14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om adoption paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ansøges der om international familieadoption, der er omfattet af Haagerkonventionen, og finder Familieretshuset, at adoptionen kan antages at være bedst for barnet, sender Familieretshuset ansøgningen til den myndighed, som er blevet udpeget som centralmyndighed i afgiverlandet, eller anden relevant myndighed. Ansøgningen skal vedlægges en rapport om adoptionsansøgeren og en begrundet tilkendegivelse fra Familieretshuset om, at ansøgeren på baggrund af de foreliggende oplysninger må anses for egnet til at adoptere barnet.

•••

Stk. 2 Finder Familieretshuset på baggrund af de modtagne oplysninger om barnet fra afgiverlandet, at en adoption kan gennemføres, afgiver Familieretshuset på en godkendt blanket erklæring i overensstemmelse med konventionens artikel 17 c og sender erklæringen til afgiverlandets centralmyndighed eller til den myndighed, som centralmyndigheden har bemyndiget til at modtage eller afgive erklæringen. Familieretshuset påser, at afgiverlandet ligeledes sender en artikel 17 c-erklæring til Familieretshuset.

•••

Stk. 3 Ansøges der om international familieadoption, der ikke er omfattet af Haagerkonventionen, skal Familieretshuset forelægge adoptionssagen for afgiverlandets myndigheder.

•••

Stk. 4 Familieretshuset kan i de situationer, der er nævnt i stk. 1 og 3 forlange, at ansøgeren tilmelder sig en formidlende organisation, hvis lovgivningen i afgiverlandet kræver, at ansøgningen indgives af en sådan organisation, eller hvis det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt.

•••
profile photo
Profilside