14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Ædelmetalloven  - ophæves den 1. juli 2020

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v.

Denne konsoliderede version af ædelmetalloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 11. januar 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Ædelmetalloven

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§1 Arbejder af ædle metaller, dvs. guld, sølv, platin og palladium eller legeringer heraf samt guldpletterede, sølvpletterede, platinpletterede og palladiumpletterede varer må kun erhvervsmæssigt fremstilles, sælges eller udbydes til salg under iagttagelse af de i denne lov indeholdte forskrifter. Det samme gælder ædle metaller i uforarbejdet stand.

§2 Som arbejder af ædle metaller anses i denne lov kun arbejder, som i alle enkelte metaldele har en holdighed af mindst 333 promille guld, mindst 800 promille sølv, mindst 850 promille platin og mindst 500 promille palladium, eller arbejder, der lovligt kan markedsføres som ædle metaller i et andet land i EU/EØS.

§2a Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§2b Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at Sikkerhedsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

§2c Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ædelmetalkontrollen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. § 2 a, stk. 2 og 3, og § 2 b finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2

Ædelmetalnævnet og Ædelmetalkontrollen

§3 Til bistand ved administrationen af denne lov nedsætter erhvervsministeren et nævn på 3 medlemmer. Nævnet skal bestå af en repræsentant for Ædelmetalkontrollen, en repræsentant for guldsmedefaget, der udnævnes efter indstilling fra Guldsmedefagets Fællesråd, og en repræsentant for Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2 Ædelmetalnævnets sekretariatsfunktion varetages af Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 3 Nævnet fastsætter nærmere regler for sin virksomhed.

§4 Kontrollen med arbejder af ædle metaller varetages af Ædelmetalkontrollen.

Stk. 2 Til at varetage Ædelmetalkontrollens opgaver i henhold til denne lov udpeger Sikkerhedsstyrelsen en selvejende institution, der akkrediteres i henhold til lov nr. 394 af 13. juni 1990 om erhvervsfremme.

Kapitel 3

Kontrollen med virksomhederne

§5 Arbejder af ædle metaller, der sælges eller udbydes til salg under betegnelserne »guld«, »sølv«, »platin« eller »palladium«, jf. § 2, skal være forsynet med et holdighedsstempel, jf. § 6. Derudover skal sådanne arbejder være forsynet med et navnestempel, jf. § 7.

§6 Holdighedsstemplet skal på tydelig måde angive arbejdets holdighed i tusindedele.

Stk. 2 Holdighedsstempler påført i et andet land i EU/EØS skal, når de opfylder kravene i stk. 1, anerkendes i Danmark, såfremt holdigheden har været underlagt en kontrol, der kan sidestilles med den danske.

Stk. 3 Indeholder arbejder af sølv mindst 925 promille sølv, kan holdigheden dog angives alene ved betegnelsen »Sterling«.

Stk. 4 På arbejder af sølv kan det i stk. 1 nævnte stempel tillige indeholde bogstavet »S«, og på arbejder af platin eller palladium kan stemplet indeholde bogstaverne henholdsvis »Pt.« og »Pd.«.

Stk. 5 På arbejder af guld kan der til den i stk. 1 foreskrevne angivelse af holdigheden føjes den tilsvarende holdighedsangivelse i karat.

Stk. 6 Sikkerhedsstyrelsen fastsætter regler om holdighedsstemplingen af de arbejder, der er nævnt i § 2, og om stemplingen af arbejder af ædle metaller, der består af to eller flere ædle metaller, eller som er forbundet med, eller hvori indgår uædelt metal eller ikkemetalliske materialer.

§7 Fabrikanter af arbejder af ædle metaller, jf. § 2, skal have et registreret navnestempel, som påføres de fremstillede arbejder af ædle metaller. Som fabrikanter anses også personer og virksomheder, der som selvstændig næringsvirksomhed udfører reparationer af arbejder, der omfattes af loven.

Stk. 2 Navnestempler på importerede arbejder af ædle metaller fra et andet land i EU/EØS sidestilles med danske navnestempler under forudsætning af, at det er muligt at identificere fabrikanten , og at denne kan dokumentere sin ret til at påføre produkterne det pågældende navnestempel. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt eller det benyttede mærke er forveksleligt med et mærke, der allerede er benyttet i Danmark, finder bestemmelserne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Importøren eller forhandleren har pligt til at oplyse Ædelmetalkontrollen om udenlandske navnestempler, der accepteres efter stk. 2.

Stk. 4 For importører af arbejder af ædle metaller fra lande uden for EU/EØS finder bestemmelserne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Arbejder, der opfylder kravene til holdigheden i § 2, og som er forsynet med det fælles stempel fastsat i konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller af 15. november 1972 med senere ændringer, skal anses for at opfylde lovens krav til stempling.

Stk. 6 Forhandlere af arbejder af ædle metaller kan få registreret et navnestempel og få arbejder, der er udført af andre, forsynet med dette stempel.

Stk. 7 Benyttes forhandlerens navnestempel, bortfalder fabrikantens eller importørens pligt til at forsyne arbejdet med deres navnestempel.

Stk. 8 Navnestemplet skal bestå af fabrikantens, importørens eller forhandlerens navn eller firma eller af en forkortelse heraf. Navnestemplet registreres i et navnestempelregister, der føres af Ædelmetalkontrollen. De i registeret optagne navnestempler skal tydeligt adskille sig fra hinanden.

Stk. 9 Sikkerhedsstyrelsen fastsætter regler om navnestemplers anmeldelse til og optagelse i navnestempelregisteret og om de afgifter, der skal betales for optagelse i registeret.

§8 Fritaget for kravet om stempling i § 5 er

 • 1) arbejder, der midlertidigt indføres som vareprøver eller til udstilling,

 • 2) arbejder af guld, platin eller palladium, der vejer mindre end 1 g, og arbejder af sølv, der vejer mindre end 3 g, samt i øvrigt arbejder, der som følge af deres skrøbelighed eller ringe størrelse ikke kan forsynes med stempler,

 • 3) importerede urkasser med indlagt urværk,

 • 4) fyldepenne, kuglepenne, pencils og dele dertil,

 • 5) arbejder, der godtgøres at være fremstillet før 1. juli 1961,

 • 6) arbejder til dentalt eller andet medicinsk formål,

 • 7) musikinstrumenter og

 • 8) mønter, der er gangbare.

§9 Arbejder af ædle metaller, som ikke opfylder de krav til holdigheden, der er fastsat i § 2, må ikke være forsynet med noget stempel, der angiver holdigheden, eller som kan forveksles med et holdighedsstempel. Det samme gælder de arbejder, der er nævnt i stk. 3.

Stk. 2 Arbejder af ædle metaller, som ikke opfylder de krav til holdigheden, der er fastsat i § 2, må ikke markedsføres under betegnelser, der angår eller kan forveksles med betegnelser for de ædle metaller, der er omfattet af loven eller markedsføres under betegnelser, der indeholder kvalitetsangivelser, som angår ædle metaller eller arbejdets indhold af sådanne metaller.

Stk. 3 Arbejder af uædle metaller, der ved valsning, galvanisk plettering eller på anden måde er påført et lag af guld, sølv, platin eller andre platinmetaller, skal betegnes som »guldpletteret«, »duble«, »forgyldt«, »sølvpletteret«, »forsølvet« eller »platinpletteret« eller betegnes med andre ord, der angiver arbejdets nævnte karakter.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen fastsætter regler om bestemmelsen af holdigheden og om, hvorledes og i hvilket omfang det er tilladt at anvende dele af uædelt metal eller ikkemetalliske materialer i arbejder af ædle metaller.

§10 Den, som har et registreret navnestempel efter § 7, eller som sælger ædle metaller i uforarbejdet stand, er undergivet Ædelmetalkontrollens tilsyn med hensyn til holdigheden af virksomhedernes beholdning af ædle metaller og arbejder af sådanne.

Stk. 2 Ædelmetalkontrollen har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til de virksomheder, der er nævnt i stk. 1, og til efter eget valg at udtage prøver af beholdninger af ædle metaller i uforarbejdet stand, af halvfabrikata af ædle metaller eller af arbejder af ædle metaller.

Stk. 3 Udtages prøver af ustemplede arbejder af ædle metaller og emner til sådanne arbejder, skal virksomheden skriftligt over for Ædelmetalkontrollen oplyse, med hvilken holdighed det færdige arbejde skal stemples.

Stk. 4 Er holdigheden af et arbejde af ædle metaller mindre end den holdighed, der er anført i holdighedsstemplet, skal stemplet slettes. Er arbejdet en del af en serieproduktion, der er udleveret til handelen, kan Ædelmetalkontrollen påbyde, at de udleverede arbejder tilbagekaldes. Opfylder det pågældende arbejde imidlertid de krav til holdigheden, der er fastsat i § 2, kan arbejdet forsynes med nyt holdighedsstempel i overensstemmelse med den konstaterede holdighed.

§11 Ædelmetalkontrollen har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til virksomheder, der uden at være omfattet af § 10 erhvervsmæssigt sælger arbejder af ædle metaller. Ædelmetalkontrollen kan i forbindelse hermed foretage eftersyn og udtage prøver af beholdninger af de pågældende varer.

Stk. 2 De omkostninger, der er forbundet med at bringe varen i salgbar stand, bæres af den virksomhed, der er nævnt i stk. 1.

§12 Bestemmelserne om import af arbejder fra et andet land i EU/EØS og af konventionsstemplede arbejder er ikke til hinder for, at Ædelmetalkontrollen i enkelte tilfælde undersøger holdigheden og stemplingen af disse arbejder, jf. §§ 10 og 11.

§13 Sikkerhedsstyrelsen fastsætter regler om kontrollens udførelse efter §§ 10 og 11.

§14 Bestemmelserne i §§ 2, 5, 6, 7, stk. 1, og 9 gælder ikke ved eksport af arbejder af ædle metaller.

Kapitel 4

Rekvireret undersøgelse og kontrolstempling

§15 Arbejder af ædle metaller kan indsendes til undersøgelse hos Ædelmetalkontrollen. Arbejder, der opfylder de krav til holdigheden, der er fastsat i § 2, kan forsynes med Ædelmetalkontrollens kontrolstempel. Ved indsendelse af erhvervsmæssigt fremstillede arbejder af ædle metaller, der angives at opfylde de fastsatte holdighedskrav, skal arbejderne være forsynet med holdighedsstempel og navnestempel. Ædle metaller i uforarbejdet stand kan indsendes til undersøgelse og stempling hos Ædelmetalkontrollen. Efter undersøgelsen forsynes barrer med Ædelmetalkontrollens barrestempel. For arbejdsprøver afgives prøveattest.

Stk. 2 Arbejder af ædle metaller, der opfylder de krav, der er fastsat i konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller af 15. november 1972 med senere ændringer, kan indsendes til Ædelmetalkontrollen til stempling med konventionens fælles kontrolstempel.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen fastsætter regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1 og 2. Styrelsen fastsætter ligeledes regler, der er nødvendige til gennemførelsen af den konvention, der er nævnt i stk. 2, samt regler, der vedtages inden for rammerne af konventionen.

Kapitel 5

Dækning af Ædelmetalkontrollens udgifter

§16 Udgifterne til Ædelmetalkontrollens virksomhed efter loven dækkes af bidrag, der pålignes indehavere af registreret navnestempel samt virksomheder, der sælger ædle metaller i uforarbejdet stand, og ved gebyrer, der opkræves for rekvireret arbejde.

Stk. 2 Virksomheder, der eksporterer arbejder af ædle metaller eller importerer konventionsstemplede arbejder eller arbejder, der efter reglerne i §§ 6 og 7 er kontrolleret og stemplet i et land i EU/EØS, skal ikke svare bidrag, for så vidt angår sådan eksport og import.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen fastsætter de nærmere regler om påligningen og opkrævningen af bidragene og gebyrerne og kan herunder bestemme, at leverandører efter anmodning fra Ædelmetalkontrollen skal give oplysning om bidragspligtiges køb og salg af ædle metaller i uforarbejdet eller forarbejdet stand.

§17 Bidrag og gebyrer efter denne lov tillægges udpantningsret.

Kapitel 6

Straffebestemmelser m.v.

§18 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) fremstiller, sælger eller til salg udbyder arbejder af ædle metaller, emner til sådanne arbejder eller ædle metaller i uforarbejdet stand af ringere holdighed end angivet,

 • 2) overtræder §§ 5-9 eller 11-13 eller 15 og

 • 3) undlader at efterkomme et påbud efter § 10, stk. 4.

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4 Undlader nogen, der er bidragspligtig i henhold til bestemmelserne i § 16, rettidigt og i den foreskrevne form at indsende de oplysninger, der er nødvendige til fastsættelse af bidragsgrundlaget, kan Ædelmetalkontrollen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Stk. 5 Dømmes en fabrikant, importør eller forhandler med registreret navnestempel for at have påført arbejder af ædle metaller et urigtigt holdighedsstempel, og begrunder forholdet fare for gentagne overtrædelser af loven, kan det bestemmes ved dommen, at de arbejder af ædle metaller, der er fremstillet, importeret eller forhandlet af virksomheden, skal indsendes til Ædelmetalkontrollen til undersøgelse af holdigheden i et nærmere bestemt omfang i en periode på indtil et år. På sådanne undersøgelser finder reglerne i § 15 anvendelse.

Stk. 6 Reglerne i stk. 5 finder tilsvarende anvendelse på importører eller forhandlere af konventionsstemplede arbejder eller arbejder kontrolleret og stemplet i et andet land i EU/EØS.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§19 Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af erhvervsministeren.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 821 af 21. december 1988 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. og lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 19. maj 1987.

Stk. 3 Bestemmelsen i § 10, stk. 4, kommer kun til anvendelse på arbejder af ædle metaller fremstillet før 1. april 1973, for så vidt holdigheden afviger mere end 2 promille fra den ved holdighedsstemplet angivne.

§20 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside