Arbejdsrettens dom af 03. december 2009 i sag AR2009.0292

Info

Resumé:

Ved dom af 11. juni 2009 traf Arbejdsretten afgørelse om, at en arbejdsnedlæggelse i september 2008 blandt et busselskabs chauffører var overenskomststridig. Forud for arbejdsnedlæggelsen var et antal chauffører sygemeldt. Busselskabet foretog efterfølgende løntræk for de sygemeldte chauffører. Chaufførernes fagforbund indbragte sagen for Arbejdsretten med krav om betaling af sygeløn for de pågældende medarbejdere. Af parternes overenskomst fremgik blandt andet, at arbejdsgiveren betaler løn under sygdom og tilskadekomst til ansatte, der opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i medfør af sygedagpengelovens regler. Arbejdsretten udtalte, at der ved fortolkningen af overenskomstens henvisning til sygedagpengelovens regler, måtte lægges vægt på den forståelse af retten til sygedagpenge i forbindelse med arbejdskonflikt, som måtte antages at have været den almindelige på tidspunktet for indgåelsen af overenskomsten. På baggrund af Beskæftigelsesministeriets vejledning om sygedagpenge og den foreliggende litteratur fastslog Arbejdsretten, at retten til sygeløn efter overenskomsten bortfalder for de chauffører, som der er grund til at tro ville have deltaget i arbejdsnedlæggelsen, hvis de ikke havde været sygemeldte. Da der efter det oplyste om baggrunden for arbejdsnedlæggelsen var grund til at tro, at også de sygemeldte chauffører ville have deltaget i arbejdsnedlæggelsen, bortfaldt retten til sygeløn. Busselskabet blev derfor frifundet for kravet om betaling af sygeløn og påstanden om bod.