Adoptionsbekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

Samtykke fra barnet og oplysning om barnets holdning til adoptionen
§ 9

Samtykke fra barnet, jf. § 6, stk. 1, i adoptionsloven skal afgives under personligt fremmøde for Familieretshuset. I sager om adoption uden samtykke efter § 9 i adoptionsloven afgives samtykket dog under personligt fremmøde for Ankestyrelsen.

Stk. 2 Har barnet bopæl eller ophold i Grønland eller på Færøerne, kan Familieretshuset anmode Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde barnet til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 3 Har barnet bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan Familieretshuset anmode en dansk repræsentation om at indkalde barnet til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 4 Samtykket afgives skriftligt eller mundtligt. Afgives samtykket skriftligt, anvendes en godkendt blanket. Afgives samtykket mundtligt, udfærdiges der en erklæring om, at samtykket er afgivet.

Stk. 5 Inden barnet afgiver samtykke, skal barnet vejledes om virkningerne af adoptionen og samtykket, herunder om kapitel 2 og 3 i adoptionsloven.

Stk. 6 § 7 finder tilsvarende anvendelse.