14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adresseloven § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adresseloven og bygger på lov nr. 136 af 01. February 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Klageadgang
Adressemyndighedens afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan påklages til energi-, forsynings- og klimaministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

•••

Stk. 2 Klageberettiget er

  • 1) den, afgørelsen er rettet til, og

  • 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

•••

Stk. 3 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutning, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan energi-, forsynings- og klimaministeren se bort fra overskridelse af klagefristen.

•••

Stk. 4 Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre energi-, forsynings- og klimaministeren bestemmer andet.

•••

Stk. 5 Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, senest 6 måneder efter at energi-, forsynings- og klimaministerens afgørelse er meddelt den pågældende.

•••
profile photo
Profilside