Adoptionsloven § 25d

Denne konsoliderede version af adoptionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om adoption

Lov nr. 279 af 07. juni 1972,
jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. august 2019,
som ændret ved lov nr. 227 af 15. februar 2022

§ 25d

I den seneste lovbekendtgørelse (LBK nr. 775 af 7/8/2019) er der ved en fejl skrevet "rådgivning" i stedet for "rådgivningen", jf. §1, nr. 6 i LOV nr 1740 af 22/12/2015. Ved en adoption, der er omfattet af kravet om, at ansøgeren skal godkendes som adoptant, jf. § 4 a, skal adoptanten modtage adoptionsrådgivning, umiddelbart før og efter at det barn, som skal adopteres, tager ophold hos adoptanten i Danmark. Dette gælder dog ikke, hvis adoptanten af hensyn til barnet ikke har mulighed for at modtage rådgivningen.

Stk. 2 En adoptant, der er omfattet af stk. 1, og som har bopæl i Danmark, kan anmode om yderligere adoptionsrådgivning i forbindelse med adoptionen.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder også for godkendte adoptanter, der modtager et barn i midlertidig placering efter § 32 a.

Stk. 4 Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om følgende: Adoptionsbekendtgørelsen

  • 1) Hvordan rådgivningen efter stk. 1 og 2 skal tilrettelægges.

  • 2) I hvilke situationer adoptanten, jf. stk. 1, 2. pkt., ikke skal modtage rådgivning.

  • 3) Betaling for rådgivning efter stk. 2.