Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i sag AR2012.0789

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

I forbindelse med en påtænkt omlægning af distrikter i et distributionsfirma, indkaldte LPSF (nu 3F) DMA til et mæglingsmøde. Forud for afholdelse af mæglingsmødet havde tillidsrepræsentanterne i distributionsfirmaet fået udleveret oplysninger om de påtænkte distriktsomlægninger og havde i den forbindelse underskrevet en fortrolighedserklæring. Distributionsfirmaet fik kendskab til, at en tillidsrepræsentant havde vist noget af materialet til en medarbejder og bortviste derfor tillidsrepræsentanten. DMA betingede sig, at den bortviste tillidsrepræsentant ikke deltog i mødet, under henvisning til at der forelå særlig omstændigheder. LPSF protesterede herimod.Forud for Arbejdsrettens stillingtagen til sagen, havde en faglig voldgift fastslået, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering, hvorefter det fandtes tvingende nødvendigt at opsige tillidsrepræsentanten. Efter karakteren af den begåede handling og de trods alt begrænsede skadevirkningen havde bortvisningen dog ikke været berettiget.Arbejdsretten henviste til, at tillidsmanden var bortvist fra virksomheden og afventede en fagretlig voldsgifts afgørelse om bortvisningens berettigelse. Arbejdsretten fandt, at der under disse særlige omstændigheder, var en så betydelig risiko for, at tillidsrepræsentanten ville lade sig lede af egne personlige interesser under mæglingsmødet, at DMA havde været berettiget til at modsætte sig tillidsmandens deltagelse i mæglingsmødet i medfør af princippet i normens § 15. Der forelå derfor ikke overenskomstbrud.