Arbejdsrettens dom af 23. april 2009 i sag A2007.394

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

En af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder havde med nogle polske medarbejdere indgået en række arbejdstidsaftaler, hvori den faste ugentlige arbejdstid var aftalt til mere end 45 timer. Efter overenskomsten var den normale effektive arbejdstids længde fastsat til 37 timer pr. uge, idet der herudover kunne etableres fast overarbejde på indtil 8 timer pr. uge. Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening rejste en sag vedrørende de polske medarbejderes ansættelsesforhold i virksomheden. Dansk Byggeri deltog i et lokalforhandlingsmøde, og fik i den forbindelse kendskab til, at medlemsvirksomheden havde indgået arbejdtidsaftaler med det ovennævnte indhold. Dansk Byggeri tilkendegav straks over for virksomheden, at sådanne aftaler var i strid med overenskomsten og derfor måtte bringes til ophør. At aftalerne, herunder aftaler der bestemte en fast ugentlig arbejdstid på 57 og 60 timer, var i strid med overenskomsten blev senere fastslået ved faglig voldgift. Parterne indgik efter fremkomsten af opmandskendelsen i den faglige voldgift forlig, således at sagen for Arbejdsretten herefter alene drejede sig om, hvorvidt Dansk Byggeri havde pådraget sig et organisationsansvar. Arbejdsretten udtalte, at Dansk Byggeri ved ikke under sagens behandling i Arbejdsretten, ved voldgiftsbehandlingen og under den forudgående fagretlige behandling at have taget afstand fra de arbejdstidsaftaler, der var klart overenskomststridige, havde undladt at medvirke til en effektiv efterlevelse af de aftalte løn- og arbejdstidsregler i overenskomsten. Arbejdsretten fandt det sandsynligt, at den omstændighed, at man ikke fra Dansk Byggeris side snarest muligt over for arbejdstagersiden havde erkendt, at arbejdstidsaftalerne stred mod overenskomstens maksimale ugentlige arbejdstid, havde været medvirkende til, at spørgsmålet om efterbetaling ikke kunne afklares med den fornødne hurtighed. Dansk Byggeri havde hermed gjort sig delagtig i virksomhedens overenskomstbrud, og blev dømt til at betale en bod på 75.000 kr. til 3F.