Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 15. februar 2016 i sag AR2014.0458

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Kravet om indberetning om fratrædelse er indeholdt i en vejledning fra Industriens Pension om indberetning og indbetaling. Spørgsmålet var således, om dette krav alene er et vilkår mellem Industrienes Pension og den enkelte arbejdsgiver, eller om det har karakter af en overenskomstmæssig forpligtelse, hvis tilsidesættelse kan påtales efter de fagretlige regler. I industriens overenskomst er det fastsat, at parterne er omfattet af den ved et protokollat etablerede pensionsordning, og af protokollatet fremgår det bl.a., at arbejdsgiveren for hver lønudbetalingsperiode indbetaler bidraget til pensionsforsikringsselskabet efter dettes nærmere anvisninger. På den baggrund, og når henses til, at overenskomstparterne har afgørende indflydelse på indholdet af de anvisninger om indberetning og indbetaling, der er indeholdt i vejledningen, findes de krav, som Industriens Pension stiller til arbejdsgiverne for at kunne administrere pensionsordningen, at kravene må være af overenskomstmæssig karakter. Det gælder også for kravet om indberetning af fratrædelse i tilfælde, hvor der som i det foreliggende tilfælde ikke var andre medarbejdere, som der fortsat skulle indberettes og indbetales pensionsbidrag for, da det må lægges til grund, at indberetning i en sådan situation har væsentlig betydning for administrationen af pensionsordningen. Under hen til den tvivl, der har kunnet være om karakteren af indberetningspligten, fandtes der imidlertid ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at pålægge arbejdsgiveren bod.