14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 33

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som forsætligt eller groft uagtsomt

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med afgifterne,

  • 2) undlader at lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen efter § 4, stk. 1, og § 11,

  • 3) overtræder § 14, § 15, § 19, § 25, stk. 2, § 27, eller § 28

  • 4) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 20 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,

  • 5) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af §§ 6 og 7,

  • 6) undlader at benytte en vægt, som overholder de af told- og skatteforvaltningen fastsatte regler, jf. § 10, stk. 3,

  • 7) undlader at angive vægten af afgiftspligtigt affald efter § 12,

  • 8) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

•••

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

•••

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside