Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 03. december 2009 i sag AR2009.0662

Info

Resumé:

Der var på et mæglingsmøde opnået enighed om en forligsmæssig afslutning af en sag, hvorefter virksomheden til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende yderligere til dækning af skattefri godtgørelse og løn skulle betale 28.500 kr. den 15. september 2009, 28.500 kr. den 15. oktober og 32.000 kr. den 15. november. Herefter udestod ikke yderligere krav eller spørgsmål i sagen. Midt i september meddelte virksomhedens advokat imidlertid organisationerne, at hans klient ikke kunne acceptere mæglingsmødereferatet, da det aftalte var ugyldigt, og med henvisning til virksomhedens manglende efterlevelse af forliget anmodede lønmodtagerorganisationen om et fællesmøde, som blev afholdt den 15. oktober. Her pålagde arbejdsgiversiden virksomheden straks og senest inden 14 dage at afregne forligsbeløbet. Der kunne ikke opnås enighed om bod, og lønmodtagersiden tog forbehold for at videreføre sagen for Arbejdsretten. Forligsbeløbet blev fortsat ikke betalt, og den 3. november indbragte lønmodtagersiden sagen for retten med krav om bod for den manglende efterlevelse af mæglingsmødereferatet. Arbejdsgiverorganisationen tog bekræftende til genmæle, mens virksomhedens advokat anmodede om fuldstændig bevisførelse med henblik på rettens stillingtagen til gyldigheden af det på mæglingsmødet passerede og tilføjede, at arbejdsgiverforeningen ville blive holdt erstatningsansvarlig for virksomhedens tab ved det indgåede forlig. Retsformanden fastslog den 3. december 2009, at det følger af det arbejdsretlige systems indretning, at det i tilfælde af uenighed mellem en organisation og et medlem om, hvorvidt en sag skal udsættes på yderligere bevisførelse eller afgøres på det foreliggende grundlag, er organisationen, som har den processuelle rådighed over sagen, ligesom organisationen med bindende virkning for sine medlemmer kan forlige uoverensstemmelser om overenskomstmæssige anliggender. Der var ikke grundlag for at fravige denne ved arbejdsretsloven fastlagte ordning, og retten var således bundet til at afgøre uoverensstemmelsen mellem organisationerne, mens det ikke hørte under dens kompetence at træffe afgørelse om en medlemsvirksomheds uoverensstemmelser med sin arbejdsgiverorganisation. I overensstemmelse med organisationernes fælles begæring traf retsformanden derfor afgørelse om bod på det foreliggende grundlag og pålagde virksomheden at betale forbundet en bod for den manglende efterlevelse af mæglingsmødereferatet; som under hensyn til den sene betaling af et betydeligt beløb i overensstemmelse med Arbejdsrettens praksis blev fastsat til 10.000 kr.