Arbejdsrettens dom af 02. december 2015 i sag AR2012.0695

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

KMD A/S udskilte den 1. juli 2011 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2011 forretningsområdet Business Process Outsourcing, der udførte bl.a. løn- og personaleadministrative opgaver for kunder, i et selvstændigt selskab, KMD BPO A/S. Udskillelsen skete som en selskabsretlig spaltning, således at der herefter var tale om to koncernforbundne selskaber. I efteråret 2011 opsagde KMD BPO to af de lokalaftaler, som selskabet var indtrådt i ved udskillelsen.Sagen angik, om KMD BPO som følge af arbejdsretlig identitet var bundet af KMD's overenskomstmæssige forpligtelser, herunder om KMD BPO var berettiget til at opsige de to lokalaftaler, uden at KMD gjorde det samme.Arbejdsretten lagde til grund, at udskillelsen, der var i overensstemmelse med reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, var driftsmæssigt begrundet, og at udskillelsen ikke havde haft til formål at give det nye selskab mulighed for at frasige sig det overenskomstgrundlag, som KMD var bundet af inden udskillelsen. Det nye selskab var således indtrådt i KMD's overenskomstmæssige forpligtelser. Herefter og da opsigelsen var sket i overensstemmelse med lokalaftalernes bestemmelser, fandt Arbejdsretten, at KMD BPO havde været berettiget til at opsige lokalaftalerne.