Adoptionsbekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 1516 af 06. december 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 394 af 15. april 2024

Samtykke fra barnet og oplysning om barnets holdning til adoptionen
§ 9

Samtykke fra barnet til adoption, jf. § 6, stk. 1, i adoptionsloven, skal afgives under personligt fremmøde for Familieretshuset. I sager om adoption uden samtykke efter § 9 i adoptionsloven afgives samtykket dog under personligt fremmøde for Ankestyrelsen.

Stk. 2 Har barnet bopæl eller ophold i Grønland eller på Færøerne, kan Familieretshuset anmode Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde barnet til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 3 Har barnet bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan Familieretshuset anmode en dansk repræsentation om at indkalde barnet til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 4 Samtykket afgives skriftligt eller mundtligt. Afgives samtykket skriftligt, anvendes en godkendt blanket. Afgives samtykket mundtligt, udfærdiges der en erklæring om, at samtykket er afgivet.

Stk. 5 Inden barnet afgiver samtykke, skal barnet vejledes om virkningerne af adoptionen og samtykket, herunder om kapitel 2 og 3 i adoptionsloven.

Stk. 6 § 7 finder tilsvarende anvendelse.