Arbejdsrettens dom af 24. november 2011 i sag AR2010.0535

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Tvisten i sagen angik, om Landsforeningen for Socialpædagoger (herefter LFS) havde pådraget sig organisationsansvar i forbindelse med, at der som reaktion på Københavns Kommunes budgetforhandlinger i efteråret 2009 dels fandt en omfattende arbejdsnedlæggelse sted den 10. november 2009 blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere i kommunen, dels i tiden derefter blev etableret et større antal forældreblokader rettet mod en række daginstitutioner i kommunen.Arbejdsretten fandt det efter bevisførelsen godtgjort, at LFS havde delagtiggjort sig i brud på Hovedaftalens § 10, stk. 2, ved ikke med alle rimelig midler at have søgt at hindre de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som fandt sted den 10. november 2009, og at LFS havde medvirket til at opfordre forældre til at deltage i de aktiviteter, som blev adviseret på KFOs hjemmeside, herunder de organiserede forældreblokader, hvilket i sig selv udgjorde et ulovligt kollektivt kampskridt foretaget i strid med Hovedaftalen og LFS´ loyalitets- og fredspligt i henhold til overenskomsten.Arbejdsretten fandt herefter, at der forelå en række skærpende omstændigheder som følge af konfliktens karakter og omfang, hvorfor der var forskyldt en meget betydelig bod, der blev fastsat til 1 mio. kr.