14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ældreboligloven § 23

Lov om boliger for ældre og personer med handicap paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ældreboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. June 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Regnskabsaflæggelse for hver ældreboligbebyggelse samt revisionen af regnskaberne sker efter regler, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.

•••

Stk. 2 Revision af regnskaber for ældreboliger tilhørende en selvejende institution foretages af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller kommunens revision efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Revision af regnskaber for ældreboliger tilhørende en pensionskasse, foretages af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Revisors bemærkninger indføres i en revisionsprotokol. For kommunalt ejede ældreboliger gælder dog de i lov om kommunernes styrelse fastsatte regler for revision af kommunernes virksomhed.

•••

Stk. 3 Bebyggelsens årsregnskab tillige med revisors beretning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til kommunalbestyrelsens godkendelse. Socialministeren kan fastsætte regler om registrering af bebyggelsernes regnskabsoplysninger.

•••

Stk. 4 (Ophævet).

•••

Stk. 5 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 6 Udlejeren skal på forlangende give kommunalbestyrelsen alle nødvendige oplysninger til belysning af bebyggelsens økonomiske forhold.

•••
profile photo
Profilside