Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 05. december 2017 i sag AR2017.0729

Info

Resumé:

Medarbejderne på et slagteri havde nedlagt arbejdet den 20. november 2017, idet de frygtede, at deres akkordaflønning blev ændret. Der blev afholdt fællesmøde den 21. november 2017, hvor arbejdstagersiden gav tilsagn om at ville genoptage arbejdet senest samme dag kl. 14.45. Morgenholdet, som mødte ind den 22. november 2017, gik trods pålægget ikke i arbejde eller nedlagde arbejdet på grund af utilfredshed med den måde, som tillidsrepræsentanten og nogle polske ansatte var blevet behandlet på under konflikten.Arbejdsretten udtalte, at arbejdsnedlæggelserne den 22. november 2017 skete i umiddelbar tidsmæssig forlængelse af fællesmødet den 21. november 2017 og havde en sådan sammenhæng med de tidligere arbejdsnedlæggelser, at de måtte anses for dækket af den konflikthåndtering, som havde fundet sted på fællesmødet den 21. november 2017.Lønmodtagersidens påstand om, at Arbejdsretten skulle afvise sagen i medfør af Hovedaftalens § 10, stk. 1, som følge af manglende afholdelse af fællesmøde, kunne derfor ikke tages til følge.