Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag A2008.337

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Arbejdsretten traf ved dom af 21. november 2007 afgørelse i en årelang tvist om udstedelse af ansættelsesbeviser til Dansk El-Forbunds medlemmer ansat på virksomheden. Forud herfor var gået et længere forhandlingsforløb, herunder mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten. Ved Arbejdsrettens dom blev virksomheden dømt til at betale en bod på 1 mio. kr. til Dansk El-Forbund. Dansk El-Forbund lagde dagen efter dommens offentliggørelse en meddelelse med overskriften "Arbejdsretten tilkender Dansk El-Forbund 1 million kroner i sag om ansættelsesbeviser" på forbundets hjemmeside. I meddelelsen blev det bl.a. anført, at boden ville blive sendt videre til de berørte elektrikere, som hver ville få ca. 3.800 kr. Desuden blev en forbundsekretær citeret for følgende: "Egentlig er det så enkelt: Virksomheden skal selvfølgelig lave ansættelsesbeviser efter de retningslinjer, der findes i overenskomsten. Hvor svært kan det være? Alligevel endte det med juridisk tovtrækkeri og en meget lang og kompliceret sag..." Ved en skrivelse af 28. november 2007 udsendte virksomheden en orientering til dens ansatte. I skrivelsen blev det bl.a. anført, at "boden går til Dansk El-Forbund og ikke til de enkelte montører, som er omfattet af sagen". Det hed endvidere bl.a.: "Fra virksomhedens side er der skuffelse over dommen og over at skulle betale 1 million kr. til Dansk El-Forbund, da disse mindre mangler efter vores opfattelse ikke har haft nogen reel betydning for nogen af medarbejdernes ansættelsesforhold." Arbejdsretten udtalte, at virksomhedens skrivelse dels var en reaktion på Dansk El-Forbunds hjemmesidemeddelelse, dels udtryk for virksomhedens skuffelse over Arbejdsrettens dom af 21. november 2007. Virksomhedens skrivelse indeholdt nogle faktuelle fejl, ligesom der i skrivelsen forekom uheldig sprogbrug, som havde kunnet give anledning til misforståelser. Retten fandt dog, at skrivelsen ikke var udtryk for en manglende anerkendelse af de fagretlige regler eller af Arbejdsrettens dom. Skrivelsen kunne heller ikke anses for at miskreditere hverken tillids-repræsentanterne i virksomheden eller Dansk El-Forbund og fandtes ikke at kunne karakteriseres som organisationsfjendtlig adfærd.