Arbejdsrettens dom af 09. juni 2017 i sag AR2017.0089

Print

Relaterede retsområder

Arbejdsret

Resumé

Med sagen var der rejst spørgsmål om, hvorvidt 3F's strejke- og blokadevarsler var ulovlige som følge af, dels at konfliktvarslerne ikke angav de af forbundets medlemmer, der ville blive omfattet af strejken, dels at virksomhederne ikke var blevet gjort bekendt med konfliktgrundlaget (overenskomstkravet). Konflikten var fortsat verserende, da sagen blev behandlet i Arbejdsretten. For så vidt angår varslernes manglende angivelse af konfliktgrundlaget fandt Arbejdsretten, at det måtte lægges til grund, at de klagende virksomheder var bekendt med, at 3F med den varslede konflikt ønskede at opnå, at virksomhederne tiltrådte en brancheoverenskomst på området, ligesom det måtte lægges til grund, at virksomhederne var bekendt med denne overenskomst. Det forhold, at det ikke i 3F's konfliktvarsler udtrykkeligt var anført, hvad konfliktgrundlaget var, kunne herefter ikke i sig selv medføre, at konfliktvarslerne var ugyldige. 3F varslede ikke kun blokade over for virksomhederne, men tillige at forbundets medlemmer ikke måtte arbejde i virksomhederne fra konfliktens ikrafttræden. Virksomhederne måtte derfor forstå varslerne således, at de også omfattede konflikt i form af strejke. Det fremgik imidlertid ikke af varslerne, om der var medlemmer ansat på virksomhederne, som ville blive berørt af konflikten, og hvem de pågældende medlemmer i givet fald var. Det måtte lægges til grund, at 3F på varslingstidspunktet ikke selv havde undersøgt hvilke medlemmer, der som ansatte på virksomhederne ville blive berørt af de afgivne konfliktvarsler. Virksomhederne havde ved konfliktvarslernes modtagelse ingen mulighed for at vurdere, hvor mange og i givet fald hvilke af virksomhedernes medlemmer, der ville blive berørt af konflikten, hvilket virksomhederne, som bl.a. beskæftigede 3F medlemmer, havde et legitimt driftsmæssigt behov for at blive gjort bekendt med. Der var endvidere ikke grundlag for at antage, at virksomhederne ville misbruge et forhåndskendskab til navnene på personer, der ville blive omfattet af strejken, til at udøve organisationsfjendtlig adfærd. Arbejdsretten fandt på den anførte baggrund, at de afgivne konfliktvarsler var ulovlige. Det forhold, at det i relation til den ene virksomhed efterfølgende viste sig, at der ikke var nogen medlemmer af 3F, som nedlagde arbejdet, kunne ikke føre til, at konfliktvarslet over for denne virksomhed blev lovligt.3F skulle således anerkende, at de af forbundet varslede og iværksatte konflikter var ulovlige.
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%