Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 i sag AR2013.0724

Info

Resumé:

Sagen angik, om et sagsanlæg ved Arbejdsretten mod en fællestillidsrepræsentant var afskåret som følge af arbejdsretslovens § 9, stk. 3, hvorefter sager efter stk. 1, nr. 1-3, kun kan indbringes for Arbejdsretten, hvis overtrædelsen er foretaget af "… en lønmodtagerorganisation eller af medlemmer af en sådan i fællesskab.Arbejdsretten udtalte, at det påhviler retten af egen drift at påse, at retten har saglig kompetence til at behandle en sag, der indbringes for Arbejdsretten. En fællestillidsrepræsentant omfattes ikke af udtrykket "lønmodtagerorganisation" eller "medlemmer af en sådan i fællesskab".  Arbejdsretten havde derfor ikke kompetence til at behandle sagen, og sagen afvistes.