Det fremgår af de som bilag B-J fremlagte kontrolrapporter for kontroller udført på G2 - hvor A var bestyrer - at der ved 8 kontrolbesøg i perioden 6. februar 2007 til 12. februar 2009 blev konstateret manglende bemanding i strid med den dagældende spilleautomatlov på trods af, at det blev indskærpet i samtlige kontrolrapporter, at spillehallen skulle være bemandet i hele åbningstiden.

Det forhold, at bemandingskravet blev forenklet med spillelovens ikrafttræden den 1. januar 2012, ændrer ikke ved, at A som bestyrer af G2 konsekvent tilsidesatte reglerne i den dagældende spilleautomatlov - og dermed også vilkårene for tilladelsen til at opstille og drive gevinstgivende spilleautomater - ligesom A konsekvent de facto nægtede at efterkomme spillemyndighedens anvisninger og indskærpelser om at overholde lovgivningen.

De talrige kontrolrapporter (bilag B-J) illustrerer således tydeligt, dels at A ikke agter og/eller evner at overholde vilkår (herunder lovmæssige betingelser) for en tilladelse til at drive spillevirksomhed, dels at hun nægter at rette sig efter spillemyndighedens indskærpelser.

Det gøres gældende, at spillemyndigheden lovligt har tillagt det vægt, at A ved de 8 kontrolbesøg - ubestridt - tilsidesatte bemandingskravet i den dagældende lovgivning og dermed vilkårene for den tidligere udstedte tilladelse. Spillemyndigheden har ikke inddraget usaglige hensyn i sin skønsmæssige vurdering af, at A ikke kan antages at ville kunne drive en spillehal på faglig forsvarlig måde.

Det fremgår af bemærkningerne til spillelovens § 29, stk. 1l, at "tilladelse til udbud af spil kun må meddeles til ansøgere, [. . .] som i faglig henseende er kvalificeret til at drive virksomhed med spil, og som gør det antageligt, at man vil kunne udøve denne på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik, indenfor den pågældende branche."

Det følger i øvrigt af spillelovens § 29, stk. 2, at tilladelse ikke kan gives, hvis ansøgeren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Det fremgår af bemærkningerne til denne bestemmelse, at "kravet skal [...] sikre at de nævnte personer er egnede og hæderlige til at arbejde med virksomhed med spil. Tilladelse kan nægtes, selvom ansøgeren ikke har begået strafbare forhold, som indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, men der dog er grund til at antage, at en af de nævnte personer vil modvirke en forsvarlig og fornuftig drift, jf. også Den Juridiske Vejledning, afsnit J.A.2.1.2. Det har således ikke betydning for gyldigheden af spillemyndighedens afgørelse, at der ikke har været rejst en straffesag mod A.

Endvidere fremgår det af spillelovens § 1, nr. 3, at lovens formål bl.a. er at sikre, at spil udbydes på en ansvarlig måde.

Det er således sagligt og lovligt for spillemyndigheden at lægge vægt på, at A gentagne gange har tilsidesat vilkårene for de tidligere meddelte tilladelser, herunder det tidligere gældende bemandingskrav.

Endelig følger det af almindelige forvaltningsretlige principper om hensynet til retshåndhævelsen, at det kan indgå som et sagligt hensyn i spillemyndighedens afgørelse, at A´s tidligere adfærd giver grundlag for at antage, at heller ikke vilkårene for en tilladelse meddelt efter de nugældende regler vil blive respekteret.

Det bestrides som urigtigt og udokumenteret, at spillemyndighedens afgørelse (bilag 1) ikke skulle være truffet efter gældende ret. Afgørelsen er, som det fremgår af bilag 1, truffet med hjemmel i den nugældende spillelov (lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil), og afgørelsen er ikke begrundet i, at A fortsat er bundet af den tidligere gældende spilleautomatlov.

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at spillemyndigheden har truffet en konkret skønsmæssig afgørelse, og at spillemyndigheden alene har inddraget relevante saglige hensyn i den skønsmæssige vurdering. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte spillemyndighedens afvejning af på den ene side hensynet til A´s interesse i at få den ønskede tilladelse og på den anden side hensynet til at sikre at virksomhed med spil udøves på faglig forsvarlig vis. Der er heller ikke grundlag for at tilsidesætte spillemyndighedens vurdering af, at A ikke kan antages at ville kunne drive en spillehal på faglig forsvarlig måde.

Spillemyndigheden har ikke inddraget usaglige hensyn, ligesom der ikke foreligger andre fejl eller mangler, som kan føre til afgørelsens ugyldighed. Spillemyndigheden skal derfor frifindes.

Rettens begrundelse og afgørelse

A har tidligere været bestyrer af en spillehal på adressen ...2. Tilladelsen til opstilling af gevinstgivende spilleautomater blev den 6. oktober 2003 givet til G1 ApS. I perioden fra 6. februar 2007 til 12. februar 2009 var SKAT på 8 kontrolbesøg i spillehallen, hvor der hver gang blev konstateret overtrædelse af lovgivningen, idet spillehallen ikke var bemandet, hvorefter tilladelsen ikke blev fornyet.

I 2012 søgte A om at opstille 20 gevinstgivende spilleautomater i de omhandlede lokaler. Den 13. juni 2012 gav Spillemyndigheden afslag på ansøgningen, jf. lov om spil § 29, stk. 2. Det fremgår af afslaget, at der i perioden 6. februar 2007 til 12. februar 2009, mens A var bestyrer af en spillehal på adressen var 8 kontrolbesøg, hvor spillehallen ikke var bemandet, hvorfor også den daværende tilladelse ikke blev fornyet. På den baggrund vurderede Spillemyndigheden, at A ikke ville kunne drive en spillehal på forsvarlig måde.

Det fremgår af spillelovens § 29, stk. 2, at tilladelse ikke kan gives, hvis ansøgeren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Efter afslagets indhold har Spillemyndigheden alene på grund af A´s tidligere manglende overholdelse af en tidligere tilladelse vurderet, at der er grund til antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Retten finder, at Spillemyndigheden ved udøvelsen af sit skøn med hensyn til, om der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, ikke kun bør lægge vægt på den tidligere manglende overholdelse af tilladelsen, men ved sin skønsudøvelse skal tage hensyn til alle relevante oplysninger, herunder blandt andet den nuværende lovgivning, den tid der er gået siden den tidligere tilladelse ikke blev overholdt, samt karakteren af den tidligere overtrædelse, hvilket Spillemyndigheden ikke har gjort.

Retten kan imidlertid ikke tage stilling til, om A opfylder betingelserne for, at Spillemyndigheden skal give hende tilladelse i overensstemmelse med hendes ansøgning, hvorfor retten ikke kan tage hendes påstand til følge og hvorfor Spillemyndigheden frifindes.

Efter sagens udfald og forløb skal A betale sagsomkostninger til Spillemyndigheden med 25.000,00 kr. Beløbet der er inkluderet moms dække udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Spillemyndigheden frifindes.

Sagsøgeren, A, skal betale 25.000,00 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, Spillemyndigheden.

Sagsomkostningerne skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.