14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 12

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Opgørelse af afgiftspligtig vægt
Registrerede virksomheder, jf. § 11, skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden, jf. dog stk. 2. Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, tilbagebetales afgiften for den overskydende vægt.

•••

Stk. 2 Registrerede specielle deponeringsanlæg til farligt affald, jf. § 11, stk. 1, 2. pkt., skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden. Der kan alene ske fradrag i afgiftstilsvaret med værdien i henhold til den afgiftssats, som var gældende på tidspunktet, hvor affaldet blev tilført deponiet. Senest tilført affald fraføres først. Hvis den afgiftsmæssige værdi af det fraførte affald er større end den afgiftsmæssige værdi af det tilførte affald i perioden, udbetales den overskydende afgift.

•••
profile photo
Profilside