Adoptionsbekendtgørelsen § 84

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

§ 84

Midlertidig placering efter § 32 a i adoptionsloven indtræder, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse efter § 10, jf. § 9, stk. 1-3, i adoptionsloven, og Adoptionsnævnet efter § 65 har udvalgt den ansøger, der skønnes bedst egnet til at adoptere barnet. Perioden indtil barnet fysisk er placeret hos adoptanterne er en hjemgivelsesperiode, jf. § 68 i lov om social service.

Stk. 2 Midlertidig placering efter § 32 a i adoptionsloven ophører, når

  • 1) Ankestyrelsen meddeler bevilling til adoption efter § 1, 2. pkt., i adoptionsloven eller

  • 2) retten har afsagt dom om, at Ankestyrelsens afgørelse ophæves, og ankefristen herfor er udløbet.