Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag AR2013.0828

Info

Resumé:

En afdeling af malerforbundet i Danmark tilkendegav at ville varsle blokade mod en tysk virksomhed, som udførte malerarbejde i forbindelse med renoveringen af et hotel i Danmark, og som aflønnede sine udstationerede medarbejdere med en timesats, som lå væsentligt under timelønnen i henhold til den danske brancheoverenskomst for malerområdet.Det forhold, at malerarbejdet kun udgjorde en del af en mere omfattende entreprise, bevirkede ikke, at fagforeningen ikke lovligt kunne kræve overenskomst for malerarbejdet. At ingen af de ansatte var faglærte malere eller medlemmer af fagforeningen kunne efter fast arbejdsretlig praksis ikke føre til andet resultat.Arbejdsretten fandt endvidere, at fagforeningen havde opfyldt betingelsen i udstationeringslovens § 6 a, stk. 2, for iværksættelse af kollektive kampskridt over for udenlandske tjenesteydere, og at EU's udstationeringsdirektiv som fortolket ved Laval-dommen ikke var til hinder for iværksættelse af kollektive kampskridt med henblik på opnåelse af en overenskomst, der havde til formål at sikre de udstationerede lønmodtagere en aflønning, der svarede til den minimumsaflønning, der fremgår af den danske brancheoverenskomst på malerområdet.Fagforeningen blev herefter frifundet for en påstand om, at den var uberettiget til at iværksætte blokade eller andet kampskridt til støtte for den ønskede overenskomst.