Byrets dom af 02. marts 2010 i sag BS 10-1070/2009

Info
  • SKM2010.264.BR

Resumé:

Sagsøgeren, der drev en enkeltmandsvirksomhed, og som bl.a. solgte brugte biler, anmodede i sommeren og efteråret 2006 om godtgørelse af registreringsafgift for en række biler ved udførsel fra landet i medfør af registreringsafgiftslovens § 7 b, hvoraf denne sag vedrørte de tre af bilerne.

Ansøgningerne om godtgørelse var for alle tre bilers vedkommende ledsaget af en faktura udstedt af sagsøgeren til person med adresse i Litauen. I forbindelse med en kontrol hos sagsøgeren konstaterede skattemyndighederne imidlertid en faktura udstedt til en her i landet registreret virksomhed, hvorpå de i sagen omhandlede biler stod anført som solgt til den pågældende danske virksomhed. Sagsøgeren gjorde i den forbindelse gældende, at når de tre biler optrådte på fakturaen, skyldtes det, at sagsøgeren udstedte fakturaer ved elektronisk at rette i en ældre faktura, og at fakturaen således ikke vedrørte salg af de sagen omhandlede biler, men derimod nogle helt andre ydelser, som sagsøgeren havde leveret til den pågældende virksomhed. Sagsøgeren fremlagde under sagen en anden udgave af den til den danske virksomhed udstedte faktura, som sagsøgeren gjorde gældende, var den korrekte faktura. Denne faktura var stemplet som bogført hos den pågældende virksomhed, ligesom indehaveren af virksomheden under sin vidneforklaring oplyste, at han ikke havde erhvervet nogen biler fra sagsøgeren, og at fakturaen således vedrørte nogle helt andre ydelser, som sagsøgeren havde leveret.

Retten fandt det på baggrund af de under hovedforhandlingen afgivne parts - og vidneforklaringer for godtgjort, at de i sagen omhandlede biler ikke var solgt til den danske virksomhed, men derimod udført af landet på tidspunktet for godtgørelsen af registreringsafgiften, hvorfor sagsøgerens anerkendelsespåstand toges til følge.

Parter

A
(Advokat Tobias Stenkær Albrechtsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Adv.fm. Cathrine Wollenberg Zittan)

Afsagt af byretsdommer

C. Michelsen

Sagens tema

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, der driver enkeltmandsvirksomhed med salg af biler, er berettiget til at få godtgjort registreringsafgift på brugte biler solgt til udlandet.

Parternes påstande

Under sagen der er anlagt den 7. april 2009 har sagsøgeren, H1 v/A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at sagsøgeren berettiget har modtaget 56.419 kr. i godtgjort registreringsafgift, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2 for indkomståret 2006.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Denne sag indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Oplysninger i sagen

I afgørelse truffet af Landsskatteretten den 9. januar 2009 hedder det

"...

Landsskatterettens afgørelse

Registreringsafgift

SKAT har anset selskabet for at skulle tilbagetale Eksportgodtgørelse for registreringsafgift med i alt

56.419 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattecentret afgørelse.

...

Sagens oplysninger

Virksomheden ejes af A. Virksomhedens aktivitet består af detailhandel med biler, herunder udførsel af brugte biler.

Virksomheden har solgt 11 biler til MV, Litauen. Samtidige fakturaer er uden salgspris. Virksomheden har fået godtgjort registreringsafgift med i alt 323.147 kr.

SKAT har ved en gennemgang af regnskabsmaterialet konstateret, at virksomheden har udfærdiget et sæt fakturaer mere (andre fakturanumre), som viser, at bilerne er solgt til henholdsvis NT og G1 Autoophug. Det er efterfølgende dokumenteret, at bilerne solgt til NT efterfølgende er solgt/eksporteret til Litauen.

Salg til G1 Autoophug vedrørende følgende biler

Faktura

Dato

Mærke

Salgspris

Sidste 6 cifre stel nr.

90003

05.09.06

BMW 520

2.500 kr.

...

90003

05.09.06

Citroën ZX

2.500 kr.

...

90003

05.09.06

Rover 400

2.500 kr.

...

Af faktura nr. 90001 dateret 10.07.2006 fremgår, at H1 som sælger har solgt 6 biler til MV herunder ovennævnte 3 biler. Der fremgår ingen salgspris af fakturaen.

Af en anden udgave af faktura nr. 90003 fremgår, at H1 den 5. september 2006 står som sælger. Det fremgår endvidere, at der er tale om klargøring indvendig og udvendig i 4 tilfælde uden angivelse af biler, men med samme beløb.

...

SKATs afgørelse

Der foreligger ikke behørig dokumentation for, at 3 biler, der er solgt til G1 Autoophug, er blevet udført herfra landet, på tidspunktet for godtgørelse af registreringsafgiften. Virksomheden er derfor blevet opkrævet for meget godtgjort registreringsafgift med i alt 56.419 kr.

Registreringsafgiften vedrører følgende biler

BMW 520 godtgjort registreringsafgift

24.927 kr.

Citroën ZX

14.216 kr.

Rover 400

17.276 kr.

 

56.419 kr.

Virksomheden har ikke sandsynliggjort/dokumenteret, at de 3 biler var udført herfra landet på tidspunktet for godtgørelse af registreringsafgiften.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af registreringsafgiftslovens § 7b (lovbekendtgørelse nr. 977 af den 2. december 2002), fremgår det, at afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter §§ 4, 5, 5a eller 6 godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret og udføres fra landet.

Således som sagen foreligger oplyst, og af de grunde SKAT har anført, anses det ikke sandsynliggjort/dokumenteret, at de pågældende køretøjer er udført af landet på tidspunktet for godtgørelse af registreringsafgiften.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

..."

Parterne har under hovedforhandlingen oplyst, at det kan lægges til grund, at sagsøgeren oprindelig modtog godtgørelse og registreringsafgift på 323.147 kr. for salg af i alt 11 biler til MV, Litauen, på baggrund af i alt 11 salgsfakturaer fra sagsøgeren til denne køber i Litauen.

SKAT har senere krævet tilbagebetalt 56.419 kr. under anbringende af, at 3 nærmere angivne biler ikke er solgt til MV i Litauen.

Det kan ved sagens pådømmelse lægges til grund, at den oprindelige betaling af godtgjort registreringsafgift vedrørende alle 11 biler skete på det samme grundlag, nemlig på baggrund af udstedte fakturaer fra sagsøgeren til MV.

SKAT har under et kontrolbesøg hos sagsøgeren fundet en faktura udskrevet til G1 Autoophug, der efter skattemyndighedernes opfattelse dækker over, at 3 af de 11 biler reelt er solgt til G1 Autoophug med en stykpris på 2.500 kr.

Der er fra G1 Autoophug indhentet en faktura udstedt af sagsøgeren med samme fakturanummer og samme datering samt samme beløb, men med angivelse af, at ydelsen består i klargøring, indvending og udvendig.

Forklaringer

Sagsøgeren, A, har forklaret, at han driver en enmandsvirksomhed, hvor han handler med biler, herunder biler til udlandet, som han typisk sælger gennem opkøbere bosiddende i Danmark. Det er i branchen almindeligt, at de udenlandske købere eksempelvis køber 5 biler, der har en reel værdi, men derudover yderligere modtager en eller flere biler, der har en så ringe værdi, at transportomkostningerne til eksempelvis Litauen svarer til bilens værdi. Derfor laves undertiden en pakkeløsning, således at for eksempel køberen reelt køber 5 biler, men forpligtes til at aftage yderligere 3 biler, som der ikke betales for. De biler, der fremgår af fakturaen fremlagt under sagen som bilag 3 er således udtryk for biler, der er afhændet til MV i Litauen uden, at der er sat en pris på dem. Sagsøgeren solgte i alt 11 biler til MV gennem mellemmanden NT. A har selv udstedt fakturaerne fremlagt som bilag 4 og som bilag 5. Fakturaudskrivning foregår typisk på den måde, at han anvender en gammel faktura, der ligger i EDB-systemet og foretager relevante rettelser i denne. Han har sjusket i forbindelse med udstedelsen af fakturaerne og kun rettet dem delvis. Den reelle ydelse til G1 Autoophug er den, der fremgår af bilag 5, idet ydelsen har bestået i, at han har klargjort biler for G1 Autoophug, men aldrig solgt biler til denne virksomhed. Klargøringen kostede i 2006 2.500 kr. for en bil. Skrotbiler kunne højest have en pris på mellem 800 og 1.200 kr. Han har leveret de 3 omtvistede biler til NT omkring september 2006. Listeindberetninger til SKAT har han overladt til sin revisor.

KP har som vidne forklaret, at han ejer G1 Autoophug. Han har haft et vist samarbejde med sagsøgeren, der har solgt biler i kommission. Derudover har sagsøgeren rengjort og klargjort biler for G1 Autoophug. Fakturaen som er fremlagt som bilag 5 omhandler således klargøring af 4 biler. Prisen i 2006 var 2.500 kr. for klargøring.

G1 Autoophug har aldrig købt biler af sagsøgeren.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har gjort gældende, at eneste bevistema i sagen er spørgsmålet om, at der er sket salg af de 3 biler til Litauen. Oprindelig blev salget af alle 11 biler godkendt, og der blev udbetalt godtgørelse for 11 biler. Det var først, da SKAT fandt en faktura, der tilsyneladende omhandlede salg af 3 af bilerne til G1 Autoophug, at sagen opstod.

Anbringender

Sagsøgeren har givet en god forklaring på, hvordan det på grund af manglende sagkundskab og rod hos ham kom til at fremstå, som om bilerne var solgt til G1 Autoophug. Det er under bevisførelsen i sagen godtgjort, at dette ikke er tilfældet, ligesom der må henses til, at bilerne ikke efterfølgende ses at være til stede i Danmark. Det må således under sagen lægges til grund, at den angivne køber under vidneansvar har oplyst, at han aldrig har købt biler af sagsøgeren. Baggrunden for at kunne kræve godtgørelse efter opkrævningslovens § 5, stk. 2 er de reelle forhold og ikke de formelle forhold. Det må lægges til grund, at samme faktuelle grundlag oprindelig førte til udbetaling af godtgørelse for alle 11 biler. Uanset at formelle forhold i forbindelse med fakturaernes udvisende kan give anledning til, at der rejses spørgsmål om faktureringsgrundlaget, er det de reelle forhold, der skal lægges til grund ved beregningen af godtgørelsen.

Sagsøgte har gjort gældende, at der for at modtage godtgørelsen efter opkrævningslovens § 5, stk. 2 er en række formelle krav, der skal opfyldes. Disse formelle krav er ikke opfyldt i nærværende sag. Den faktura, der oprindelig dannede grundlag for godtgørelsen, som er fremlagt under sagens bilag 3, opfylder ikke de almindelige dokumentationsbetingelser, herunder med priser m.v. Det må således lægges til grund, at denne faktura ikke dækker over et reelt salg. Dette støttes navnligt af, at der findes en anden faktura hos sagsøgeren, der giver udtryk for, at der reelt er sket salg til G1 Autoophug. Der findes ikke nogen objektive oplysninger, der støtter sagsøgerens oplysning om, at salget har fundet sted til Litauen. Der er ved de fremlagte fakturaer derimod skabt en klar formodning om, at der reelt er sket et salg af 3 af bilerne til G1 Autoophug. Sagsøgeren har således ikke løftet sin bevisbyrde for, at være berettiget til at modtage godtgørelsen.

Rettens begrundelse og resultat

Det lægges til grund, at Landsskatterettens afgørelse, der stadfæster SKATs afgørelse, baserer sig på en antagelse af, at de 3 omhandlede biler reelt er solgt til G1 Autoophug, og at sagsøgeren ikke har sandsynliggjort/dokumenteret at de 3 biler var udført fra Danmark på tidspunktet for godtgørelse af registreringsafgiften.

Retten lægger til grund, at skattemyndighederne oprindelig fandt, at der forelå tilstrækkelig dokumentation fra sagsøgerens side til at opnå godtgørelse for alle 11 biler, der angiveligt var solgt til Litauen, og at denne dokumentation var ensartet for alle 11 biler.

Retten lægger herefter til grund, at sagsøgeren oprindelig af skattemyndighederne fandtes berettiget til at modtage den fulde godtgørelse på 323.147 kr.

Retten må herefter lægge til grund, at den omstændighed, at SKAT senere rejser tvivl om berettigelsen af godtgørelsen for 3 biler, alene støtter sig på, at der blev fundet en faktura hos sagsøgeren - sagens bilag 4 -, som efter SKATs opfattelse dækker over et salg af de 3 biler til G1 Autoophug.

Sagsøgeren har under sagen forklaret om baggrunden for denne faktura.

Ejeren af G1 Autoophug, KP har under straffeansvar forklaret, at hans virksomhed aldrig har købt biler af sagsøgeren.

Herefter finder retten, at SKATs antagelse om, at de 3 biler reelt er solgt til G1 Autoophug, må tilsidesættes.

Retten lægger til grund, at sagsøgeren oprindelig blev anset for berettiget til at modtage den fulde godtgørelse på baggrund af den af ham præsterede dokumentation for salg af 11 biler til MV i Litauen.

Retten lægger til grund som bevist, at G1 Autoophug ikke havde købt de angivne biler.

Retten finder ikke mod sagsøgerens benægtelse, at sagsøgte har godtgjort, at det oprindelige salg, som var godkendt, skal tilsidesættes, fordi de 3 af bilerne var solgt til G1 Autoophug.

Efter det anførte afsiges der dom i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren, H1 v/A berettiget har modtaget 56.419 kr. i godtgjort registreringsafgift for indkomståret 2006.

Sagsøgte skal inden 14 dage til sagsøgeren betale sagens omkostninger med 14.000 kr., hvoraf retsafgifter udgør 1.660 kr., medens det øvrige beløb fastsættes som passende til dækning af sagsøgerens udgifter til advokatbistand.