Arbejdsrettens dom af 17. januar 2018 i sag AR2017.0385

Info

Resumé:

Som led i Region Sjællands budgetaftale for 2013 blev det besluttet at indføre et serviceassistentkoncept på regionens sygehuse, der bl.a. indebar, at regionens portører skulle gennemføre en erhvervsuddannelse som serviceassistenter med speciale i hospitalsservice og overgå til ansættelse som serviceassistenter. Implementeringen af konceptet skete på grundlag af erfaringerne fra pilotprojekter på to sygehuse og efter en proces med omfattende drøftelser over længere tid med medarbejdere og de faglige organisationer. I første omgang forsøgte man at få de berørte medarbejdere til at melde sig frivilligt til at gennemgå uddannelsen til serviceassistent. 19 portører, som trods opfordret hertil ikke havde meldt sig frivilligt til uddannelsen, blev i juni 2017 partshørt om ændrede ansættelsesvilkår. I partshøringen blev de varslet til påbegyndelse af uddannelse i 2018. Det var an­ført, at hvis de ikke ville tage imod tilbuddet om ansættelse med krav om at påbegynde og gennemføre uddannelsen som serviceassistent, ville de blive opsagt.Sagen angik, om regionen ved indførelsen af serviceassistentkonceptet havde handlet i strid med overenskomsten for portører og/eller handlet i strid med ledelsesretten.Arbejdsretten udtalte, at indførelsen af serviceassistentkonceptet måtte anses for sagligt begrundet i hen­synet til at sikre drif­ten af regionens sygehuse, og at det efter ledelsesretten som udgangspunkt tilkommer en arbejdsgiver ud fra saglige kriterier at bestemme, hvilke kvalifikationer medarbejderne skal have for at udføre nærmere bestemte opgaver. Arbejdsretten fandt, at indførelsen af serviceassistentkonceptet hverken var i strid med portøroverenskomsten eller udgjorde et misbrug af ledelsesretten.Region Sjælland blev derfor frifundet.