Arbejdsrettens dom af 23. april 2009 i sag A2008.476

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Et selskab (S1) begik overenskomstbrud ved at beskæftige medarbejdere ansat i et andet med S1 koncernforbundet selskab (S2) inden for det faglige gyldighedsområde af en overenskomst indgået mellem S1 og fagforbund (F) på andre vilkår end dem, der fulgte af overenskomsten. I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse overtog en koncern, hvori S1 og S2 indgik, en række opgaver IT-opgaver fra den overdragende virksomhed, ligesom en række IT-ansatte blev overført fra den overdragende virksomhed til S2. Det skete således, at S2 formelt ansatte de medarbejdere, der havde været overenskomstansat hos den overdragende virksomhed, mens de medarbejdere, der havde været og forblev tjenestemandsansatte hos den overdragende virksomhed, blev udlånt i en 7-årig periode til S2. Samtlige de overførte ansatte blev imidlertid overflyttet til arbejde hos S1, i hvis regi deres arbejdsfunktioner lå, ligesom deres arbejde foregik inden for rammerne af S1´s organisation og undergivet S1´s instruktionsbeføjelse. Det var under sagen ubestridt, at medarbejderne ville have været omfattet af en overenskomst mellem S1 og F, hvis de havde været ansat i S1 og samtidig var medlem af F, og at medarbejderne i hvert fald i dele af den periode, hvor de havde været beskæftiget hos S1, havde været medlem af F. Det var herefter spørgsmålet, om S1 havde handlet overenskomststridigt over for F ved ikke i relation til løn- og arbejdsvilkår at stille medarbejderne, som om de havde været omfattet af overenskomsten mellem S1 og F. Arbejdsretten fastslog, at S1 ved under de nærmere omstændigheder i sagen ikke at have sikret overførsel af de pågældende medarbejdere til ansættelse hos S1 havde begået overenskomstbrud over for F. Det var en kollektivarbejdsretlig følge heraf, at S1 efter opgørelse og påkrav må hæfte for det tab, som medarbejderne måtte lide ved, at overenskomsten ikke er efterlevet. Der var ikke under sagen fornødent grundlag for at foretage en nærmere opgørelse, som i tilfælde af uenighed må ske fagretligt. Arbejdsretten kunne ikke på det foreliggende grundlag afgøre, om og i hvilket omfang de medarbejdere, der fortsat havde været tjenestemandsansat hos den overdragende virksomhed, havde lidt tab som følge af overenskomstbruddet, hvilket spørgsmål i tilfælde af uenighed ligeledes måtte afklares ved en fagretlig afgørelse. Der blev endelig fastsat en bod på 100.000 kr. for det begåede overenskomstbrud, idet der herved er taget hensyn til det hæftelsesansvar, som S1 har pådraget sig over for F i relation til de i sagen omhandlede personer.