14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsloven (Æ1) § 58a

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning paragraf 58a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsloven (æ1) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58a Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.

•••

Stk. 2 Familieretshuset eller familieretten træffer efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset afgørelse

  • 1) om tilladelse til at indgå ægteskab efter § 7,

  • 2) om prøvelse af ægteskabsbetingelserne efter § 13, stk. 3,

  • 3) om godkendelse af en vielse som gyldig efter § 21,

  • 4) i sager omfattet af kapitel 3-5,

  • 5) om klage efter § 58 b over en afgørelse truffet af den myndighed, der efter § 13, stk. 1, skal prøve ægteskabsbetingelserne,

  • 6) om afvisning efter § 58 d af en ansøgning eller anmodning, der ikke er indgivet til Familieretshuset ved anvendelse af digital selvbetjening,

  • 7) om, hvorvidt parterne er ægtefæller, og

  • 8) i sager mellem ægtefæller om, hvorvidt en separation består.

•••

Stk. 3 Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.

•••

Stk. 4 Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om behandling af separations- og skilsmissesager, om vilkårsforhandling, om behandling af sager om ægtefællebidrag efter §§ 50 og 53, herunder om ansøgningsfrister og begyndelses- og ændringstidspunkter, samt om klagers behandling. Det kan i disse regler bestemmes, at vilkårsforhandling bortfalder for en ægtefælle, der ikke har ophold her i landet. Bidragsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om separation og skilsmisse

•••

Stk. 5 Familieretshuset kan til brug for behandlingen af sager om fastsættelse og ændring af bidrag efter denne lov få terminaladgang til nødvendige økonomiske oplysninger om en part hos told- og skatteforvaltningen, herunder i indkomstregisteret.

•••
profile photo
Profilside