Arbejdsrettens dom af 09. oktober 2014 i sag AR2014.0004

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Sagen angik, om en virksomhed ved at pålægge to tillidsrepræsentanter en forpligtelse til ikke at udtale sig om virksomhedens forhold udadtil havde handlet i strid med hovedaftalens § 4 om udøvelse af ledelsesretten, hovedaftalens § 1 om organisationsfjendtlige handlinger og emballageoverenskomstens § 3, nr. 20, om pligt til at fremme et roligt og godt samarbejde.Virksomheden havde udarbejdet et Code of Business Conduct, oversat til dansk som Forretningsskik og adfærdskodeks, som bl.a. indeholdt retningslinjer om insiderhandel, fortrolighed og om udtalelser på vegne af virksomheden.Efter en mailkorrespondance mellem de to tillidsrepræsentanter og direktøren om forbud mod insiderhandel i en "closed period", modtog de to tillidsrepræsentanter enslydende breve, hvoraf bl.a. fremgik, "at du fremover [skal] undlade at udtale dig om virksomhedens forhold udadtil. Jeg gør dig derfor opmærksom på, at jeg betragter ethvert brud på denne loyalitets- og tavshedsforpligtelse som meget alvorlig".Arbejdsretten fandt, at der efter bevisførelsen ikke var grundlag for at fastslå, at brevene indebar en organisationsfjendtlig handling i strid med hovedaftalens § 1 eller emballageoverenskomstens § 3, nr. 20.Der var mellem parterne enighed om, at de retningslinjer, der fremgik af Forretningsskik og Adfærdskodeks, var gældende, og at de ikke krænkede hovedaftalens § 4.Arbejdsretten fandt, at det tavshedspålæg, der var indeholdt i brevene til de to tillidsrepræsentanter, var formuleret helt generelt som omfattende enhver udtalelse udadtil om virksomhedens forhold, og det var dermed efter ordlyden langt mere vidtgående, end hvad der fremgik af Forretningsskik og Adfærdskodeks. Arbejdsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at der først på fællesmødet, afholdt ca. en måned efter brevene blev udleveret til tillidsrepræsentanterne, fra arbejdsgiverside blev givet udtryk for, at brevene alene gengav gældende regler, jf. Forretningsskik og Adfærdskodeks, og selv efter denne tilkendegivelse var der i en periode frem til hovedforhandlingen i Arbejdsretten usikkerhed om, hvorvidt virksomheden var af den opfattelse, at der gjaldt begrænsninger i de to tillidsrepræsentanters adgang til at udtale sig udadtil om virksomheden i forhold til, hvad der kunne udledes af Forretningsskik og Adfærdskodeks.Arbejdsretten fastslog derfor, at virksomheden havde misbrugt ledelsesretten i hovedaftalens § 4. Under hensyn til den betydelige usikkerhed, tavshedspålæggene i brevene sendt til de to tillidsrepræsentanter havde skabt for disse, udmålte Arbejdsretten en bod til 50.000 kr.