Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 10. april 2014 i sag AR2013.0459

Info

Resumé:

Arbejdsgiveren varslede nedsættelse af en medarbejders arbejdstid med et opsigelsesvarsel på 4 måneder. Da vedkommende ikke accepterede arbejdstidsnedsættelsen, skulle hun fratræde.Forinden sygemeldte medarbejderen sig på grund bl.a. afskedigelsen og den heraf følgende usikkerhed om hendes fremtidige økonomiske situation, og hendes læge udstede en erklæring, hvorefter hun var sygemeldt og afholdt ferie med et rekreativt formål.Arbejdsgiveren meddelte herefter, at man opfattede afholdelse af ferie som en raskmelding og varslede afholdelse af restferie mv.Retsformanden udtalte, at lægeerklæringen ikke kunne anses for at indeholde en raskmelding af medarbejderen. På den baggrund, og da medarbejderen heller ikke efterfølgende raskmeldte sig, var arbejdsgiveren ikke berettiget til at varsle afholdelse af restferie.Henset til indholdet af et brev fra fagforeningen til Tandlægeforeningen fandtes der imidlertid at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at der ikke var grundlag for at pålægge arbejdsgiveren bod.