Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 i sag AR2014.0228

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Sagen angik, om busselskabet Nobina Danmark A/S havde pådraget sig bodsansvar for brud på aftalen af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger ved uden forudgående varsel at have brugt et elektronisk kontrolsystem (fleet control) installeret i virksomhedens busser til kontrol af chaufførernes arbejdstid og brændstofforbrug.Det var ubestridt, at Nobina uden forudgående varsel havde anvendt fleet control systemet til kontrol af en chaufførs kørsel og arbejdstid, og at dette havde resulteret i, at det blev konstateret, at chaufføren ved tre lejligheder ikke havde kørt busruten til ende. Som følge heraf blev chaufføren tildelt en advarsel og senere - efter gentagelse - afskediget. Det var endvidere ubestridt, at Nobina derved havde tilsidesat underretningspligten efter pkt. 2. i aftalen om kontrolforanstaltninger.Arbejdsretten fastslog, at Nobina tillige havde brudt pkt. 2. i aftalen om kontrolforanstaltninger i forbindelse med afskedigelse af 6 chauffører. Nobina havde anvendt fleet control systemet til kontrol af de 6 chaufførers brændstofforbrug og havde ladet oplysningerne om brændstofforbruget indgå ved udvælgelsen af, hvilke chauffører der skulle afskediges ved arbejdsmangel, uden at chaufførerne havde fået tilstrækkeligt klart og tydeligt forudgående varsel.Arbejdsretten fastslog endvidere, at Nobina havde pådraget sig bodsansvar som følge af bruddet på pkt. 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger, og boden blev fastsat til 50.000 kr.