Adoptionsbekendtgørelsen § 26

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

Undersøgelses- og godkendelsesforløbet i Familieretshuset
§ 26

Undersøgelsesforløbet i Familieretshuset falder i to faser. Undersøgelsens første fase (fase 1) indledes, når Familieretshuset modtager en ansøgning om godkendelse som adoptant. Undersøgelsens sidste fase (fase 3) indledes efter anmodning fra ansøgeren, når Familieretshuset eller adoptionssamrådet har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. § 28, og ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus (fase 2), hvis dette kræves, jf. § 23.

Stk. 2 Ansøgeren tilvejebringer forud for fase 3 bekræftelse på, at ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus, hvis dette kræves.

Stk. 3 Anmodning om iværksættelse af fase 3 skal indgives inden 3 måneder efter, at Familieretshuset eller adoptionssamrådet efter § 28 har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Hvis ansøgeren skal deltage i et adoptionsforberedende kursus, skal anmodningen være indgivet inden 1 år efter afgørelsen i medfør af § 28. Adoptionssamrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne.

Stk. 4 Hvis ansøgeren ønsker at gennemføre en international adoption uden at være tilmeldt en formidlende organisation, skal ansøgeren forud for fase 3 indsende bekræftelse på, at ansøgeren har fået Ankestyrelsens tilladelse i medfør af § 45.