Arbejdsrettens dom af 15. marts 2017 i sag AR2016.0188

Print

Relaterede love

Funktionærloven

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Kommunernes Landsforening og Moderniseringsstyrelsen varslede i slutningen af februar 2013 lockout over for en række kommunalt og statsligt overenskomstansatte lærere. Lockoutvarslet fra Kommunernes Landsforening omfattede ifølge sin ordlyd ansatte lærere, mens Moderniseringsstyrelsens varsel omfattede lærere, der var beskæftigede eller senere tiltrådte beskæftigelse. Lockouten trådte i kraft den 1. april 2013 og sluttede den 26. april 2013.Sagerne angik, om 29 lærere, som var fritstillede på tidspunktet for lockouten, var omfattet af lockouten. Herunder angik sagerne, om lærerne var berettigede til løn i lockoutperioden.Arbejdsretten fastslog, at lærerne var omfattet af lockouten, da deres ansættelsesforhold fortsat bestod i fritstillingsperioden, selv om deres pligt til at udføre arbejdsopgaver for arbejdsgiveren var ophørt. Arbejdsretten udtalte herved bl.a., at de fritstillede lærere måtte anses for omfattet af formuleringerne i lockoutvarslerne om, at konflikten rettede sig mod henholdsvis ansatte og beskæftigede lærere, og at arbejdsgiverens tilkendegivelser over for og aftaler med de enkelte fritstillede lærere om, at de modtog løn under fritstillingen, ikke kunne anses for at angå en lockoutsituation. Situationen kunne ligeledes ikke sidestilles med den retsstilling, der gælder ved overenskomststridig arbejdsstandsning. De fritstillede lærere var på denne baggrund ikke berettigede til løn i lockoutperioden.
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%