ABT 18 § 41

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
§ 41

Hvis forsinkelsen skyldes

  • a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, eller

  • b) anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det lidte tab.

Stk. 2 Hvis forsinkelsen skyldes

  • a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3,

  • b) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23,

  • c) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens forhold, eller

  • d) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g, og § 5, stk. 6,

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende videregående tab.

Stk. 3 Hvis forsinkelsen skyldes

  • a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold der opstår uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over, eller

  • b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprenørens arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn,

har entreprenøren ikke ret til erstatning.