Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 i sag AR2013.0458

Info

Resumé:

Sagen angik, om AlliancePlus´ hjemtagelse af opgaven med rengøring i metroen fra sin underleverandør, Ren M, og overtagelse af 26 af virksomhedens godt 50 medarbejdere, var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og om AlliancePlus som følge heraf havde pligt til at betale skyldig løn mv. på overdragelsestidspunktet til to medarbejdere. Der var endvidere spørgsmål om opgørelsen af kravet.Arbejdsretten fandt, at den overtagne medarbejderstab udgjorde en organiseret helhed af lønmodtagere, som havde varetaget opgaven i fællesskab, hvilket gjorde det muligt at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål, og at der herefter klart var tale om virksomhedsoverdragelse efter virksomhedsoverdragelsesloven. De rejste krav på betaling af skyldig løn mv. kunne derfor gøres gældende over for selskabet.Arbejdsretten fandt endvidere, at klagers opgørelse af kravet efter de konkrete omstændigheder kunne lægges til grund.