Arbejdsrettens kendelse af 02. juli 2009 i sag AR2009.0385

Info

Resumé:

Et forbund havde anmodet om, at der i henhold til funktionærlovens § 10, stk. 3, blev udpeget en mæglingsmand til at indtræde i forhandlinger vedrørende afskedigelse af et medlem af forbundet. Arbejdsretten fandt, at funktionærlovens § 10, stk. 2, må forstås således, at den alene omfatter forhandlinger til eventuel løsning af interessekonflikt om løn- og arbejdsvilkår. Sagen angik, om forbundets medlem havde krav på godtgørelse for urimelig afskedigelse efter funktionærlovens § 2 b. Der var dermed tale om en retstvist, som ikke kunne anses for omfattet af funktionærlovens § 10, stk. 2, om forhandling af løn- eller arbejdsvilkår.