Adoptionsbekendtgørelsen § 22

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

§ 22

Det er endvidere en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at

  • 1) ansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand ikke forringer mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste,

  • 2) ansøgeren råder over en bolig, der er egnet til at danne rammerne for opfostring af barnet,

  • 3) ansøgeren har forsvarlige økonomiske forhold, og

  • 4) ansøgeren ikke er straffet for forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om ansøgerens egnethed til at adoptere.

Stk. 2 Familieretshuset skal som led i oplysningen af betingelsen i stk. 1, nr. 4 indhente en fuldstændig straffeattest om ansøgeren.