14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 8

Lov om adoption paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse (LBK nr. 775 af 7/8/2019) er der ved en fejl skrevet "ægtefælle" i stedet for "ægtefælles", jf. §1, nr. 8 i LOV nr 1525 af 27/12/2014.

§8 Samtykke efter § 7 skal afgives skriftligt under personligt fremmøde for Familieretshuset eller for anden myndighed eller institution, som er godkendt dertil af børne- og socialministeren. Kravet om personligt fremmøde gælder dog ikke den forælder, der afgiver samtykke til vedkommendes ægtefælles eller samlevers stedbarnsadoption. Samtykket kan i sager efter § 9, der behandles af Ankestyrelsen, efter Ankestyrelsens bestemmelse afgives skriftligt under personligt fremmøde for Ankestyrelsen. Adoptionsbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Samtykke kan ikke modtages før 3 måneder efter barnets fødsel, medmindre ganske særlige forhold foreligger.

•••

Stk. 3 Forinden samtykket modtages, skal forældrene (værgen) være vejledt om adoptionens og samtykkets retsvirkninger.

•••

Stk. 4 Samtykke kan meddeles til, at barnet adopteres af den, som udpeges af en myndighed eller institution, som har beføjelse til at medvirke ved adoption af børn.

•••

Stk. 5 Børne- og socialministeren eller den, børne- og socialministeren bemyndiger dertil, kan bestemme, at samtykke afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution ligestilles med samtykke afgivet for dansk myndighed eller institution, og kan i så fald tillade afvigelse fra reglerne i stk. 1-3. Adoptionsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside