Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 i sag AR2014.0103

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Frank D. Jørgensen ApS beskæftigede i en periode i 2012 to vikarer, som var ansat i vikarbureauet Tommy Rønfeldt Fomsgaard Byg. Vikarbureauet havde ikke betalt løn til vikarerne for hele ansættelsesperioden (kun til og med uge 45), og den løn, der var betalt, var ikke overenskomstmæssig, idet den ikke omfattede, søgne- og helligdagsbetaling, feriepenge og pension. Vikarerne havde samlet krav på betaling af 92.014,15 kr. af vikarbureauet. Brugervirksomheden havde betalt vikarbureauet for vikararbejdet.Tvisten angik om og i givet fald i hvilken udstrækning brugervirksomheden hæftede for vikarernes tab som følge af, at vikarbureauet ikke aflønnede vikarerne i overensstemmelse med Bygningsoverenskomsten og som følge af, at vikarbureauet i en periode helt undlod at betale løn til vikarerne. Der var i den forbindelse tvist om, hvorvidt brugervirksomheden havde begået brud på Bygningsoverenskomstens § 6, stk. 4, 3. pkt., hvorefter en medlemsvirksomhed (brugervirksomhed) i sin aftale med vikarbureauet skal sikre sig, at vikarbureauet har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold.Arbejdsretten fastslog, at brugervirksomheden hæftede for det tab, som vikarerne havde lidt ved, at vikarbureauet ikke havde aflønnet vikarerne i overensstemmelse med Bygningsoverenskomsten i relation til søgne- og helligdagsbetaling, feriepenge og pension. Brugervirksomheden hæftede derimod ikke for den del af kravet, der vedrørte manglende betaling fra vikarbureauet fra og med uge 46 i 2012, bortset fra søgne- og helligdagsbetaling, feriepenge og pension efter Bygningsoverenskomsten. Da brugervirksomheden ikke i sin overenskomst med vikarbureauet sikrede sig, at vikarbureauet havde det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold, havde brugervirksomheden begået brud på Bygningsoverenskomstens § 6, stk. 4, 3. pkt., og boden herfor blev fast til 10.000 kr.