14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægtefællepensionsloven § 1

Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægtefællepensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 770 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Betingelser m.v.
En frasepareret eller fraskilt ægtefælle bevarer sin ret til ægtefællepension efter sin tidligere ægtefælle, hvis

  • 1) den tidligere ægtefælle er bidragspligtig over for den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle på separations- eller skilsmissetidspunktet,

  • 2) parternes ægteskab inden separationen eller skilsmissen uden forudgående separation har bestået i mindst 5 år og

  • 3) den tidligere ægtefælle har en pensionsordning, der

    • a) er led i eller oprettet som led i et ansættelsesforhold eller i ATP og

    • b) indeholder en kollektivt beregnet ægtefællepensionsordning.

•••

Stk. 2 Følger bidragspligten som nævnt i stk. 1, nr. 1, af en aftale mellem ægtefællerne om gensidig bidragspligt, bevares retten til ægtefællepension dog kun, hvis

  • 1) der har været fastsat bidrag i bidragsperioden og

  • 2) den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle modtog ægtefællebidrag ved den tidligere ægtefælles død.

•••

Stk. 3 Har ægtefællerne indgået aftale om ægtefællebidragets størrelse, bevares retten til ægtefællepension dog kun, hvis det på separations- eller skilsmissetidspunktet aftalte bidrag for hele bidragsperioden udgør et årligt grundbeløb, der mindst svarer til det på dette tidspunkt gældende normalbidrag, jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

•••

Stk. 4 Følger det af pensionsregulativer el.lign., at retten til ægtefællepension bevares i separationstiden, berører separationen ikke retten til ægtefællepension uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside