14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 25b

Lov om adoption paragraf 25b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25b Adoptionsnævnet består af en formand og et antal andre medlemmer. Formanden skal være landsdommer eller højesteretsdommer. I behandlingen af hver klagesag deltager mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller 1 medlem, der har bestået juridisk kandidateksamen. Nævnets afgørelse træffes ved flertal. Børne- og socialministeren fastsætter forretningsordenen for nævnet.

•••

Stk. 2 Nævnets medlemmer samt stedfortrædere for disse beskikkes af børne- og socialministeren for indtil 4 år ad gangen. Et medlem kan i alt være beskikket i 8 år. Det samme gælder for en stedfortræder.

•••

Stk. 3 Samrådets afgørelser i medfør af denne lov kan indbringes for Adoptionsnævnet inden 6 måneder efter samrådets afgørelse.

•••

Stk. 4 Adoptionsnævnet fører tilsyn med samrådet. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler for tilsynsvirksomheden.

•••

Stk. 5 Børne- og socialministeren kan henlægge andre opgaver til Adoptionsnævnet end dem, der er nævnt i stk. 3 og 4. Adoptionsbekendtgørelsen

•••

Stk. 6 Adoptionsnævnet kan i forbindelse med behandlingen af andre sager end klagesager indkalde personer, som må antages at have særlig indsigt eller interesse i de spørgsmål, der behandles af nævnet.

•••
profile photo
Profilside