Ægteskabsloven (Æ1) Kapitel 5

Denne konsoliderede version af ægteskabsloven (Æ1) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Lov nr. 256 af 04. juni 1969,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 14. august 2023

Kapitel 5 1 Separations- og skilsmissevilkår og ændring af vilkårene m.v.
§ 45

De vilkår, der er fastsat ved en afgørelse om separation, gælder også for tiden efter en skilsmisse, opnået på grundlag af separationen. Med hensyn til bidragspligt kan der dog ved afgørelsen om separation træffes anden bestemmelse.

Forældremyndighed
§§ 46-47

(Ophævet)

Ændring af aftale eller afgørelse om forældremyndighed
§ 48

(Ophævet)

Underholdsbidrag
§ 49

I forbindelse med separation eller skilsmisse træffes der bestemmelse om, hvorvidt der skal påhvile en ægtefælle pligt til at yde bidrag til den andens underhold.

§ 50

Indgår ægtefællerne ikke selv aftale herom, træffes der afgørelse om bidragspligt, herunder om spørgsmålet om pligtens varighed og bidragets størrelse. Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, kan der kun pålægges en ægtefælle bidragspligt for et bestemt tidsrum, der ikke kan overstige 10 år.

Stk. 2 Afgørelser efter stk. 1 træffes under hensyn til, i hvilket omfang den, der ønsker bidrag, selv kan skaffe sig et efter sine livsvilkår tilstrækkeligt underhold, og hvorvidt den anden part efter sine økonomiske forhold og de øvrige omstændigheder formår at udrede bidrag. Endvidere tages der hensyn til ægteskabets varighed. Der kan tillige tages hensyn til, om den, der ønsker bidrag, har behov for støtte til uddannelse eller lignende.

§ 51

Bidragspligt bortfalder, når den berettigede indgår nyt ægteskab, eller en af ægtefællerne afgår ved døden.

Ændring af aftale eller afgørelse om underholdsbidrag
§ 52

En af ægtefællerne truffet aftale om bidragspligten eller om bidragets størrelse kan ændres, såfremt det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen.

§ 53

En afgørelse om ægtefællernes bidragspligt kan ændres, såfremt væsentligt forandrede forhold og særlige grunde i øvrigt taler herfor.

Stk. 2 En afgørelse om bidragets størrelse kan ændres, såfremt omstændighederne taler derfor.

Andre vilkår
§ 54

(Ophævet)

§ 55

Om ægtefællernes ret til at fortsætte lejemålet af fælles lejlighed gælder lejelovgivningens regler herom.

Stk. 2 Såfremt en lejlighed i en ejendom, der hører til den enes bodel eller særeje, og som indeholder flere beboelseslejligheder, hidtil har tjent til familiens bolig, kan det ved afgørelse om eller bevilling til separation eller skilsmisse pålægges ægtefællen at udleje lejligheden til den anden ægtefælle, og der kan fastsættes vilkår for lejemålet.

§ 56

(Ophævet)

Midlertidig bestemmelse om forældremyndighed
§ 57

(Ophævet)

Ændring af visse aftaler om vilkår m.v.
§ 58

Har ægtefæller med henblik på separation eller skilsmisse truffet aftale om fordelingen af formuen, bidragspligten eller andre vilkår, kan aftalen ændres eller erklæres for uforbindende, såfremt den skønnes urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse.