Arbejdsrettens dom af 07. april 2016 i sag AR2015.0328

Info

Resumé:

De indklagede selskaber, SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (i det følgende betegnet SAS) og Cimber A/S (Cimber), er ejet af moderselskabet SAS AB. SAS har for så vidt angår kabinepersonalet i Danmark indgået overenskomst med Cabin Attendants Union (CAU), mens kabinemedarbejderne i Cimber er omfattet af den overenskomst, der er indgået imellem Cimber og Serviceforbundet (Flybranchens Personale Union (FPU)).CAU gjorde gældende, at Cimber var forpligtet af den mellem CAU og SAS indgåede overenskomst, da der bestod arbejdsretlig identitet mellem selskaberne, og da Cimbers frasigelse af overenskomsten udgjorde en omgåelse af overenskomsten mellem CAU og SAS. SAS og Cimber påstod frifindelse og bestred, at der forelå arbejdsretlig identitet mellem SAS og Cimber, ligesom selskaberne bestred, at der forelå omgåelse af den mellem SAS og CAU indgåede overenskomst.Arbejdsretten fastslog, at SAS og Cimber er selvstændige juridiske personer, og at det følger af arbejdsretlig praksis, at en juridisk persons overenskomstindgåelse som udgangspunkt ikke forpligter en anden juridisk person, heller ikke et søsterselskab eller andet selskab i samme koncern. Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at SAS og Cimber også efter overdragelsen af fly og kabinepersonale havde selvstændige ledelser og hver sit personale, samt at selskaberne havde forskelligt forretningsmæssigt område, idet Cimbers drift var målrettet korte, regionale flyruter, mens driften af SAS primært var indrettet på længere, herunder interkontinentale ruter. Arbejdsretten lagde endvidere til grund, at overdragelsen af aktiviteterne fra SAS til Cimber var driftsmæssigt begrundet i almindelige branchemæssige forhold, og at der ved overdragelsen skete et arbejdsgiverskifte for det overdragne personale. Det var efter bevisførelsen ikke godtgjort, at overdragelsen havde til formål at omgå CAU's overenskomst med SAS, eller at der i øvrigt var en sådan arbejdsretlig identitet mellem SAS og Cimber, at overdragelsen ikke kunne anses for reel. Overdragelsen af aktiviteterne fra SAS til Cimber var derfor omfattet af lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse, og Cimber havde været berettiget til at frasige sig overenskomsten med CAU som sket. De indklagede selskaber blev derfor frifundet.