Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag A2008.117

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Industriens Funktionæroverenskomst, der var sat i kraft i et af datterselskaberne i en koncern, var ikke i forbindelse med sammenlægningen af koncernens selskaber udbredt til at omfatte medarbejdere i et andet datterselskab, som blev drevet fra samme adresse. Koncernen Smurfit Kappa Danmark A/S blev ved en sammenlægning i december 2005 etableret som én juridisk enhed. I den tidligere koncern indgik bl.a. datterselskaberne Dansk Kraftemballage A/S og Kappa Packaging Danmark A/S, som forinden sammenlægningen og også efterfølgende blev drevet fra samme adresse og endvidere var beliggende i samme ejendom. Medarbejderne fra det tidligere Dansk Kraftemballage A/S sad i stuen og på 1. sal, mens medarbejderne fra det tidligere Kappa Packaging Danmark A/S hovedsageligt var placeret på 2. sal. Begge afdelinger beskæftigede medarbejdere indenfor Industriens Funktionæroverenskomst, som inden sammenlægningen dog kun havde været sat i kraft i Dansk Kraftemballage A/S. Industriens Funktionæroverenskomst var efter sammenlægningen fortsat gældende for medarbejdere, der hørte til det tidligere Dansk Kraftemballage A/S. HK Privat gjorde for Arbejdsretten gældende, at Industriens Overenskomst tillige skulle omfatte medarbejdere fra det tidligere Kappa Packaging Danmark A/S. Det var derimod virksomhedens opfattelse, at sammenlægningen ikke i sig selv kunne resultere i en udbredelse af overenskomsten. Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at sammenlægningen alene havde haft formel betydning, og at den derfor ikke havde ført til ændringer af medarbejderes arbejdsforhold eller ansættelsesvilkår. Arbejdsretten lagde endvidere til grund, at de to afdelinger fortsat var holdt nøje adskilte til trods for den tætte fysiske placering, og at de fortsat fremstod som klart afgrænsede enheder. Arbejdsretten udtalte herefter, at sammenlægningen ikke kunne indebære ændringer i de oprindelige selskabers overenskomstdækning, og at Industriens Funktionæroverenskomst derfor ikke ved sammenlægningen var udbredt til også at være gældende for den del af den sammenlagte virksomhed, der var en fortsættelse af det tidligere Kappa Packaging Danmark A/S.