Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 06. august 2015 i sag AR2014.0305

Info

Resumé:

Spørgsmålet var, om en værkfører havde fuldmagt til at indgå overenskomst med Dansk Metal, således at det anpartsselskab, han var ansat i, blev forpligtet til at indbetale pension til en med­­­arbejder i hen­hold til overenskomsten. Værkføreren havde ikke fået bemyndigelse til at indgå overenskomst, og Arbejdsretten nåede frem til, at værkføreren ikke i kraft af sin stilling i selskabet havde fuld­magt til at indgå over­enskomst på selskabets vegne, idet der var tale om en usædvanlig disposition. Virksomheden var forholdsvis lille. Værk­fø­reren havde alene bemyndigelse til at indkøbe værktøj for 50.000 kr., og han kunne ikke ansætte nyt personale uden forudgående drøftelse med virk­som­hedens daglige leder. Selskabet var ikke i øvrigt bundet af overenskomsten og blev derfor frifundet. Da der ikke var noget overenskomstforhold mellem parterne, fandtes klager, der havde tabt sagen, for Dansk Metal at skulle erstatte indklagedes advokatomkostninger med et passende beløb, som blev fastsat til 25.000 kr.