Arbejdsrettens dom af 30. juni 2009 i sag A2008.571

Info

Resumé:

Forbundets medlem A blev i forbindelse med avisfirmaet B's rekrutteringsarbejde i Rumænien i november 2007 ansat som avisomdeler i Danmark i december 2007. Den af A underskrevne ansættelseskontrakt indeholdt en række felter vedrørende distriktsnummer, distriktsnavn, leveringsdage, mødetidspunkt, leveringstidspunkt samt løn pr. leveret avis. Felterne var imidlertid ikke blevet udfyldt, og kontrakten indeholdt heller ikke oplysninger om, at A tillige gadeomdelte gratisaviser om eftermiddagen. Alle B's avisomdelere modtog i februar 2008 nye kontrakter, som indeholdt et tillæg med detaljerede oplysninger om mødetidspunkt og betaling for det enkelte distrikt. Heller ikke denne kontrakt indeholdt oplysninger om A's levering af gratisaviser. I juni 2008 mistede B gadeomdelingen af gratisaviser, og virksomheden indgik i juli samme år en fratrædelsesaftale med A. Forinden var der opstået konflikt mellem parterne, idet det var A's opfattelse, at han reelt havde arbejdet flere timer, end han var betalt for. 3F havde derfor rejst sag mod B for overenskomstbrud, og påstod for Arbejdsretten B tilpligtet at efterbetale A den i henhold til budoverenskomsten garanterede timeløn. 3F påstod endvidere B tilpligtet at betale en godtgørelse for meget mangelfuldt ansættelsesbevis, idet A bl.a. ikke som ellers forudsat i budoverenskomsten havde fået indsigt i beregningen af sin løn. 3F nedlagde endelig påstand om, at B skulle betale en betydelig bod, som stod mål med den udviste grove og systematiske overenskomststridige adfærd. 3F henviste bl.a. til, at B, der var en stor aktør på det danske marked, havde lokket rumænere til Danmark under falske forudsætninger. B erkendte, at kontrakten underskrevet i december 2007 var mangelfuld, men gjorde gældende, at det var undskyldeligt, omstændighederne taget i betragtning, og at man ved de senere kontrakter havde rettet op på fejlene. Arbejdsretten udtalte, at manglerne ved ansættelseskontrakterne ikke var undskyldelige, men at de dog ikke havde haft konkret betydning. Der tilkom herefter A en godtgørelse på 5.000 kr. Efter bevisførelse fandt Arbejdsretten det imidlertid ikke godtgjort, at A havde modtaget mindre end den garanterede timeløn, eller at A havde arbejdet mere end 37 timer. Arbejdsretten fandt det heller ikke godtgjort, at B havde overtrådt budoverenskomsten i relation til andre omdelere.